จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก217,833.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5169.81233.00-37.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,526.654,896.00-38.8 %0.0917.36101.3589.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,994.201,706.3043.0 %5.0727.2259.1491.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,485.182,830.0018.8 %5.0532.47174.7467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,957.3820,088.00-6.0 %0.04,171.56399.9890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกไม่ครบ32,406.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ987.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,271.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,620.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,034.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ223.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,275.191,897.0055.6 %5.01,183.59910.1023.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,361.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 3ไม่ครบ91,355.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,249.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,919.581,790.0063.6 %5.01,761.69543.8769.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,976.564,845.002.6 %1.01,468.841,897.70-29.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,296.475,625.15-6.2 %0.02,376.531,711.7928.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,829.743,382.0030.0 %5.01,449.83222.1984.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ไม่ครบ26,940.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ898.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,796.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,012.44965.994.6 %2.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก397,473.19255,956.2035.6 %5.01,116.12729.1434.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,458.1617,168.00-37.8 %0.04,733.264,025.8014.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ3,401.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,461.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,469.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,875.9420,779.99-10.1 %0.05,568.872,434.1456.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9ไม่ครบ6,820.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ565.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,883.32415.0091.5 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก732,313.563,439.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,310.691,642.0050.4 %5.0860.3263.1992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,006.28421.0086.0 %5.0689.17249.8563.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,432.193,860.0012.9 %5.01,004.31141.3685.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,831.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,922.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,941.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,104.6121,712.92-205.6 %0.01,659.00180.2289.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,593.1010,574.7022.2 %5.02,265.201,023.1554.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,403.141,844.0045.8 %5.0898.37683.7623.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,360.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ124.83ประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก25,779.387,947.0069.2 %5.0547.60504.557.9 %3.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 103,767.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,823.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจจ.พิษณุโลก 74,415.0564,378.2613.5 %5.01,468.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,864.1222,550.4512.8 %5.0878.27541.7238.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,243.5115,644.00-2.6 %0.03,180.511,450.8054.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,668.402,940.0019.9 %5.0955.40332.5065.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก23,220.1521,695.996.6 %3.02,113.861,020.6051.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,518.724,320.0033.7 %5.01,487.84504.8966.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,979.092,978.0025.2 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,436.1310,317.0040.8 %5.03,329.59747.8277.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 163,553.0314,747.0076.8 %5.01,168.29267.8677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ไม่ครบ15,203.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 346,580.1711,563.0075.2 %5.02,018.67283.4386.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,516.8922,592.3626.0 %5.0540.081,799.37-233.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไม่ครบ83,463.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,940.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5836.91662.8520.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก114,997.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,033.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก481,035.6946,353.0090.4 %5.06,512.19906.2586.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,373.442,172.1093.1 %5.0958.831,221.74-27.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย39,533.2820,431.9848.3 %5.01,023.56774.9524.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,305.1615,956.00-54.8 %0.03,503.56264.4492.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,434.674,752.0077.8 %5.02,418.44663.1572.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,237.081.00100.0 %5.01,371.44203.3085.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,821.7211,399.2361.8 %5.02,017.431,921.714.7 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,392.982,912.0014.2 %5.0879.35570.4435.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,844.178,766.00-81.0 %0.01,269.5871.4594.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,451.75650.0073.5 %5.01,272.3517.9098.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 653,193.9741,619.9121.8 %5.011,383.558,312.6027.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,187.2912,817.0077.6 %5.012,221.427,146.0141.5 %5.0
รวม 2,328,701 754,376 0.00 % 97,695 46,949 0.00 %