จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,595.601,090.0058.0 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,845.4125,441.288.6 %4.0536.54280.0047.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช13,504.508,083.8040.1 %5.083.52289.66-246.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,695.372,546.6070.7 %5.057.68228.47-296.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,073.192,444.0020.5 %5.0728.80117.6083.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,033.811,950.0035.7 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,067.1523,352.61-1.2 %0.03,838.49965.6374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.37131.1072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,839.52451.0088.3 %5.0185.8264.2965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,769.78513.0086.4 %5.0178.0035.0580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,022.781,917.0052.3 %5.0462.0390.5880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,724.30200.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,803.13700.0081.6 %5.0246.1495.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,847.84727.0081.1 %5.0353.5353.1685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,968.35865.0078.2 %5.0246.3635.1985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,974.732,115.0057.5 %5.0603.8169.8088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,969.53337.0091.5 %5.0274.8057.6579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,817.99455.0088.1 %5.0369.0570.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,837.00957.0080.2 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์9,130.68833.0090.9 %5.0234.0089.8661.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,293.36565.0086.8 %5.0383.3325.3793.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,533.38607.0082.8 %5.0407.1790.5377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,290.94750.0082.5 %5.0337.0235.1789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,714.93400.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,743.21547.0085.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,773.44359.0090.5 %5.0173.810.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,775.23545.0085.6 %5.0246.6270.2671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,741.40526.0085.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,903.784,911.8116.8 %5.0785.85153.6880.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,552.261,342.5362.2 %5.0602.79221.3563.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,798.526,247.548.1 %4.01,812.71513.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35174.8042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,654.301,125.0057.6 %5.06,286.94237.5096.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,100.211,102.0064.5 %5.0737.68234.6568.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,469.381,503.5056.7 %5.0484.48379.0521.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0633.72221.4165.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,526.613,892.0029.6 %5.01,356.321,021.0524.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,212.011,878.0041.5 %5.0785.85549.7730.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,832.891,710.9055.4 %5.01,533.4777.2195.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,004.391,520.0074.7 %5.01,869.771,156.7838.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,302.457,601.94-43.4 %0.01,641.572,040.09-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,747.594,676.90-24.8 %0.0709.22951.88-34.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,798.626,376.276.2 %3.02,174.013,133.70-44.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,212.682,868.8031.9 %5.01,101.57516.8053.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,131.5214,854.75-33.4 %0.01,307.80108.3091.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช150,487.94100,000.0033.5 %5.0721.88475.0034.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,568.0414,982.20-56.6 %0.03,433.244,973.20-44.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,843.473,000.0021.9 %5.01,033.06475.0054.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,310.701,479.8255.3 %5.0550.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สอต.นครศรีธรรมราช3,431.881,643.0052.1 %5.081.46114.74-40.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,935.181,221.0036.9 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,935.18433.0077.6 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,103.591,047.5066.2 %5.0759.29421.9344.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,589.194,818.31-5.0 %0.01,014.05385.0762.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,547.7236,010.00-321.3 %0.02,307.133,275.01-42.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,726.787,283.0016.5 %5.01,584.52889.7243.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,102.313,044.0025.8 %5.01,128.13328.2370.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช5,939.8513,866.00-133.4 %0.01,603.54143.7891.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,641.11316.5493.2 %5.01,128.14850.0024.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,059.045,211.07-28.4 %0.01,071.10382.0364.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,373.532,909.0045.9 %5.01,432.38432.9869.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,436.552,892.0046.8 %5.01,447.50744.9948.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,420.005,862.008.7 %4.0899.95101.0888.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช30,715.955,774.7381.2 %5.0631.19520.9417.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 183,095.09121,000.0033.9 %5.02,392.96807.5066.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,440.1824,142.0441.7 %5.0879.95655.6125.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,628.214,900.0026.1 %5.0475.62205.0056.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,638.101,583.0040.0 %5.0557.66506.359.2 %4.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,478.544,658.0015.0 %5.01,185.20577.9751.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,189.751,300.0059.2 %5.0766.82266.0065.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,011.623,415.0014.9 %5.01,052.07534.7549.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,128.433,201.0037.6 %5.01,844.72620.5266.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,914.025,047.2014.7 %5.01,044.53857.8517.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,473.108,063.7177.3 %5.0757.09295.9560.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)28,243.7810,585.3562.5 %5.02,833.13744.4773.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,977.5214,090.6857.3 %5.0926.11376.0459.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 231,782.747,759.0075.6 %5.01,671.841,088.1534.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,020.1811,700.0041.6 %5.02,575.991,038.6359.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 26,191.7713,181.6649.7 %5.01,343.73407.4969.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,092.8714,990.0917.1 %5.0456.05708.32-55.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,276.9765.2899.8 %5.0713.43431.4539.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,526.785,600.0014.2 %5.0305.41267.5012.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง165,449.6137,034.3077.6 %5.01,388.06925.7833.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช90,461.1085,000.006.0 %3.01,752.69465.0073.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,980.7120,000.0059.2 %5.01,329.18190.0085.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล763,574.0630,657.0096.0 %5.01,101.09364.8766.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,427.6118,734.4734.1 %5.0786.60715.949.0 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช72,243.9640,534.3643.9 %5.01,109.081,322.24-19.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,231.1815,522.0026.9 %5.0904.33792.4112.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,173.7718,500.0059.9 %5.0888.35260.0070.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,122.3010,000.0075.7 %5.0957.38570.0040.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,626.7011,725.0048.2 %5.0766.38405.2047.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,687.1235,887.00-73.5 %0.02,624.361,820.8130.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช27,762.9721,248.7823.5 %5.03,411.862,560.9324.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช116,061.0862,000.0046.6 %5.02,084.77864.5058.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,836.224,354.37-13.5 %0.01,014.041,345.80-32.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,240.362,107.0035.0 %5.0785.85251.7868.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช47,272.2550,708.50-7.3 %0.05,603.115,243.726.4 %3.0
รวม 2,524,063 1,071,977 57.53 % 104,800 57,967 44.69 %