จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,471.65702.0071.6 %5.0376.72266.9329.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,797.2825,413.68-98.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,881.066,110.3052.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,729.792,970.2420.4 %5.0566.8873.5687.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,657.701,227.0066.5 %5.0623.9383.8686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,071.079,421.236.5 %3.01,726.86420.3575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,661.07784.0083.2 %5.0228.4684.2363.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว441.22428.003.0 %1.5475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,452.22489.0089.0 %5.0256.149.9196.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,120.04421.0089.8 %5.0188.0587.1853.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,183.641,011.6075.8 %5.0356.4391.1274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,177.20451.0089.2 %5.0209.2087.7358.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,813.52639.0090.6 %5.0321.5081.3474.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,361.403,303.0024.3 %5.0833.11757.159.1 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,928.605,952.0060.1 %5.0871.14343.2460.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,301.311,829.0071.0 %5.0871.14557.7136.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,583.561,104.0069.2 %5.0382.96337.2511.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,011.341,372.0054.4 %5.0373.7445.8887.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,630.042,348.0035.3 %5.0653.53644.101.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,805.4945,505.00-568.7 %0.0975.88698.2028.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,200.372,425.0042.3 %5.01,023.27839.6817.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,111.751,177.0062.2 %5.0623.9374.0988.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา9,409.3112,287.75-30.6 %0.01,061.30176.3483.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,272.641,875.0042.7 %5.0425.34456.00-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,215.15871.0072.9 %5.0680.9870.3389.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,875.54912.0068.3 %5.0490.85371.4524.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,473.992,496.0028.2 %5.0681.01268.0460.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,913.8132,040.00-441.8 %0.01,175.401,534.21-30.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,050.363,027.7525.2 %5.01,080.32626.6042.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,574.893,951.0013.6 %5.01,213.43160.3186.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,933.275,821.4726.6 %5.0703.85133.1081.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,083.641,268.0088.6 %5.0623.93599.453.9 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,529.002,210.2537.4 %5.0627.13672.10-7.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา8,664.203,838.0055.7 %5.0719.01185.8974.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,317.649,704.22-82.5 %0.0719.01226.4668.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,814.093,044.10-8.2 %0.0437.30105.0376.0 %5.0
สพ.พังงา11,255.941,781.0084.2 %5.01,723.17432.7274.9 %5.0
รจจ.พังงา 69,074.4386,130.00-24.7 %0.0671.06137.4379.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,609.851,222.0053.2 %5.0414.76206.1450.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,256.722,906.0076.3 %5.0900.74728.6519.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,184.641,187.0077.1 %5.0488.81117.8075.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,649.645,188.95-11.6 %0.0721.89653.489.5 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,259.541,898.0041.8 %5.0661.96233.3664.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา14,183.7112,165.9714.2 %5.02,582.58577.1977.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,977.838,279.7564.0 %5.01,588.17502.9368.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,475.137,155.3171.9 %5.01,590.48401.4274.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,304.642,981.7064.1 %5.0318.89700.18-119.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,911.1554,248.10-6.6 %0.0996.95494.5850.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,885.9162,155.23-382.4 %0.0583.81583.85-0.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง23,577.1014,132.0040.1 %5.0650.11746.09-14.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,264.616,879.3660.2 %5.0672.21442.3534.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,204.7116,196.78-14.0 %0.01,471.682,665.42-81.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,446.68786.0077.2 %5.0757.04375.9950.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,673.44470.0082.4 %5.0452.82224.5250.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,999.888,560.8642.9 %5.03,962.163,814.543.7 %1.5
รวม 519,714 492,754 5.19 % 43,786 25,280 42.26 %