จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,731.27629.0077.0 %5.0719.81153.8878.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,659.2938,845.0044.2 %5.0262.29183.3130.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี23,395.7213,531.2642.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,533.8510,946.80-45.3 %0.066.00131.70-99.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.040.0999.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,795.015,735.4051.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,051.213,569.9811.9 %5.0744.83472.0336.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,364.021,339.3760.2 %5.0948.0096.6589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี19,202.3916,912.1911.9 %5.02,925.651,110.5562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1687.4073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,565.462,022.0055.7 %5.0340.2029.7391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,521.981,496.0066.9 %5.0322.4689.2872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,030.75853.0078.8 %5.0250.1325.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,003.46796.0080.1 %5.0304.1989.2170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,221.80650.0084.6 %5.0415.5787.9578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,029.22448.0088.9 %5.0690.3918.2897.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,968.70405.0089.8 %5.0895.8582.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,879.56206.0094.7 %5.0549.7280.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,991.68701.0082.4 %5.0414.1988.9578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,096.64498.0087.8 %5.0267.8489.1566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,948.37382.0090.3 %5.0357.7689.1275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,973.66258.0093.5 %5.0321.1088.9672.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,768.115,457.00-44.8 %0.01,225.38233.3181.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,953.736,179.8011.1 %5.01,396.531,655.18-18.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,716.682,137.0054.7 %5.0986.0325.3697.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,208.422,080.0050.6 %5.01,724.3681.2295.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,334.821,230.0063.1 %5.0632.26255.7459.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13254,299.19270,398.53-6.3 %0.096,563.8729,760.8069.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,059.801,341.0056.2 %5.0890.801,037.58-16.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,340.363,875.0027.4 %5.01,739.131,435.6017.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,300.363,872.37-68.3 %0.0628.36301.2652.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,501.134,346.6333.1 %5.01,610.74645.8659.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,326.706,481.00-49.8 %0.0811.53668.2817.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,558.1817,494.00-166.8 %0.01,385.37106.0692.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,896.672,674.0031.4 %5.0611.44330.7045.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,633.151,136.0068.7 %5.01,062.090.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,464.20505.0085.4 %5.0814.89497.3339.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,142.304,192.50-1.2 %0.01,195.21472.9360.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,152.353,060.0040.6 %5.01,632.43656.9659.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,073.785,422.00-6.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,942.942,618.0033.6 %5.01,271.27178.4086.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,221.897,683.66-47.1 %0.01,333.5451.2896.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,332.102,102.0083.0 %5.01,138.01841.4126.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,049.424,213.20-4.0 %0.01,213.79635.0947.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,493.942,577.0042.7 %5.01,385.22730.2147.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,986.873,884.0822.1 %5.01,518.48572.4562.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,866.804,580.525.9 %2.5910.7060.6293.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,661.0410,846.007.0 %3.5597.71833.35-39.4 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี157,672.6957,349.4463.6 %5.01,690.41783.4553.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,737.961,455.0046.9 %5.0719.81227.4868.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,790.383,705.6622.6 %5.01,034.99485.5553.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,321.342,455.6526.1 %5.0921.44325.1764.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,549.285,388.6617.7 %5.0636.69624.321.9 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี11,235.124,170.0062.9 %5.0951.27474.9250.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,559.444,826.0074.0 %5.06,455.10134.5297.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี41,462.746,771.7783.7 %5.0955.73330.5765.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,196.681,881.0079.5 %5.045.1891.37-102.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 241,547.6618,032.0056.6 %5.010,742.02727.5693.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,396.668,081.78-9.3 %0.02,547.52766.5869.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,265.3264,050.13-175.3 %0.01,928.71549.5671.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 429,019.0715,157.2047.8 %5.01,385.57598.2556.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,408.394,907.32-103.8 %0.0338.08250.8925.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,309.295,233.5663.4 %5.0408.83702.63-71.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี57,425.6657,959.00-0.9 %0.01,493.56564.0262.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี83,107.3956,396.0132.1 %5.01,165.961,488.37-27.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,278.6142,750.00-14.7 %0.01,341.162,005.00-49.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,932.7429,338.9910.9 %5.01,209.08791.0634.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี96,160.1935,600.0063.0 %5.01,159.71949.0518.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,159.7911,186.7621.0 %5.0981.24707.1927.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,699.2623,529.9951.7 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,906.813,277.0016.1 %5.01,157.17730.5536.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,320.769,719.0240.4 %5.03,597.351,005.0272.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,547.592,412.8132.0 %5.02,097.81326.1384.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี84,604.0235,346.2058.2 %5.06,385.775,448.4714.7 %5.0
รวม 1,424,864 991,591 30.41 % 189,574 68,625 63.80 %