จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,792.891,224.0067.7 %5.0466.46137.9470.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบ2,143.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,057.502,159.0029.4 %5.0412.9535.1791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรไม่ครบ16,864.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,216.351.00100.0 %5.0219.9841.8081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน5,836.431,002.0082.8 %5.01,300.09102.9792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,880.431,241.0068.0 %5.0368.7770.6780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,881.44873.0077.5 %5.0333.26105.8968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,728.12602.0083.9 %5.0239.4788.4563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,924.08874.0077.7 %5.0201.3488.3856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,880.81454.0088.3 %5.0178.6687.1651.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,268.05312.0092.7 %5.0221.1750.3277.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,187.173,096.0026.1 %5.01,055.96752.6928.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,344.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,132.152,014.0035.7 %5.0637.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,040.271,580.0048.0 %5.0332.33665.00-100.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,297.142,246.0057.6 %5.01,374.611,443.90-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,311.984,430.00-91.6 %0.0515.23787.82-52.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,305.622,189.0049.2 %5.01,151.04979.2214.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,459.333,242.006.3 %3.0746.17298.7660.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,874.049,491.00-38.1 %0.01,398.25255.7281.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,539.421,041.0070.6 %5.0477.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,745.64702.0059.8 %5.050.6074.23-46.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,169.03970.0069.4 %5.0656.6287.4386.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,855.441,036.0063.7 %5.0523.51535.02-2.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,675.163,519.004.2 %2.0846.78302.4164.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,521.421,889.0065.8 %5.01,284.151,093.0414.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,424.242,560.0025.2 %5.0732.69385.6447.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,538.3713,812.43-111.3 %0.01,512.34119.8192.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,675.772,797.9123.9 %5.0694.65322.0553.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,209.763,266.1070.9 %5.0884.81558.1036.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,373.543,633.0016.9 %5.01,113.01413.3562.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,677.492,612.0029.0 %5.0846.78247.6270.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,924.992,242.0079.5 %5.0656.62418.0236.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,411.7536,661.002.0 %1.0742.81654.0911.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,653.191,202.0054.7 %5.0447.4555.1187.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,452.911,159.8066.4 %5.0694.65483.5330.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,124.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5422.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,695.162,619.3629.1 %5.0846.81208.3775.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,061.744,643.20-14.3 %0.0808.75136.4183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 141,260.4216,571.4859.8 %5.01,197.96188.1884.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 236,521.8118,011.1650.7 %5.01,419.85821.0942.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,234.154,764.259.0 %4.5324.93541.54-66.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร128,900.5671,670.0044.4 %5.0887.761,180.05-32.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,124.8123,575.00-6.6 %0.0720.241,238.01-71.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรไม่ครบ22,683.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,465.1224,687.00-135.9 %0.03,504.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,042.412,220.5027.0 %5.0618.62325.5347.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,090.986,654.00-30.7 %0.01,494.52755.2549.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,703.97422.0084.4 %5.0492.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,555.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 444,023 291,971 34.24 % 30,523 17,136 0.00 %