จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,718.541,418.7592.4 %5.062.84145.77-132.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,811.261,680.0055.9 %5.0618.3244.7392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,272.4012,157.008.4 %4.02,595.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,989.45195.0095.1 %5.0328.4345.5786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,170.49443.0089.4 %5.0243.8529.3788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,727.49426.0088.6 %5.0228.5552.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,740.00587.0084.3 %5.0241.2881.0766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,789.51329.0091.3 %5.0383.9670.8281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,204.56282.0093.3 %5.0282.4670.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,691.35426.0088.5 %5.0145.8443.6270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,710.34431.0088.4 %5.0185.1166.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,233.414,746.82-12.1 %0.0867.45446.5048.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,959.331,962.0060.4 %5.0809.44612.7524.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ1,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ468.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,809.68994.0079.3 %5.0694.36490.2029.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,443.412,557.0053.0 %5.0903.55947.15-4.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,125.092,625.00-23.5 %0.0498.30283.7743.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,672.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5702.790.00100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,091.4711,638.0417.4 %5.01,245.85187.5984.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,481.922,195.3836.9 %5.0732.45399.9545.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,192.0036.4 %5.045.5489.30-96.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,806.47630.0077.6 %5.0447.1649.4089.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,401.642,724.3119.9 %5.0713.38320.1555.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,845.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,476.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,934.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,663.34301.0581.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,563.902,563.0043.8 %5.0580.65188.2267.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,633.187,337.58-30.3 %0.01,169.7690.8892.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,894.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5544.06233.1957.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,870.072,702.0044.5 %5.0979.62415.9157.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,428.521,849.0083.8 %5.02,919.44358.2787.7 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,245.4430,238.1639.8 %5.0834.96543.9234.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,076.7811,367.375.9 %2.5433.65537.85-24.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,603.90857.0067.1 %5.0409.12168.0058.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,624.13625.8076.2 %5.0518.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,043.943,617.8310.5 %5.0789.45373.0952.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,729.09180.0096.2 %5.0770.44579.5024.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 231,247.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,167.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1120,933.3212,329.2789.8 %5.01,073.07381.9064.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,866.6496,708.00-10.1 %0.01,547.20489.9768.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,622.4217,474.0034.4 %5.0689.30336.3251.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง196,585.9821,025.0089.3 %5.03,868.76180.0095.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,519.8614,337.2022.6 %5.0607.40394.3235.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไม่ครบ221.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,542.64ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 45,425.0116,387.0063.9 %5.0589.961,136.70-92.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง25,635.5518,102.0029.4 %5.01,693.102,312.48-36.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,291.302,205.9533.0 %5.0669.01284.2957.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,086.631,362.0055.9 %5.0443.76208.8852.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 744,838 310,907 0.00 % 31,954 13,991 0.00 %