จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,547.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5360.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,753.545,772.18-21.4 %0.0854.78216.1574.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,465.1422,720.003.2 %1.52,250.35733.7067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,752.442,192.0053.9 %5.0201.140.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,088.421,129.0072.4 %5.0351.5664.3181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,933.61762.0084.6 %5.0324.2435.3189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,985.70332.0091.7 %5.0186.6546.6375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,997.18919.0081.6 %5.0222.2863.9171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,948.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5266.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,814.92432.0088.7 %5.0146.143.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรกไม่ครบ569.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาลไม่ครบ720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทรไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,289.49622.0085.5 %5.0206.4553.5874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,927.59639.0083.7 %5.0154.0051.2166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,093.363,901.0036.0 %5.0264.8455.6979.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,384.222,414.0044.9 %5.0854.80635.5525.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,246.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5588.48284.5851.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,895.812,579.0033.8 %5.0719.481,102.13-53.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,178.521,264.0060.2 %5.0474.42535.14-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,291.503,606.0031.9 %5.01,327.64411.8069.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,430.204,257.48-75.2 %0.0518.30994.00-91.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ3,385.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ665.41ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,836.162,360.0038.5 %5.0816.71127.9984.3 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ไม่ครบ23.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ155.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,120.783,682.0010.6 %5.0911.77504.2944.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,082.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5485.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,796.843,284.0013.5 %5.0824.03248.3869.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,861.856,799.00-39.8 %0.01,120.96719.9735.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,725.262,010.0070.1 %5.0926.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,726.313,160.0073.1 %5.0664.56447.6132.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,063.905,641.00-38.8 %0.0797.68507.5436.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,039.524,275.7215.2 %5.01,177.97561.4352.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,028.506,632.00-31.9 %0.0816.7552.2493.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,403.076,366.0024.2 %5.0390.92308.4321.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,238.468,645.0029.4 %5.0486.35331.6131.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 136,911.9158,557.6657.2 %5.0562.88576.22-2.4 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 82,072.961.00100.0 %5.01,185.890.9599.9 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 35,996.7133,800.806.1 %3.0527.41312.1740.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,645.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5582.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ972.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,900.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,558.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,778.992,342.0038.0 %5.0797.81131.1783.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,230.716,902.8573.7 %5.01,347.00848.2537.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,021.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,540.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ699.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ17,799.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ไม่ครบ24,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,033.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ24,698.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 443,114 208,000 0.00 % 22,074 10,966 0.00 %