จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีไม่ครบ280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,824.109,069.9034.4 %5.075.1644.4240.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,038.931,589.0047.7 %5.0502.40149.9570.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,222.572,170.0032.7 %5.0559.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,746.0613,685.8039.8 %5.02,346.97420.8582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานีไม่ครบ911.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,742.27305.0091.8 %5.0257.441,105.80-329.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,815.77546.0085.7 %5.0169.3418.4289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,404.08723.0078.8 %5.0198.04104.5047.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,756.77414.0089.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,847.64345.0091.0 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,867.97355.0090.8 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,728.32343.0090.8 %5.0190.53112.1041.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,624.60364.0090.0 %5.0195.89105.4546.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,624.86297.0091.8 %5.0233.41171.9526.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,112.28100.0097.6 %5.0171.69287.85-67.7 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,627.37207.0094.3 %5.0250.21120.3351.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,002.544,278.0061.1 %5.0491.8282.6583.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,326.831,569.0075.2 %5.0806.68282.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,332.68885.0073.4 %5.0439.62218.5050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,110.491,395.0055.2 %5.0540.45416.1023.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,569.911,047.0084.1 %5.0578.48723.90-25.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,597.462,093.0041.8 %5.0537.50427.5020.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,378.873,941.6526.7 %5.01,434.201,113.4022.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,447.042,045.3040.7 %5.0673.55269.8059.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,406.6612,302.0014.6 %5.01,301.09127.8390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,055.191,868.0053.9 %5.0920.76338.4863.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,881.881,416.0050.9 %5.047.5425.4546.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,401.20940.0072.4 %5.0616.5247.5092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,816.15230.0091.8 %5.0426.36264.1038.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,500.664,072.6826.0 %5.0806.67195.3075.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี1,642.341,140.0030.6 %5.0749.61339.5254.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี11,115.287,198.0035.2 %5.01,605.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,233.781,155.0089.7 %5.0578.48594.86-2.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,936.721,460.0062.9 %5.0844.69570.0032.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,888.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5996.82164.3583.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีไม่ครบ2,763.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ512.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี27.262,105.00-7,621.9 %0.0179.15137.6623.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,111.68900.0071.1 %5.0417.95591.63-41.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,931.363,700.0025.0 %5.01,034.87575.7044.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบ1,542.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ375.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,011.865,710.5756.1 %5.01,244.04415.1566.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,458.012,500.0043.9 %5.01,034.87240.0076.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี8,728.62662.2592.4 %5.01,072.90627.8541.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีไม่ครบ2,687.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 184,330.0410,897.1787.1 %5.0718.10615.5014.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,344.735,958.186.1 %3.0346.59502.25-44.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,081.2245,135.0018.1 %5.0988.581,321.65-33.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี41,752.6432,456.0022.3 %5.0701.30609.9013.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,592.6033,826.9942.3 %5.0572.82430.3524.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีไม่ครบ25,911.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ773.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี50,081.261.00100.0 %5.0573.041.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีไม่ครบ23,286.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ802.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,544.2714,554.99-7.5 %0.01,373.481,941.25-41.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,159.402,126.9932.7 %5.0559.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,111.15822.0073.6 %5.0227.79510.25-124.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 538,005 240,905 0.00 % 28,950 17,593 0.00 %