จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,613.22867.0066.8 %5.0435.00114.8673.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,309.634,719.5058.3 %5.070.3047.6032.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,228.274,896.00-15.8 %0.0525.78416.8120.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 5,014.241,262.0074.8 %5.0682.1935.6394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,556.9210,519.5836.5 %5.02,298.57463.8979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,768.431,367.0071.3 %5.0296.7256.5281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,471.57858.0080.8 %5.0203.0788.7556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,982.98511.0087.2 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,402.77782.0082.2 %5.0162.6063.8360.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,941.60398.0089.9 %5.0166.6263.9461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,082.07735.0082.0 %5.0305.7350.3583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,913.78492.0087.4 %5.0411.5789.3878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,498.191,365.0079.0 %5.0377.3298.1574.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,758.29267.4090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,701.105,735.3454.8 %5.01,157.59967.4016.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.56155.7077.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,056.482,339.0042.3 %5.0986.44266.0373.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,444.203,489.0035.9 %5.0896.53569.9436.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,323.421,572.0252.7 %5.0701.20342.0051.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี10,967.692,989.0072.7 %5.03,534.611,356.2761.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,777.803,127.25-12.6 %0.0501.54405.8219.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,944.783,223.0034.8 %5.01,271.681,049.4617.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,671.853,343.8661.4 %5.0733.38487.7633.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,019.8013,468.993.9 %1.51,556.9237.7697.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,972.5011,292.00-41.6 %0.02,919.111,302.4555.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,930.462,454.0058.6 %5.0853.33329.1861.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,456.001,036.0070.0 %5.0759.0235.4095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,355.091,152.0065.7 %5.0606.12491.8218.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,808.473,411.2810.4 %5.0853.33145.6282.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,330.067,412.5011.0 %5.01,947.4193.8295.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,809.613,845.6620.0 %5.01,195.64386.2667.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,700.491,777.0052.0 %5.0796.28272.1065.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี22,322.3111,888.0446.7 %5.03,458.52142.2595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,664.101,340.0082.5 %5.0815.30487.3140.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,884.435,472.50-12.0 %0.0948.41619.8834.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,432.543,163.0050.8 %5.01,005.46236.2076.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,222.603,450.0018.3 %5.0967.43521.8746.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,134.792,548.0038.4 %5.0777.27212.4772.7 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,825.232,174.0081.6 %5.0731.11417.0143.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 61,353.0450,875.4217.1 %5.01,202.371,464.71-21.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,766.84988.0064.3 %5.0492.03164.6166.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,134.123,197.7037.7 %5.01,024.50441.7556.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,782.372,235.0053.3 %5.0701.20107.0884.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,169.213,858.0525.4 %5.01,098.59262.2176.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,811.331,727.0654.7 %5.0797.06199.3075.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,950.9914,656.002.0 %1.03,477.44343.3090.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,754.1811,571.7038.3 %5.02,872.47860.0970.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 186,522.7415,830.0181.7 %5.0886.931,291.25-45.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 247,907.3010,707.4577.6 %5.01,651.25916.8444.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,253.005,189.0017.0 %5.0389.69566.20-45.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี53,436.9648,689.318.9 %4.01,143.271,637.62-43.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี87,744.3643,170.0050.8 %5.0844.341,106.39-31.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี32,119.0824,603.6823.4 %5.0981.952,245.32-128.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี32,222.1020,052.0037.8 %5.0853.71744.7012.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,471.7913,336.0434.9 %5.0602.28631.75-4.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด84,486.5721,572.0074.5 %5.0825.58947.51-14.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,476.0618,712.15-78.6 %0.01,823.442,420.71-32.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,966.242,224.0043.9 %5.0720.22477.9033.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,254.741,659.0061.0 %5.0568.09232.0559.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,170.7324,413.1919.1 %5.06,909.605,862.8515.1 %5.0
รวม 865,052 470,010 45.67 % 66,872 35,931 46.27 %