จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,613.66930.0064.4 %5.0491.4159.5787.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,366.125,288.0043.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,062.472,404.0021.5 %5.0529.51234.6655.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,866.922,500.0035.3 %5.0757.6462.0491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,429.467,917.7941.0 %5.02,069.75716.3065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,300.101,414.0073.3 %5.0409.9944.3289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,003.591,033.0079.4 %5.0448.4942.7590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,236.18617.0085.4 %5.0341.83122.1764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,968.84422.0089.4 %5.0253.3154.7478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,196.69877.0079.1 %5.0303.0538.8487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,077.58796.1480.5 %5.0360.4758.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,147.78762.0081.6 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,063.86571.0085.9 %5.0383.7435.4490.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,605.487,019.13-52.4 %0.01,252.051,051.0216.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,484.612,667.0040.5 %5.01,214.03456.0062.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,450.351,510.0056.2 %5.0816.06218.4173.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,786.4238,271.20-16.7 %0.05,928.686,574.00-10.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,748.341,860.0032.3 %5.0548.30380.0030.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,567.643,100.0044.3 %5.01,315.16750.5042.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,406.103,838.00-59.5 %0.0589.97172.2270.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,268.092,091.0060.3 %5.01,518.271,349.0011.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,898.561,850.0062.2 %5.01,328.12619.4553.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,499.7126,400.00-129.6 %0.05,808.10190.0096.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,010.232,061.6048.6 %5.01,016.00109.2389.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,159.27512.0076.3 %5.068.9227.6659.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,587.98934.0074.0 %5.0871.7477.3991.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,097.851,113.0064.1 %5.0681.58528.0022.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,526.342,733.7122.5 %5.0525.40224.6057.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,347.795,670.00-6.0 %0.01,252.06209.0083.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,061.615,450.00-34.2 %0.01,042.88617.5040.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,685.604,540.20-23.2 %0.0833.71173.9979.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,122.8121,560.37-19.0 %0.02,088.76533.9674.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,382.1915,094.00-4.9 %0.02,162.362,282.15-5.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,814.951,949.0083.5 %5.0795.67499.7037.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,361.112,317.0031.1 %5.0776.67379.4551.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,752.632,825.0050.9 %5.01,195.01467.7660.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,740.192,781.6041.3 %5.01,042.87429.5958.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,779.663,285.0057.8 %5.0700.590.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,761.342,978.0074.7 %5.0738.63541.2326.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 71,969.9447,800.0033.6 %5.01,299.25832.5035.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,810.311,040.0063.0 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,511.441,671.0052.4 %5.0814.6935.4395.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,799.861,139.0059.3 %5.0567.48328.2042.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,050.305,026.960.5 %0.51,156.97553.1652.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,291.731,649.0061.6 %5.01,137.95218.6080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,141.555,057.14-22.1 %0.0954.32113.0088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 137,757.2417,862.7552.7 %5.01,630.83547.2066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,218.8915,590.00-17.9 %0.01,776.86877.1550.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)30,759.1610,205.6566.8 %5.02,804.961,514.5246.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร867.285,300.00-511.1 %0.0267.29413.25-54.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร75,913.9770,570.007.0 %3.51,510.61946.3037.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,967.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,106.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5835.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,184.6119,147.440.2 %0.51,876.352,007.78-7.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,449.342,398.0030.5 %5.0814.69552.2632.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,091.534,491.2073.7 %5.02,325.891,181.3549.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,897.931,105.0061.9 %5.0605.51344.3543.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,748.147,395.3664.4 %5.05,855.271,731.9370.4 %5.0
รวม 568,703 407,391 28.36 % 68,696 32,531 52.65 %