จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,716.36280.0089.7 %5.0388.31137.7564.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,775.089,069.9034.2 %5.075.1644.4240.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,028.151,589.0047.5 %5.0502.40149.9570.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,211.142,170.0032.4 %5.0559.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,665.4013,685.8039.6 %5.02,346.97420.8582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,269.30911.0078.7 %5.0230.2250.3578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,728.99305.0091.8 %5.0257.44155.8039.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,802.24546.0085.6 %5.0169.3418.4289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,741.70723.0080.7 %5.0198.04104.5047.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,743.45414.0088.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,834.00345.0091.0 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,854.26355.0090.8 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,715.10343.0090.8 %5.0190.53112.1041.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,611.74364.0089.9 %5.0195.89105.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,612.01297.0091.8 %5.0233.41171.9526.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,097.70303.0092.6 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,614.50207.0094.3 %5.0250.21120.3351.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,963.534,278.0061.0 %5.0491.8282.6583.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,304.391,569.0075.1 %5.0806.68282.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,320.86885.0073.4 %5.0439.62218.5050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,334.821,640.0069.3 %5.01,434.201,447.80-0.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,099.461,395.0055.0 %5.0540.45416.1023.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,546.611,047.0084.0 %5.0578.48723.90-25.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,699.821,980.0057.9 %5.0768.63532.2530.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,584.702,093.0041.6 %5.0537.50427.5020.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,359.793,941.6526.5 %5.01,434.201,113.4022.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,434.822,045.3040.5 %5.0673.55269.8059.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,355.5712,302.0014.3 %5.01,301.09127.8390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,044.122,643.0034.6 %5.0920.76338.4863.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,871.661,416.0050.7 %5.047.5425.4546.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,389.14940.0072.3 %5.0616.5247.5092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,806.16230.0091.8 %5.0426.36264.1038.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,481.154,072.6825.7 %5.0806.67205.6574.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,380.73899.0087.8 %5.01,890.595,013.90-165.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,618.895,131.0040.5 %5.01,890.59885.4053.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,485.651,140.0067.3 %5.0749.61339.5254.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี11,075.867,198.0035.0 %5.01,605.35142.5091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,193.951,155.0089.7 %5.0578.48594.86-2.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,922.761,460.0062.8 %5.0844.71570.0032.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,863.92940.0086.3 %5.0996.82164.3583.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,792.022,763.0042.3 %5.01,015.85512.9149.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,838.192,105.0025.8 %5.0426.36137.6667.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี32,752.7711,460.0065.0 %5.0577.19364.8036.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี67,344.8041,359.9938.6 %5.0912.27935.32-2.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,100.65900.0071.0 %5.0417.95591.63-41.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,913.873,700.0024.7 %5.01,034.87575.7044.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,899.691,542.9060.4 %5.0692.56375.2545.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,965.715,710.5756.0 %5.01,244.04415.1566.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,442.202,500.0043.7 %5.01,034.87240.0076.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี8,697.67662.2592.4 %5.01,072.90627.8541.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,843.772,687.0065.7 %5.0991.51436.3156.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 184,031.0010,897.1787.0 %5.0718.10615.5014.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,085.929,868.7067.2 %5.0854.10816.054.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 351,652.177,961.1884.6 %5.0713.78525.4626.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,322.235,958.185.8 %2.5346.59502.25-44.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี54,885.9045,135.0017.8 %5.0988.581,321.65-33.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี41,604.5832,456.0022.0 %5.0701.30609.9013.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,384.8233,826.9942.1 %5.0572.82430.3524.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี75,848.9625,911.3965.8 %5.0616.61773.50-25.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,903.6714,187.0071.6 %5.0573.041,105.83-93.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี28,468.4923,286.1018.2 %5.0604.78802.22-32.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,496.2414,554.99-7.8 %0.01,373.481,941.25-41.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,148.202,126.9932.4 %5.0559.4761.5589.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,100.12822.0073.5 %5.0227.79510.25-124.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,936.0910,746.0077.1 %5.06,743.8311,358.48-68.4 %0.0
รวม 930,619 405,437 56.43 % 51,687 42,736 17.32 %