จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,911.531,642.0066.6 %5.0412.23261.6636.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37179.18-201.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,002.821,446.0051.8 %5.0348.81116.8566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,381.442,481.0026.6 %5.0678.4238.6194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,308.228,224.0020.2 %5.02,218.70588.2373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,793.891,474.0069.3 %5.0308.61223.4427.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,956.721,278.0067.7 %5.0349.1450.3985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,866.16614.0084.1 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,886.28788.0079.7 %5.0332.95105.3568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,881.00447.0088.5 %5.0289.3769.3876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,908.70653.0083.3 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,869.21465.0088.0 %5.0420.3867.8883.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,646.233,992.0014.1 %5.0849.460.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,344.652,384.3528.7 %5.0678.39749.54-10.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,485.931,192.1773.4 %5.0362.63160.6255.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,456.66708.0071.2 %5.0404.81319.7121.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,846.662,071.0046.2 %5.0925.66434.8253.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ703.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,180.041,611.0049.3 %5.0659.38221.3566.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,319.371,837.0044.7 %5.0716.34552.8922.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,780.402,662.2053.9 %5.0901.691,432.70-58.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,131.871,373.7035.6 %5.0472.98309.3534.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,851.632,192.0043.1 %5.0685.72322.7252.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,215.9111,874.0510.2 %5.01,077.79292.6072.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่804,502.75902,168.00-12.1 %0.04,227.04597.5085.9 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,864.242,215.5054.5 %5.0792.49444.6443.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,021.706,011.0014.4 %5.080.1066.6016.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,261.351,633.0049.9 %5.0697.42193.8072.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,148.44315.4890.0 %5.0509.39295.7841.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,369.682,760.0018.1 %5.0716.44585.3118.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,888.352,565.0056.4 %5.0773.4763.9991.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,804.3611,340.7617.8 %5.01,362.9864.6095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,939.361,653.0043.8 %5.0640.36225.1564.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,419.732,901.7046.5 %5.0830.54533.7335.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,155.952,685.0035.4 %5.0697.42561.1619.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,964.451,649.0066.8 %5.0849.54427.6249.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,221.322,965.0029.8 %5.0564.3052.6490.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,491.253,303.0071.3 %5.0735.46359.6751.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่66,749.5118,408.0072.4 %5.01,220.74636.5047.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,015.522,679.9011.1 %5.0431.2453.5287.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,775.903,437.0040.5 %5.0887.63398.2655.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,862.141,794.0037.3 %5.0583.37218.5062.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,780.403,864.1719.2 %5.0830.54359.1056.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,497.443,007.0033.1 %5.0697.47324.9053.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,855.4410,617.322.2 %1.03,017.38228.9592.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่55,232.4810,860.7580.3 %5.01,712.93634.9062.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,798.853,517.2339.3 %5.0408.83380.956.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,634.1848,401.0023.9 %5.01,248.21475.9561.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,689.9027,084.00-19.4 %0.0786.961,913.28-143.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,432.2416,326.530.6 %0.5638.61377.4040.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม24,496.4016,939.0030.9 %5.0625.84475.0924.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,538.4324.4599.9 %5.0654.82849.55-29.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่34,281.3014,332.0058.2 %5.010,616.921,133.5089.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,187.962,018.3836.7 %5.0637.54327.8648.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,358.811,052.0055.4 %5.0336.10252.4824.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,729.661,480.0095.9 %5.03,148.13400.0087.3 %5.0
รวม 1,368,995 1,181,418 13.70 % 54,794 20,412 62.75 %