จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,624.031,070.0059.2 %5.0467.39175.7262.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,488.1710,178.0041.8 %5.064.62122.90-90.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,114.351.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,965.241,594.0046.2 %5.0600.5027.1495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,768.4311,839.2043.0 %5.01,855.56490.2073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,560.141.00100.0 %5.0295.8336.1087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,164.34427.0089.7 %5.0297.5067.5277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,780.37258.0093.2 %5.0257.7556.6678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,624.19957.0083.0 %5.0492.7878.2784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,843.19469.0087.8 %5.0387.4584.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,888.26164.0095.8 %5.0478.9833.2193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,853.45518.0086.6 %5.0305.4156.3181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,840.22612.0084.1 %5.0322.091,900.93-490.2 %0.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,951.307,108.00-79.9 %0.0809.93489.5039.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,953.315,090.0057.4 %5.01,170.98690.7541.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,002.131,644.0058.9 %5.01,018.86866.4015.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,107.631,505.0051.6 %5.0657.55414.2537.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,478.652,708.0022.2 %5.0809.68463.6042.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,108.471.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,119.391.00100.0 %5.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,808.271.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,160.222,684.0035.5 %5.0815.06483.1740.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,797.989,748.68-68.1 %0.01,266.06210.1983.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร80,398.1558,267.0027.5 %5.0601.52376.0037.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,477.511.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,627.135,763.00-24.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7054.6514.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,428.01515.0085.0 %5.0790.66124.9384.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,061.8889.0097.1 %5.0600.53380.0036.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,483.113,773.00-8.3 %0.0752.63459.0239.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร31,436.4243,699.47-39.0 %0.02,597.211,645.0836.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,167.852,383.2066.8 %5.01,627.391,104.5232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,447.422,308.0033.1 %5.0771.65228.1070.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,334.9212,959.71-104.6 %0.01,418.19174.6387.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,140.181,849.0083.4 %5.0752.63442.4941.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร2,078.512,349.12-13.0 %0.0315.29267.6215.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,476.242,373.0031.7 %5.0809.68141.4582.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,319.902,124.0036.0 %5.0703.44189.7773.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,465.823,166.088.6 %4.0638.54104.5283.6 %5.0
สพ.ชุมพร3,581.753,571.000.3 %0.5809.68412.8949.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 45,850.4029,980.0034.6 %5.0892.96252.1871.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,667.35577.0078.4 %5.0486.41138.7271.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,290.653,592.0032.1 %5.01,247.05389.0068.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,195.611,044.0067.3 %5.0695.58384.4444.7 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,359.774,822.00-10.6 %0.01,018.86311.6069.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร4,017.931,635.0059.3 %5.0847.74353.1258.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,343.134,898.45-46.5 %0.0752.63482.4835.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,329.992,829.6075.0 %5.0781.87455.0041.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 141,093.9310,764.0073.8 %5.01,351.28464.7065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 213,796.5510,599.3223.2 %5.01,385.47553.8560.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล62,525.0114,885.2476.2 %5.0475.73531.61-11.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,233.321.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,507.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,783.0423,092.0029.6 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์7,199.7315,364.00-113.4 %0.0617.24652.04-5.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,645.4515,409.997.4 %3.5698.65603.7213.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน173,168.3421,864.0087.4 %5.02,527.73307.4387.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,956.7119,417.002.7 %1.02,600.76957.0063.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,122.942,430.1152.6 %5.0790.66732.237.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,666.181.00100.0 %5.0486.410.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,939.4511,708.0054.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 786,112 398,683 49.28 % 53,128 25,939 51.18 %