จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมไม่ครบ3,680.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 233,419.5825,320.0024.2 %5.02,695.80714.7873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,878.0218,587.6628.2 %5.02,761.61734.3573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,138.302,190.0088.6 %5.0389.9461.7584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,812.621,019.0094.3 %5.0237.2347.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,378.921,048.0076.1 %5.0353.7753.1785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสนไม่ครบ1,467.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ62.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,243.42716.0083.1 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,042.891,636.0067.6 %5.0197.2671.1863.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน2ไม่ครบ3,685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ98.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,147.031,434.0072.1 %5.0258.3485.2267.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1ไม่ครบ1,986.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,207.614,896.00-16.4 %0.0783.24553.0729.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม15.692,021.00-12,780.8 %0.0194.46588.72-202.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,329.101,124.0066.2 %5.0593.78302.1349.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,305.024,102.65-24.1 %0.0448.68354.6920.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,213.873,878.0025.6 %5.01,164.26498.7757.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,598.041,996.0044.5 %5.0615.392.7499.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,576.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,867.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ582.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,634.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5707.88853.15-20.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,010.28752.0075.0 %5.0460.69131.1071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,006.273,383.00-68.6 %0.0712.55178.4775.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,172.89953.0084.6 %5.0993.91103.6789.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม172.7415,000.00-8,583.6 %0.0194.4623.7587.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,591.281,867.8083.9 %5.0728.42355.2451.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,978.613,285.0017.4 %5.0841.01538.6536.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,966.342,561.0035.4 %5.0821.98248.9269.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,430.096,631.0010.8 %5.01,505.47438.5770.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,219.147,149.00-37.0 %0.0783.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก18,222.8254,981.07-201.7 %0.0515.11745.61-44.7 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา25,526.6615,120.0040.8 %5.0940.37616.8434.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร51,799.7038,649.4125.4 %5.02,508.05692.8572.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี38,318.3318,205.8052.5 %5.02,157.31535.1875.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม16,341.437,197.0056.0 %5.01,159.26627.0045.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม7,718.481.00100.0 %5.01,259.36122.3990.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,698.542,500.0032.4 %5.0669.86481.1128.2 %5.0
สปส.จ.นครปฐมไม่ครบ12,936.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ674.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,138.172,997.0027.6 %5.0898.06564.2737.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 125,547.9416,822.6634.2 %5.01,181.82725.6438.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 223,090.6110,142.0656.1 %5.0946.82793.5216.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม64,403.7412,172.2381.1 %5.0799.41858.19-7.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)49,170.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5469.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,160.6820,752.0031.2 %5.0480.62328.7831.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,098.0422,112.80-143.1 %0.0965.691,937.03-100.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,783.183,407.009.9 %4.5745.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,903.041,599.0044.9 %5.0384.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,889.61ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 503,029 338,209 0.00 % 32,505 16,016 0.00 %