จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,913.511,224.0068.7 %5.0466.46137.9470.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,009.352,143.0028.8 %5.0543.73160.5270.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,154.742,159.0031.6 %5.0412.9535.1791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,260.2716,864.9933.2 %5.02,710.35679.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9841.8081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน6,022.051,002.0083.4 %5.01,300.09102.9792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,003.841,241.0069.0 %5.0368.7770.6780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,390.90662.0084.9 %5.0222.3887.9460.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,004.88873.0078.2 %5.0333.26105.8968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,846.68602.0084.4 %5.0239.4788.4563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,048.87874.0078.4 %5.0201.3488.3856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,004.23454.0088.7 %5.0178.6687.1651.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,403.78312.0092.9 %5.0221.1750.3277.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,320.333,096.0028.3 %5.01,055.96752.6928.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,810.832,344.0038.5 %5.0633.11170.7173.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,231.762,014.0037.7 %5.0637.61137.4278.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,136.961,580.0049.6 %5.0332.33665.00-100.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,465.602,549.0053.4 %5.01,374.611,443.90-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,385.514,430.00-85.7 %0.0515.23787.82-52.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,442.552,189.0050.7 %5.01,151.04979.2214.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,569.343,242.009.2 %4.5746.17298.7660.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,092.658,806.00-24.2 %0.01,398.25255.7281.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,651.981,041.0071.5 %5.0460.7476.6083.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,801.15702.0061.0 %5.050.6074.23-46.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,269.82970.0070.3 %5.0656.6287.4386.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,946.251,036.0064.8 %5.0523.51535.02-2.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,792.043,519.007.2 %3.5846.78302.4164.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,697.021,889.0066.8 %5.01,284.151,093.0414.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,105.766,529.008.1 %4.01,360.21712.2547.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,533.142,560.0027.5 %5.0732.69407.0744.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,746.3013,812.43-104.7 %0.01,512.34119.8192.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,792.672,797.9126.2 %5.0694.65322.0553.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,566.253,266.1071.8 %5.0884.81558.1036.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,512.633,633.0019.5 %5.01,113.01413.3562.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,794.442,612.0031.2 %5.0846.78247.6270.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,131.545,609.00-79.1 %0.0580.5636.3793.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,272.432,242.0080.1 %5.0656.62418.0236.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,601.5236,661.005.0 %2.5742.81654.0911.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,737.561,202.0056.1 %5.0447.4555.1187.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,562.721,159.8067.4 %5.0694.65483.5330.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,224.06721.2077.6 %5.0422.79110.0074.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,061.764,981.9929.5 %5.0865.80449.0348.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,812.682,619.3631.3 %5.0846.81208.3775.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,190.914,643.20-10.8 %0.0808.75136.4183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 142,572.5816,571.4861.1 %5.01,197.96188.1884.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 237,683.2818,011.1652.2 %5.01,314.90821.0937.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,400.604,764.2511.8 %5.0324.93541.54-66.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร132,999.8871,670.0046.1 %5.0887.761,180.05-32.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,828.4323,575.00-3.3 %0.0720.241,238.01-71.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร37,937.1922,683.0540.2 %5.0610.461,312.79-115.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,797.9324,687.00-128.6 %0.03,504.602,142.6038.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,139.162,220.5029.3 %5.0618.62325.5347.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,252.896,654.00-26.7 %0.01,494.52755.2549.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,789.96422.0084.9 %5.0492.42285.9541.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,371.0819,737.79-13.6 %0.03,499.351,555.0055.6 %5.0
รวม 566,096 373,864 33.96 % 46,962 25,073 46.61 %