จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,050.60763.0075.0 %5.0452.37159.6064.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,605.2313,366.3835.1 %5.086.62261.25-201.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,309.372,209.0033.3 %5.0699.5799.6985.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,341.631,754.0047.5 %5.0661.5494.9685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,368.33431.1395.8 %5.02,391.44965.1859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,357.872,103.0060.7 %5.0306.3077.9074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,157.63599.0085.6 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,239.671.00100.0 %5.0374.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,344.871,367.0068.5 %5.0209.6981.4061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,045.87773.0080.9 %5.0200.4691.2954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,335.03752.0082.7 %5.0231.1452.5277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,164.201,658.0060.2 %5.0403.3561.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,466.47775.0082.6 %5.0309.0560.7180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,841.07748.0089.1 %5.0297.5195.0068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,945.33840.0078.7 %5.0323.0632.1690.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,183.534,062.0055.8 %5.01,175.591,097.036.7 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,518.901.00100.0 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,103.502,855.0030.4 %5.0984.81512.0548.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,286.231,186.0072.3 %5.0747.14711.254.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,128.852,137.0031.7 %5.0585.48849.01-45.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,540.273,488.0023.2 %5.01,060.881,682.41-58.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,578.003,971.0013.3 %5.0707.38749.76-6.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,166.534,440.0014.1 %5.01,251.041,447.91-15.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,648.834,020.6428.8 %5.01,041.86416.6860.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,379.333,410.3676.3 %5.01,612.34248.1784.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,766.4011,690.170.6 %0.54,209.604,305.55-2.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,874.401,632.0057.9 %5.0870.72707.7518.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,787.276,662.7814.4 %5.02,201.84643.1570.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,975.601,208.0059.4 %5.0756.6271.2590.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,240.97661.0079.6 %5.0604.49286.3852.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,294.204,244.591.2 %0.5794.65424.2546.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,228.0342,547.00-488.6 %0.01,688.411,900.00-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,558.606,498.0052.1 %5.01,289.071,045.6018.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,335.031,689.0061.0 %5.0927.77215.5076.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,939.9310,551.17-32.9 %0.01,631.3674.5295.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,711.9014,919.995.0 %2.52,424.83728.0070.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,655.701,491.0080.5 %5.0813.67223.2572.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,993.573,935.9921.2 %5.0851.70658.2722.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,742.242,549.0055.6 %5.0965.80404.1958.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,419.832,762.0049.0 %5.01,384.15656.6952.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,663.173,646.0045.3 %5.0737.6160.1191.9 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,820.9612,075.0042.0 %5.0509.63532.00-4.4 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 83,410.2086,479.35-3.7 %0.01,292.64921.9528.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,798.77703.0074.9 %5.0471.38182.5461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,900.103,085.0020.9 %5.0634.55279.3056.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,632.7826,129.0022.3 %5.02,323.16850.5063.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,727.101,145.0069.3 %5.0585.48317.4945.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,769.634,187.0012.2 %5.0927.77504.5245.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,356.581,536.5064.7 %5.0629.06114.0081.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,608.874,209.80-16.7 %0.0870.721,441.50-65.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี8,886.804,418.0050.3 %5.0536.84624.17-16.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,753.311.00100.0 %5.02,135.280.90100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1602,935.1316,971.5597.2 %5.0930.26711.0223.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 248,341.7711,689.2075.8 %5.01,110.83512.1053.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 339,498.1210,473.7273.5 %5.01,396.95580.7658.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,793.581.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี84,880.42122,520.00-44.3 %0.01,341.471,082.6019.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี130,840.5650,021.7961.8 %5.0822.541,784.92-117.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,140.3940,272.00-33.6 %0.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,667.4726,559.99-3.5 %0.0747.11929.78-24.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง43,535.8815,126.7665.3 %5.0766.16532.6730.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง77,928.671.00100.0 %5.0689.631.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,112.171.00100.0 %5.01,885.850.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,819.583,791.5121.3 %5.0785.26416.4947.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,240.0712,449.00-99.5 %0.02,281.9743.4798.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,592.201,495.0058.4 %5.0623.51192.0269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,947.1313,071.0067.3 %5.03,690.374,450.06-20.6 %0.0
รวม 1,605,232 642,811 59.96 % 68,585 39,349 42.63 %