จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,419.02587.0075.7 %5.0380.29286.9024.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,787.374,808.2945.3 %5.0125.1658.9652.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,993.859,938.6050.3 %5.071.29163.35-129.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,937.191,091.0062.9 %5.0589.45295.4549.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,465.842,930.0015.5 %5.0665.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,990.836,824.2643.1 %5.02,433.99859.7564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,130.251,515.0070.5 %5.0265.0483.5868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,211.29938.0077.7 %5.0275.5084.2669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,932.60865.0078.0 %5.0315.4287.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,269.07664.0084.4 %5.0274.0884.1069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,874.01407.0089.5 %5.0253.0192.3963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,756.70423.0088.7 %5.0314.7483.3773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,688.01207.0094.4 %5.0263.8370.1173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,664.80552.0084.9 %5.0298.34109.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,660.23281.0092.3 %5.0139.7863.1554.8 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,358.334,331.1161.9 %5.0771.74394.2548.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,299.044,585.72-6.7 %0.01,121.90819.8826.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,850.982,125.0025.5 %5.0532.41115.9478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง5,192.251,631.0068.6 %5.01,064.84850.2420.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,123.87963.0069.2 %5.0665.52344.8548.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,826.641,115.0060.6 %5.0589.45393.0033.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,354.911,668.0061.7 %5.01,142.481,330.95-16.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,825.713,200.00-75.3 %0.0454.13352.4522.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,029.724,023.2933.3 %5.01,293.031,782.20-37.8 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,651.062,337.9036.0 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,758.259,247.99-36.8 %0.01,426.16253.8582.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง149,038.95127,341.0014.6 %5.0451.73780.35-72.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,592.062,572.0028.4 %5.0798.63439.8044.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,808.323,641.3737.3 %5.03,925.23833.5578.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,698.362,143.0054.4 %5.073.713.5095.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,178.62386.0087.9 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,892.08973.5066.3 %5.0570.44166.3170.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,498.263,354.004.1 %2.0798.62377.4552.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,324.8928,406.50-349.1 %0.01,654.352,637.14-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,653.384,017.0013.7 %5.01,331.08292.5778.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,993.481,564.0068.7 %5.0760.60247.0067.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,291.2810,559.04-2.6 %0.01,540.93207.1086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,207.412,057.0051.1 %5.01,064.84522.5050.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,115.063,424.5016.8 %5.01,007.81580.4042.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,495.311,653.0052.7 %5.0817.65180.5077.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,062.892,037.0049.9 %5.01,026.82448.1156.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,158.843,691.00-16.8 %0.0627.4957.9590.8 %5.0
สพ.ตรัง12,242.4610,265.0016.2 %5.0965.45418.0056.7 %5.0
รจจ.ตรัง 153,552.0652,448.0065.8 %5.01,069.70986.157.8 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,603.13578.0077.8 %5.0437.3356.0587.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,819.392,633.0031.1 %5.0912.71391.4057.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,942.52905.0069.2 %5.0589.45371.4537.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,586.984,832.0013.5 %5.01,007.79456.0054.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,116.491,107.0064.5 %5.0665.52320.1551.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,695.796,548.00-39.4 %0.0798.62453.1543.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง14,698.156,577.4755.2 %5.0713.69275.0061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 132,152.0813,041.3159.4 %5.01,228.26366.0070.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 232,769.0812,039.2663.3 %5.01,353.51740.0545.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)17,740.488,131.0154.2 %5.02,406.49548.6177.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,772.984,866.2728.2 %5.0321.98753.35-134.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,399.7869,604.00-9.8 %0.01,048.37848.3519.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,417.3534,957.00-43.2 %0.0713.09994.15-39.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,346.6417,956.08-3.5 %0.0626.73564.3510.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,775.5013,610.897.9 %3.5576.78182.4068.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง51,151.6926,625.0047.9 %5.0668.10554.9016.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,114.898,024.0046.9 %5.0624.74453.1527.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,112.9127,036.0048.1 %5.0755.689,881.71-1,207.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,411.0417,834.00-71.3 %0.01,767.951,040.4541.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,341.2619,747.0049.8 %5.0772.00713.937.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,505.852,357.0032.8 %5.0855.66743.8513.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,926.71849.0071.0 %5.0475.36130.5472.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,808.7211,953.0067.5 %5.03,989.869,730.36-143.9 %0.0
รวม 980,065 639,603 34.74 % 58,378 49,223 15.68 %