จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,859.3054.0098.1 %5.0395.33104.5073.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,270.814,098.874.0 %2.0757.97210.7072.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,305.242,069.0037.4 %5.0604.54108.3782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,945.8920,392.627.1 %3.54,104.83884.9778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,543.272,963.2054.7 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,683.661,180.0074.8 %5.0381.5558.4384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,571.392,120.0053.6 %5.0233.6677.9766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,437.321,415.0068.1 %5.0246.2846.4081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,023.001,207.0070.0 %5.0267.2955.2379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,853.69827.0089.5 %5.0186.3671.5561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,083.22986.0075.9 %5.0297.8079.0173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,046.26773.0080.9 %5.0139.4054.4760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,999.811,263.0068.4 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,942.29416.0089.4 %5.0191.7723.8387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,898.1269.0098.2 %5.0194.7436.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,927.99319.0091.9 %5.0294.6672.9575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,095.52828.0079.8 %5.0165.3147.0271.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,222.267,146.50-36.8 %0.01,195.35676.4043.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,167.782,526.0039.4 %5.0927.82123.5086.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,650.231.00100.0 %5.0623.56646.52-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,020.731.00100.0 %5.0509.50441.9513.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,979.693,317.0016.7 %5.0832.721,843.57-121.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,438.253,363.96-38.0 %0.0489.81783.06-59.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,233.042,909.0044.4 %5.01,346.131,331.001.1 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,299.722,947.0031.5 %5.0889.75330.1362.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,315.5817,942.00-73.9 %0.01,365.22651.4952.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,478.559,517.00-0.4 %0.02,746.85275.5090.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,556.25147.2595.9 %5.0861.99279.9067.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)6,303.225,704.139.5 %4.51,440.93156.7589.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,965.498,518.4822.3 %5.03,775.73874.0076.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,533.818,148.3514.5 %5.02,898.67152.0094.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,067.561,000.0075.4 %5.0604.5198.9183.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,138.532,036.0035.1 %5.0490.41294.5039.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,695.8279.0097.9 %5.0775.72579.8025.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,465.574,540.0056.6 %5.01,270.07108.4991.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,919.155,045.1549.1 %5.01,479.25807.5045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,991.45412.0089.7 %5.0718.61227.0568.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,221.3211,816.193.3 %1.52,107.0054.1597.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,266.342,046.0037.4 %5.0604.54207.4165.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,745.172,011.0046.3 %5.0800.73560.5030.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,524.68424.0090.6 %5.0908.77355.3060.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,798.413,352.0030.1 %5.01,041.88509.6651.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,240.444,147.0042.7 %5.0680.5736.1894.7 %5.0
สพ.สระบุรี14,668.409,889.5032.6 %5.0596.63464.7022.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี66,629.5672,212.20-8.4 %0.01,030.30385.1062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,791.3956.0098.0 %5.0420.40199.2552.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี7,209.814,442.5138.4 %5.0813.69313.5061.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,852.802,330.0039.5 %5.0699.59341.6051.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,649.455,434.0529.0 %5.01,517.31631.7558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,319.331,003.0076.8 %5.01,022.9081.3492.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,274.514,025.1023.7 %5.0699.59545.2222.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 139,799.3313,059.0867.2 %5.0926.58546.3341.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒46,049.8813,738.4370.2 %5.01,516.69859.9643.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,833.415,314.9050.9 %5.0335.25435.48-29.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี92,650.35119,506.00-29.0 %0.01,473.121,107.7024.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,842.5523,160.0027.3 %5.0760.05783.30-3.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,893.9357,277.00-22.1 %0.01,072.731,451.09-35.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี103,117.9360,340.9941.5 %5.0731.031,230.06-68.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี66,586.3826,498.0060.2 %5.0716.201,261.87-76.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี46,453.1321,706.0053.3 %5.0596.77683.97-14.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค51,254.1928,944.0043.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,198.9417,245.155.2 %2.51,794.161,391.7522.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,132.9010,456.656.1 %3.03,037.771,638.2746.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,103.1718,127.8227.8 %5.01,057.16417.0560.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,200.614,625.0025.4 %5.01,003.881,089.54-8.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,984.981,259.0057.8 %5.0490.43114.7876.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,031.5010,271.0073.7 %5.03,494.493,448.081.3 %0.5
รวม 997,254 680,999 31.71 % 66,169 33,761 48.98 %