จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,664.743,680.20-0.4 %0.0612.81207.7366.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม4,017.842,391.0040.5 %5.0574.78106.3381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 631,105.595,845.4181.2 %5.05,822.31350.0494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 233,761.7621,403.0036.6 %5.02,695.80714.7873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม126,142.9818,587.6628.9 %5.02,761.61734.3573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,094.521,636.0067.9 %5.0197.2671.1863.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,916.783,685.0037.7 %5.0384.2598.3574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,199.731,434.0072.4 %5.0258.3485.2267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,334.262,190.0088.7 %5.0389.9461.7584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,995.001,019.0094.3 %5.0237.2347.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,423.751,048.0076.3 %5.0353.7753.1785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,785.421,467.0074.6 %5.0281.0562.7077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,286.87716.0083.3 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,075.977,808.6448.2 %5.02,494.551,667.4233.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,963.141,986.0049.9 %5.0835.16380.9854.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,250.694,896.00-15.2 %0.0783.24553.0729.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,224.632,021.0061.3 %5.0898.05588.7234.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,474.712,408.0030.7 %5.0613.6052.4191.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,317.82719.0078.3 %5.0574.78248.2056.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,363.181,124.0066.6 %5.0593.78302.1349.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,629.878,404.1233.5 %5.01,696.73569.0166.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,941.184,648.0021.8 %5.02,247.341,257.8044.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,338.864,102.65-22.9 %0.0448.68354.6920.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,267.253,878.0026.4 %5.01,164.26498.7757.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,634.881,996.0045.1 %5.0615.392.7499.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,755.9918,009.12-1.4 %0.01,867.86325.4282.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,591.962,854.0081.7 %5.0671.78553.8317.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,671.353,389.007.7 %3.5707.88853.15-20.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,402.681,319.0061.2 %5.0650.8571.3389.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,041.10752.0075.3 %5.0460.69131.1071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,026.813,383.00-66.9 %0.0712.55178.4775.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,156.933,895.3836.7 %5.01,339.04531.2060.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,617.196,329.004.4 %2.01,715.74508.9670.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,236.10953.0084.7 %5.0993.91103.6789.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม32,513.8912,952.2160.2 %5.03,427.1888.7997.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,709.961,867.8084.0 %5.0728.42355.2451.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,019.353,285.0018.3 %5.0841.01538.6536.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,006.952,561.0036.1 %5.0821.98248.9269.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,506.176,631.0011.7 %5.01,505.47438.5770.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,292.327,149.00-35.1 %0.0783.94110.2585.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา25,788.0215,120.0041.4 %5.0940.37616.8434.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา24,214.4620,844.0013.9 %5.01,141.64646.7343.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร52,330.0838,649.4126.1 %5.02,508.05692.8572.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี38,710.6718,205.8053.0 %5.02,157.31535.1875.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม16,508.757,197.0056.4 %5.01,159.26627.0045.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,750.1854,981.07-131.5 %0.0771.96745.613.4 %1.5
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม658.441,097.00-66.6 %0.0195.24167.1814.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม7,797.501.00100.0 %5.01,259.36122.3990.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,736.412,500.0033.1 %5.0669.86481.1128.2 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,546.3112,936.054.5 %2.02,191.141,178.9946.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,180.542,997.0028.3 %5.0898.06564.2737.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม34,695.286,794.1580.4 %5.0621.37410.1634.0 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,313.423,360.00-1.4 %0.0761.78167.7478.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 125,809.5215,783.8938.8 %5.01,181.82725.6438.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 223,327.0410,142.0656.5 %5.0946.82793.5216.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,410.6713,254.0080.6 %5.0469.25442.115.8 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง30,356.7527,208.0010.4 %5.0647.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม166,003.1664,511.0061.1 %5.0888.95916.45-3.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม65,063.1712,172.2381.3 %5.0799.41858.19-7.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม38,176.2038,751.99-1.5 %0.0591.02452.9223.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)51,271.8523,277.6054.6 %5.0469.15539.36-15.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,469.5020,752.0031.9 %5.0480.62328.7831.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,191.1922,112.80-140.6 %0.0965.691,937.03-100.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)261,417.45426,360.00-63.1 %0.01,565.621,800.25-15.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,821.923,407.0010.9 %5.0745.93572.9823.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,932.771,599.0045.5 %5.0384.61219.4542.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ54,236.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,889.61ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม47,106.1021,305.9554.8 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,438,348 1,069,743 25.63 % 75,517 35,467 53.03 %