จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,927.052,404.0017.9 %5.0529.51234.6655.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบ11,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ716.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชรไม่ครบ1,414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ1,033.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุงไม่ครบ617.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่ายไม่ครบ422.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือไม่ครบ877.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลานไม่ครบ796.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงามไม่ครบ762.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคีไม่ครบ571.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบ7,019.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,051.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,297.781,510.0054.2 %5.0816.06218.4173.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบ38,271.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,574.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,091.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,063.79512.0075.2 %5.068.9227.6659.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ1,113.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,733.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ4,540.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,746.2415,094.00-9.8 %0.02,162.362,282.15-5.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,292.521,949.0082.7 %5.0795.670.00100.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,498.262,825.0048.6 %5.01,195.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,530.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,435.673,285.0055.8 %5.0700.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,241.282,978.0073.5 %5.0738.63541.2326.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,686.051,040.0061.3 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ1,139.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.20ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,826.995,026.96-4.1 %0.01,156.97553.1652.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,101.961,649.0059.8 %5.01,137.95218.6080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)ไม่ครบ10,205.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,514.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบ17,862.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ547.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ877.15ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ946.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,421.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,336.3119,147.44-4.4 %0.01,876.352,007.78-7.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,296.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5814.69552.2632.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,335.784,491.2072.5 %5.02,325.891,181.3549.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,769.791,105.0060.1 %5.0605.51344.3543.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,830.707,395.3662.7 %5.05,855.271,731.9370.4 %5.0
รวม 126,390 70,412 0.00 % 18,656 9,894 0.00 %