จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,819.3154.0098.1 %5.0395.33104.5073.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,211.074,098.872.7 %1.0757.97210.7072.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,259.012,069.0036.5 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,638.9620,392.625.8 %2.54,104.83884.9778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,451.752,963.2054.1 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,618.161,180.0074.4 %5.0381.5558.4384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,507.462,120.0053.0 %5.0233.6677.9766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,375.261,415.0067.7 %5.0246.2846.4081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,966.741,207.0069.6 %5.0267.2955.2379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,743.85827.0089.3 %5.0186.3671.5561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,026.11986.0075.5 %5.0297.8079.0173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,989.67773.0080.6 %5.0139.4054.4760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,943.861,263.0068.0 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,887.15416.0089.3 %5.0191.7723.8387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,843.6069.0098.2 %5.0194.7436.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,873.05319.0091.8 %5.0294.6672.9575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,038.24828.0079.5 %5.0165.3147.0271.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,149.237,146.50-38.8 %0.01,195.35676.4043.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,109.492,526.0038.5 %5.0927.82123.5086.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,585.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5623.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,978.481.00100.0 %5.0509.50441.9513.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,924.033,317.0015.5 %5.0832.721,843.57-121.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,404.143,363.96-39.9 %0.0489.81783.06-59.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,159.852,909.0043.6 %5.01,346.131,331.001.1 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,239.592,947.0030.5 %5.0889.75330.1362.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,171.3017,942.00-76.4 %0.01,365.22651.4952.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,345.989,517.00-1.8 %0.02,746.85275.5090.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,506.51147.2595.8 %5.0861.99279.9067.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)6,215.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93156.7589.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,812.138,518.4821.2 %5.03,775.73874.0076.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,400.478,148.3513.3 %5.02,898.67152.0094.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,010.671,000.0075.1 %5.0604.5198.9183.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,094.642,036.0034.2 %5.0490.41294.5039.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,644.1379.0097.8 %5.0775.72579.8025.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,319.194,540.0056.0 %5.01,270.07108.4991.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,780.425,045.1548.4 %5.01,479.25807.5045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,935.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5718.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,050.3911,816.191.9 %0.52,107.0054.1597.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,220.662,046.0036.5 %5.0604.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,692.792,011.0045.5 %5.0800.73560.5030.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,461.40424.0090.5 %5.0908.77355.3060.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,731.303,352.0029.2 %5.01,041.88509.6651.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,139.174,147.0041.9 %5.0680.5736.1894.7 %5.0
สพ.สระบุรี14,463.249,889.5031.6 %5.0596.63464.7022.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี65,697.6872,212.20-9.9 %0.01,030.30385.1062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,752.3556.0098.0 %5.0420.40199.2552.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,560.324,442.512.6 %1.0813.69313.5061.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,798.922,330.0038.7 %5.0699.59341.6051.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,542.475,434.0528.0 %5.01,517.31631.7558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,258.921,003.0076.4 %5.01,022.9081.3492.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,200.744,025.1022.6 %5.0699.59545.2222.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 139,242.7013,059.0866.7 %5.0926.58546.3341.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒45,405.8213,738.4369.7 %5.01,516.69859.9643.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี91,354.54119,506.00-30.8 %0.01,473.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,397.2023,160.0026.2 %5.0760.05783.30-3.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,238.0757,277.00-23.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี101,675.7260,340.9940.7 %5.0731.031,230.06-68.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี65,655.1026,498.0059.6 %5.0716.201,261.87-76.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค50,537.3528,944.0042.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,065.2017,245.15-1.1 %0.01,794.161,391.7522.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,977.1910,456.654.7 %2.03,037.771,638.2746.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,752.0818,127.8226.8 %5.01,057.16417.0560.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,943.231,259.0057.2 %5.0490.43114.7876.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,485.6110,271.0073.3 %5.03,494.493,448.081.3 %0.5
รวม 902,544 643,236 28.73 % 59,740 27,805 53.46 %