จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4720,456.696,741.7599.1 %5.03,624.68266.1292.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,885.84817.0079.0 %5.0141.7465.9053.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก224,761.2720,051.2491.1 %5.0215.33233.00-8.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,304.5922,567.007.1 %3.558.91142.03-141.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,638.814,896.00-34.5 %0.0917.36101.3589.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,089.421,706.3044.8 %5.0727.2259.1491.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,596.012,830.0021.3 %5.0532.47174.7467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 719,560.2720,088.00-2.7 %0.04,171.56399.9890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก34,019.6224,473.0028.1 %5.03,598.64959.3473.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,619.607,671.52-66.1 %0.01,976.571,334.7232.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,439.087,460.88-37.2 %0.01,620.971,412.0112.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,344.962,034.0039.2 %5.0228.19223.122.2 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,411.151,897.0057.0 %5.01,183.59910.1023.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,605.422,361.0034.5 %5.0534.51485.199.2 %4.5
สำนักงานชลประทานที่ 320,729.0591,355.70-340.7 %0.07,601.174,249.1544.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,076.031,790.0064.7 %5.01,761.69543.8769.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,222.261,097.0066.0 %5.0784.25633.1519.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,134.824,845.005.6 %2.51,468.841,897.70-29.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,464.915,625.15-2.9 %0.02,376.531,711.7928.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,983.343,382.0032.1 %5.01,449.83222.1984.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,592.7026,940.0119.8 %5.02,158.23898.9358.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,475.195,691.00-3.9 %0.01,563.921,079.2931.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,917.703,000.0023.4 %5.01,012.44965.994.6 %2.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,706.023,482.0026.0 %5.01,868.181,986.98-6.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,331.6126,168.84-130.9 %0.01,599.50485.7369.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก410,113.69255,956.2037.6 %5.01,116.12729.1434.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,854.3617,168.00-33.6 %0.04,733.264,025.8014.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,048.743,401.7016.0 %5.0993.44475.0052.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,731.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,469.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,476.2420,779.99-6.7 %0.05,568.872,434.1456.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,072.876,820.0043.5 %5.03,442.40565.2583.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,038.62415.0091.8 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก755,602.693,439.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,415.981,642.0051.9 %5.0860.3263.1992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,101.88421.0086.4 %5.0689.17249.8563.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,573.143,860.0015.6 %5.01,004.31141.3685.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,080.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,922.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,852.911,941.0060.0 %5.0521.70104.3980.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,330.5521,712.92-196.2 %0.01,659.00180.2289.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,025.3910,574.7024.6 %5.02,265.201,023.1554.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,511.361,844.0047.5 %5.0898.37683.7623.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,354.434,000.008.1 %4.01,221.62866.9129.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,308.622,996.0030.5 %5.01,183.60199.5083.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,921.897,608.00-54.6 %0.01,145.58360.6668.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,429.611,360.0069.3 %5.0673.47124.8381.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,599.217,947.0070.1 %5.0547.60504.557.9 %3.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 107,067.99113,053.00-5.6 %0.01,823.301,649.009.6 %4.5
รจจ.พิษณุโลก 76,781.6164,378.2616.2 %5.01,468.80929.1236.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,686.6622,550.4515.5 %5.0878.27541.7238.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,728.2915,644.000.5 %0.53,180.511,450.8054.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,999.65460.0084.7 %5.0651.15105.7383.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,784.482,300.0039.2 %5.0955.40361.6862.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก23,958.6021,695.999.4 %4.52,113.861,020.6051.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,372.311,500.0055.5 %5.0746.22142.5080.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,726.034,320.0035.8 %5.01,487.84504.8966.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,105.642,978.0027.5 %5.0898.35249.2472.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 165,574.1514,747.0077.5 %5.01,168.29267.8677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 233,944.6415,203.1055.2 %5.02,578.37499.4080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 348,061.5211,563.0075.9 %5.02,018.67283.4386.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,990.6410,317.0042.7 %5.03,329.59747.8277.5 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,487.3922,592.3628.2 %5.0540.081,769.37-227.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,893.684,100.5294.9 %5.0357.229,500.00-2,559.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,586.5383,463.00-6.2 %0.01,776.71124.6293.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,574.4821,250.00-3.3 %0.0836.91662.8520.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก118,655.1090,112.4724.1 %5.01,033.23127.1187.7 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก496,333.6646,353.0090.7 %5.06,512.19906.2586.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,371.182,172.1093.3 %5.0958.831,221.74-27.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย40,790.5320,431.9849.9 %5.01,023.56774.9524.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,301.4638,561.00-99.8 %0.02,453.491,642.0033.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,632.8915,956.00-50.1 %0.03,503.56264.4492.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก22,116.344,752.0078.5 %5.02,418.44663.1572.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,340.031.00100.0 %5.01,371.44203.3085.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,770.1211,399.2363.0 %5.02,017.43437.2678.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,500.892,912.0016.8 %5.0879.35570.4435.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,998.238,766.00-75.4 %0.01,269.5871.4594.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,529.73650.0074.3 %5.01,272.3517.9098.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,037.551,247.0058.9 %5.0445.54192.6756.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 654,885.6541,619.9124.2 %5.011,383.558,312.6027.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,005.9612,817.0078.3 %5.012,221.427,146.0141.5 %5.0
รวม 4,016,592 1,402,724 65.08 % 147,616 77,541 47.47 %