จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,865.141,051.0063.3 %5.0482.43236.4451.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,723.184,729.5045.8 %5.054.61120.41-120.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,186.821,682.0047.2 %5.0672.6099.8485.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,983.072,432.0018.5 %5.0634.5634.9794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,937.309,165.2242.5 %5.01,908.64630.9866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,677.322,271.0051.4 %5.0250.20114.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,411.501,314.0070.2 %5.0328.1470.0378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,189.00838.0080.0 %5.0261.6531.5787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,064.191,010.0075.1 %5.0468.5183.7982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,571.65795.0082.6 %5.0296.0024.7091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,090.60930.0077.3 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,975.94506.0087.3 %5.0243.89123.5049.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,992.74644.0083.9 %5.0289.7976.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,954.91690.0082.6 %5.0345.94104.3969.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,212.397,957.12-52.7 %0.01,395.202,112.80-51.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,329.811,479.0055.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,368.002,573.0041.1 %5.01,090.27435.0460.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,484.861,538.0055.9 %5.0748.66647.8713.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,340.84808.0075.8 %5.0729.64275.4162.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,499.273,860.0048.5 %5.02,460.101,751.6928.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,242.753,257.96-45.3 %0.0537.69474.5211.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,108.503,105.0024.4 %5.01,128.98658.5441.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,540.564,156.00-63.6 %0.0387.35277.2728.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,337.2415,599.00-146.1 %0.01,281.11197.6084.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,729.422,167.5041.9 %5.0824.05451.2545.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,912.80491.0087.5 %5.074.5652.1230.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,365.711,059.0068.5 %5.0418.3540.2090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,928.72411.0086.0 %5.0576.84398.9330.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,940.122,569.0034.8 %5.0900.79532.0040.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,376.192,448.03-77.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย3,015.555,455.00-80.9 %0.01,119.09410.0063.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,663.612,365.0058.2 %5.0805.71350.8356.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,749.5417,430.66-203.2 %0.01,319.14117.0991.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,376.49452.0086.6 %5.0748.63428.4542.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,626.155,055.10-39.4 %0.0843.74468.3244.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,863.005,196.00-6.8 %0.01,319.14413.6668.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,396.322,327.0056.9 %5.0621.86374.2039.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,001.052,073.0030.9 %5.0596.5353.0391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,643.111,890.0083.8 %5.0729.64275.2562.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,149.7740,528.11-22.3 %0.0700.87714.40-1.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,682.441,222.0054.4 %5.0482.44102.7378.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,207.233,115.0826.0 %5.0767.68297.2661.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,118.431,146.3063.2 %5.0596.53203.5565.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,959.004,903.701.1 %0.5947.71698.6326.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย4,230.724,136.002.2 %1.01,071.93393.2163.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,754.284,699.0018.3 %5.01,788.73958.5046.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,289.286,413.30-95.0 %0.0710.63284.4160.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 117,248.8918,297.17-6.1 %0.02,031.15700.2065.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 230,303.9816,170.6746.6 %5.02,105.88693.3667.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)62,724.998,686.7286.2 %5.03,661.90853.3076.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,887.964,282.00-126.8 %0.0282.46588.48-108.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย61,866.7375,120.00-21.4 %0.01,227.38800.2034.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย75,610.7651,824.0031.5 %5.0787.68452.3942.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,931.9622,463.65-7.3 %0.0844.511,320.00-56.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,463.1222,225.011.1 %0.5630.06469.0825.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย43,742.5716,242.2862.9 %5.0834.511,079.95-29.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง72,732.7024,384.0066.5 %5.0733.481,091.75-48.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,996.1316,835.26-87.1 %0.01,430.151,414.571.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,810.283,711.362.6 %1.0767.68424.1444.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,344.441,266.0062.1 %5.0520.47262.9449.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,734.5217,705.8040.5 %5.04,399.744,817.28-9.5 %0.0
รวม 695,089 486,709 29.98 % 55,833 34,063 38.99 %