จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,948.91763.0074.1 %5.0452.37159.6064.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,918.3913,366.3832.9 %5.086.62261.25-201.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,199.052,209.0030.9 %5.0699.571.9099.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,230.252,274.0029.6 %5.0661.542.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,022.724,631.1353.8 %5.02,391.44965.1859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรีไม่ครบ2,103.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,019.05599.0085.1 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,200.041,367.0067.5 %5.0209.6981.4061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,911.00773.0080.2 %5.0200.4691.2954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,190.53752.0082.1 %5.0231.1452.5277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,025.391,658.0058.8 %5.0403.3561.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,317.58264.0093.9 %5.0309.0560.7180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,613.03748.0088.7 %5.0297.5195.0068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,813.82840.0078.0 %5.0323.0632.1690.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,143.361,186.0071.4 %5.0747.14711.254.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,024.562,137.0029.3 %5.0585.48849.01-45.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,388.923,488.0020.5 %5.01,060.881,682.41-58.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,425.403,971.0010.3 %5.0692.04749.76-8.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,994.324,440.0011.1 %5.01,251.041,447.91-15.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,460.544,020.6426.4 %5.01,041.86416.6860.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,374.1911,690.17-2.8 %0.04,209.604,305.55-2.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,745.251,632.0056.4 %5.0870.72707.7518.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,876.411,208.0058.0 %5.0756.6271.2590.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,132.93661.0078.9 %5.0604.49286.3852.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,987.1042,547.00-508.9 %0.01,688.411,900.00-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,190.531,689.0059.7 %5.0927.7721.7097.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,675.2710,551.17-37.5 %0.01,631.3674.5295.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,550.832,549.0054.1 %5.0965.80404.1958.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,239.172,762.0047.3 %5.01,384.1536.1797.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,441.063,646.0043.4 %5.0737.6160.1191.9 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,126.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,705.47703.0074.0 %5.0471.38182.5461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,770.103,085.0018.2 %5.0634.55279.3056.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี940.3026,129.00-2,678.8 %0.013.87850.50-6,031.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,602.861,145.0068.2 %5.0585.48317.4945.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,211.361,536.5063.5 %5.0629.06114.0081.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ723.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี8,590.574,418.0048.6 %5.0536.84624.17-16.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1582,837.2516,971.5597.1 %5.0930.26711.0223.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 338,181.5210,473.7272.6 %5.01,396.95580.7658.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,533.801.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,051.07122,520.00-49.3 %0.01,341.471,082.6019.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี126,479.2150,021.7960.5 %5.0822.54845.81-2.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,135.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5946.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสไม่ครบ26,559.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,084.6815,126.7664.1 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,375.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,885.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,652.483,791.5118.5 %5.0785.26416.4947.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)ไม่ครบ12,449.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,472.461,495.0056.9 %5.0623.51192.0269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ13,071.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,069,173 385,840 0.00 % 35,720 21,874 0.00 %