จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,685.63690.0074.3 %5.0379.34184.5051.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,917.465,772.18-17.4 %0.0854.78216.1574.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,114.131,597.8348.7 %5.0825.9335.7595.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,317.431,865.0043.8 %5.0569.46116.3279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,967.0020,490.00-28.3 %0.02,736.40994.6063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,274.2821,258.0412.4 %5.02,250.35733.7067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,955.182,192.0055.8 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,229.401,129.0073.3 %5.0351.5664.3181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,103.73762.0085.1 %5.0324.2435.3189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,193.001,962.0062.2 %5.0223.23107.4651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,066.04556.0086.3 %5.0225.5962.4972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,123.13332.0091.9 %5.0186.6546.6375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,169.50919.0082.2 %5.0222.2863.9171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,084.27454.0088.9 %5.0266.4385.1168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,946.47432.0089.1 %5.0146.143.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,687.83569.0084.6 %5.0194.617.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,392.87720.0083.6 %5.0148.7870.4252.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,178.07766.0081.7 %5.0288.7260.3779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,437.40622.0086.0 %5.0206.4553.5874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,063.03639.0084.3 %5.0154.0051.2166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,887.391,479.0069.7 %5.0322.8585.4773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,303.483,901.0038.1 %5.0264.8455.6979.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,405.131,260.5971.4 %5.01,005.04469.1353.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,908.973,924.00-0.4 %0.0649.09970.00-49.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,001.581.00100.0 %5.0493.440.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,535.402,414.0046.8 %5.0854.80635.5525.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,363.332,248.0033.2 %5.0588.48387.8934.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,030.152,579.0036.0 %5.0719.481,102.13-53.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,288.121,264.0061.6 %5.0474.42535.14-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,473.973,606.0034.1 %5.01,327.64720.5645.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,514.004,257.48-69.4 %0.0518.30994.00-91.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,745.103,385.8928.6 %5.01,303.93665.4149.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,968.442,360.0040.5 %5.0816.71127.9984.3 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,469.9323.4999.5 %5.0968.82155.8083.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,413.3022,189.00-199.3 %0.01,676.96211.7987.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,262.883,682.0013.6 %5.0911.77504.2944.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,751.731,306.0065.2 %5.0730.0455.8992.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,238.531,841.5043.1 %5.0505.00257.8948.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,927.773,284.0016.4 %5.0824.03248.3869.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,513.501.00100.0 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,029.506,799.00-35.2 %0.01,120.96719.9735.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,957.172,010.0071.1 %5.01,063.880.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,087.409,556.18-5.2 %0.01,801.9355.8896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,130.673,160.0074.0 %5.0664.56447.6132.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,204.035,641.00-34.2 %0.0797.68507.5436.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,326.344,650.0036.5 %5.01,158.98302.1773.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,213.304,275.7218.0 %5.01,177.97561.4352.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,201.906,632.00-27.5 %0.0816.7552.2493.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,692.836,366.0026.8 %5.0390.92308.4321.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,660.488,645.0031.7 %5.0486.35331.6131.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 141,633.0058,557.6658.7 %5.0562.88576.22-2.4 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,903.06100,845.00-18.8 %0.01,185.89792.9033.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 37,237.9833,800.809.2 %4.5527.41312.1740.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 32,736.78110,230.12-236.7 %0.0582.8368.4588.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,255.10972.0070.1 %5.0301.51191.6136.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,631.271.00100.0 %5.0941.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,626.903,376.0027.0 %5.0721.59400.8444.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,104.081.00100.0 %5.01,558.330.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,909.302,342.0040.1 %5.0797.81131.1783.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,135.226,902.8574.6 %5.01,347.00848.2537.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา35,510.653,805.8289.3 %5.0752.55246.5467.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,711.5724,350.52-17.6 %0.06,540.52247.2796.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,334.9116,559.51-24.2 %0.02,195.01699.0968.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 246,702.9417,737.8062.0 %5.02,695.89876.4267.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา903.311.0099.9 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา74,540.301.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,972.691.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,073.1617,799.1411.3 %5.0447.5257.5087.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 96,092.7161,991.4535.5 %5.0647.90781.63-20.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,972.121.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา152,026.6123,084.0084.8 %5.0523.85418.6720.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,868.861.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,605.7924,092.0064.9 %5.0530.001,033.52-95.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,442.271.00100.0 %5.09,748.970.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,282.591,731.0059.6 %5.0930.80783.7515.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,364.032,708.0019.5 %5.0417.37222.9746.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,246.4024,698.64-28.3 %0.03,354.644,399.81-31.2 %0.0
รวม 1,299,236 722,061 44.42 % 77,314 27,562 64.35 %