จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาไม่ครบ702.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.93ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงาไม่ครบ25,413.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาไม่ครบ6,110.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,729.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5566.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,657.701,227.0066.5 %5.0623.9383.8686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,071.079,421.236.5 %3.01,726.86420.3575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,661.07784.0083.2 %5.0228.4684.2363.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว441.22428.003.0 %1.5475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,452.22489.0089.0 %5.0256.149.9196.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,120.04421.0089.8 %5.0188.0587.1853.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,183.641,011.6075.8 %5.0356.4391.1274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,177.20451.0089.2 %5.0209.2087.7358.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,813.52639.0090.6 %5.0321.5081.3474.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,361.403,303.0024.3 %5.0831.43757.158.9 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,928.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5871.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,583.561,104.0069.2 %5.0382.96337.2511.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,011.341,372.0054.4 %5.0373.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา1,717.962,348.00-36.7 %0.0653.53610.306.6 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,200.372,425.0042.3 %5.01,023.27839.6817.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,272.641,875.0042.7 %5.0425.34456.00-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,215.15871.0072.9 %5.0680.9870.3389.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,968.93912.0069.3 %5.0528.88371.4529.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาไม่ครบ2,496.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ268.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,933.275,821.4726.6 %5.0703.85133.1081.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,529.002,210.2537.4 %5.0627.13672.10-7.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา8,664.203,838.0055.7 %5.0719.01185.8974.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาไม่ครบ9,704.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ226.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พังงาไม่ครบ1,781.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.พังงา ไม่ครบ86,130.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,609.851,222.0053.2 %5.0414.76206.1450.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,256.722,906.0076.3 %5.0900.74728.6519.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,184.641,187.0077.1 %5.0488.81117.8075.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,475.137,155.3171.9 %5.01,590.48401.4274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,977.838,279.7564.0 %5.01,588.17502.9368.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,304.642,981.7064.1 %5.0318.89700.18-119.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,911.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5996.95494.5850.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองไม่ครบ14,132.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,264.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5672.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาไม่ครบ16,196.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,446.68786.0077.2 %5.0757.04375.9950.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,673.44470.0082.4 %5.0452.82224.5250.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 171,964 65,939 0.00 % 18,471 9,204 0.00 %