จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,512.71990.0060.6 %5.0371.09105.4571.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,785.881,418.7592.4 %5.062.84145.77-132.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,889.294,500.00-15.7 %0.0748.99166.2577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,824.971,680.0056.1 %5.0618.3244.7392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,320.148,107.0239.1 %5.02,595.98661.7074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,003.81195.0095.1 %5.0328.4345.5786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,185.50443.0089.4 %5.0243.8529.3788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,740.89426.0088.6 %5.0228.5552.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,753.45587.0084.4 %5.0241.2881.0766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,803.14329.0091.3 %5.0383.9670.8281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,219.69282.0093.3 %5.0282.4670.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,704.62426.0088.5 %5.0145.8443.6270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,723.69431.0088.4 %5.0185.1166.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,248.644,746.82-11.7 %0.0867.45446.5048.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,534.34595.0076.5 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,977.171,962.0060.6 %5.0809.44612.7524.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,163.581,484.0053.1 %5.0484.89468.763.3 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,826.98994.0079.4 %5.0694.36490.2029.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,462.992,557.0053.2 %5.0903.55947.15-4.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,132.742,625.00-23.1 %0.0498.30283.7743.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,121.054,176.0018.5 %5.01,397.961,151.8717.6 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,693.203,684.0035.3 %5.0702.79568.2319.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,142.1611,638.0417.7 %5.01,245.85187.5984.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,494.442,195.3837.2 %5.0732.45399.9545.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,881.241,192.0036.6 %5.045.5489.30-96.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,816.57630.0077.6 %5.0447.1649.4089.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,180.451,579.2150.3 %5.0485.20431.1611.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,413.882,724.3120.2 %5.0713.38320.1555.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,873.6932,568.92-313.6 %0.08,476.921,278.0284.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,956.317,367.00-23.7 %0.01,663.34301.0581.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,580.312,563.0044.0 %5.0580.65362.9237.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,653.447,337.58-29.8 %0.01,169.7690.8892.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,728.25700.0081.2 %5.0789.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,663.362,884.0021.3 %5.0827.49608.8426.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,908.641,214.0068.9 %5.0544.06233.1957.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,887.582,702.0044.7 %5.0979.62415.9157.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,703.135,047.4324.7 %5.0656.3328.2595.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,469.631,849.0083.9 %5.02,919.44358.2787.7 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,426.1830,238.1640.0 %5.0834.96543.9234.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,120.2211,367.376.2 %3.0433.65537.85-24.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,613.27857.0067.2 %5.0409.12168.0058.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,633.57625.8076.2 %5.0518.51142.5072.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,058.493,617.8310.9 %5.0789.45373.0952.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง5,351.00610.0088.6 %5.01,017.65171.0083.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 231,359.978,370.6273.3 %5.01,167.32739.3036.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1121,368.3412,329.2789.8 %5.01,073.07386.9063.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,554.983,597.0085.9 %5.0298.82329.04-10.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,182.7096,708.00-9.7 %0.01,547.20489.9768.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,718.1917,474.0034.6 %5.0689.30336.3251.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง197,293.1321,025.0089.3 %5.03,868.76488.0587.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,586.4814,337.2022.9 %5.0607.40394.3235.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,194.96221.1098.0 %5.0475.391,542.64-224.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 45,588.4116,387.0064.1 %5.0589.961,136.70-92.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง25,727.7718,102.0029.6 %5.01,693.102,313.24-36.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,303.142,205.9533.2 %5.0669.01284.2957.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,097.741,362.0056.0 %5.0443.76208.8852.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,093.7717,012.00-5.7 %0.04,107.172,056.5549.9 %5.0
รวม 890,254 403,278 54.70 % 55,917 24,720 55.79 %