จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,456.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5399.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,755.884,808.2945.1 %5.0125.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,922.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.571.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,453.422,930.0015.2 %5.0665.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรังไม่ครบ7,357.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ859.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,647.11281.0092.3 %5.0139.7863.1554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,111.861,515.0070.4 %5.0265.0483.5868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,196.19938.0077.6 %5.0275.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,918.50865.0077.9 %5.0315.4287.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,253.77664.0084.4 %5.0274.0884.1069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,860.12407.0089.5 %5.0253.0192.3963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,743.24423.0088.7 %5.0314.7483.3773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎาไม่ครบ207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,651.67552.0084.9 %5.0298.34109.0063.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตังไม่ครบ4,331.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ394.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,283.634,585.72-7.1 %0.01,121.90819.8826.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,840.762,125.0025.2 %5.0532.41115.9478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรังไม่ครบ1,631.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ850.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,816.511,115.0060.4 %5.0589.45393.0033.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,339.301,668.0061.6 %5.01,142.481,330.95-16.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,008.114,023.2933.0 %5.01,293.031,782.20-37.8 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,637.972,337.9035.7 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,579.192,572.0028.1 %5.0798.63439.8044.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,881.72973.5066.2 %5.0570.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,485.723,354.003.8 %1.5798.62377.4552.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,302.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,654.352,637.14-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,636.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,331.08292.5778.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,975.581,564.0068.6 %5.0760.60247.0067.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,145.5710,559.04-15.5 %0.01,540.93207.1086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,192.332,057.0050.9 %5.01,064.84522.5050.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,482.781,653.0052.5 %5.0817.65180.5077.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,048.332,037.0049.7 %5.01,026.82448.1156.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,147.523,691.00-17.3 %0.0627.4957.9590.8 %5.0
สพ.ตรัง12,198.5810,265.0015.9 %5.0965.45418.0056.7 %5.0
รจจ.ตรัง 153,001.6952,448.0065.7 %5.01,069.70986.157.8 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,931.97905.0069.1 %5.0589.45371.4537.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,566.954,832.0013.2 %5.01,007.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,105.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5665.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,678.966,548.00-39.9 %0.0798.62453.1543.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ548.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 232,651.6312,039.2663.1 %5.01,353.51740.0545.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,748.714,866.2727.9 %5.0321.98753.35-134.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,172.5475,240.00-19.1 %0.01,048.37848.3519.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,284.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5626.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,968.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5668.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,060.728,024.0046.7 %5.0624.74453.1527.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,373.7217,834.00-71.9 %0.01,767.951,040.4541.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,200.2519,747.0049.6 %5.0772.00713.937.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,493.292,357.0032.5 %5.0855.66743.8513.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,916.22849.0070.9 %5.0475.36130.5472.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 459,452 273,653 0.00 % 28,440 18,523 0.00 %