จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ10,178.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,352.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.8336.1087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,009.63427.0089.4 %5.0316.5267.5278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,607.93258.0092.8 %5.0257.7556.6678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,367.65957.0082.2 %5.0492.7878.2784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,667.89469.0087.2 %5.0387.4584.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกไม่ครบ612.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,900.93ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบ7,108.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ489.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบ5,090.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ690.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,965.881,505.0049.3 %5.0657.55414.2537.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,803.542,684.0029.4 %5.0834.07475.0043.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรไม่ครบ9,748.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ210.19ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,416.075,763.00-30.5 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7054.6514.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรไม่ครบ89.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ3,773.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ459.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร30,002.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,597.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,840.902,383.2065.2 %5.01,627.391,104.5232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,290.172,308.0029.9 %5.0771.65228.1070.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ189.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,307.733,166.084.3 %2.0638.54104.5283.6 %5.0
สพ.ชุมพร3,418.383,571.00-4.5 %0.0809.68412.8949.0 %5.0
รจจ.ชุมพร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,545.68577.0077.3 %5.0486.41138.7271.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,049.323,592.0028.9 %5.01,247.05389.0068.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ311.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.48ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,813.182,829.6073.8 %5.0781.87455.0041.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,219.4710,764.0072.6 %5.01,351.28464.7065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,157.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์6,871.3215,364.00-123.6 %0.0617.24652.04-5.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน165,269.4421,864.0086.8 %5.02,527.73307.4387.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,046.4119,417.00-1.9 %0.02,600.76957.0063.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,889.262,430.1150.3 %5.0790.66732.237.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,756.2511,708.0052.7 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 323,156 112,037 0.00 % 21,710 11,058 0.00 %