จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี6,414.71751.0088.3 %5.0515.91172.0466.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,056.176,560.9040.7 %5.058.16235.82-305.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,199.496,962.21-12.3 %0.0688.9458.2091.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,478.941,435.0058.8 %5.0369.4489.8275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 548,094.0355,101.00-14.6 %0.09,801.22585.3794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 330,068.5535,440.80-17.9 %0.04,267.151,006.5476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,192.37936.4482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,907.7811,192.6048.9 %5.03,586.24970.3472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,412.042,287.0064.3 %5.0366.8842.7588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,986.851,274.0081.8 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,945.00100.0094.9 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,765.091,528.0067.9 %5.0392.5840.4989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,081.801,521.0070.1 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7355.2183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0267.4347.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง6,161.401,726.0072.0 %5.0310.1134.2089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,937.45613.0093.1 %5.0352.2959.9883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,105.61212.0094.8 %5.0313.04109.7564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง13,269.231,636.0087.7 %5.0397.61107.9772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,721.901,314.0072.2 %5.0315.6133.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 26,134.308,616.96-40.5 %0.02,006.721,661.5517.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,582.502,651.0042.1 %5.01,046.89650.9937.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 213,285.828,394.3036.8 %5.02,227.12617.5072.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,770.363,951.0031.5 %5.01,314.52239.1181.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,466.062,128.0061.1 %5.0822.96801.852.6 %1.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,960.103,998.8032.9 %5.0897.03716.3620.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,091.931,099.0064.5 %5.0625.73566.119.5 %4.5
สำนักชลประทานที่ 924,960.4757,226.00-129.3 %0.05,583.5416,091.45-188.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,969.091,920.0051.6 %5.01,438.29689.7052.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,266.991.00100.0 %5.0460.880.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,584.012,649.0042.2 %5.01,086.33714.3534.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,941.786,051.4332.3 %5.01,860.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,056.381.00100.0 %5.0459.570.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,770.543,100.0035.0 %5.01,143.371,030.029.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,344.973,170.005.2 %2.5346.9254.8784.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,814.783,583.0038.4 %5.03,908.912,967.2724.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี28,285.9425,884.008.5 %4.01,885.0072.3196.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,081.9812,933.1238.7 %5.03,471.457,248.50-108.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,466.377,162.00-10.8 %0.01,602.661,121.9530.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,114.102,863.8730.4 %5.0857.95583.3732.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)13,060.639,227.2329.4 %5.01,401.421,200.5314.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)13,422.0712,363.227.9 %3.52,789.411,866.9133.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,913.032,323.0052.7 %5.0782.0773.1290.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,029.272,500.0038.0 %5.0596.09332.5044.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี10,215.429,786.004.2 %2.01,312.57436.3166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี12,543.8334,931.00-178.5 %0.01,312.24608.4553.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,351.354,560.00-4.8 %0.0698.10656.136.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,301.761,079.0074.9 %5.0603.0877.6087.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี15,582.0622,582.80-44.9 %0.01,859.0236.8198.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,225.124,555.00-7.8 %0.0995.43420.3757.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี6,500.006,208.744.5 %2.01,318.70353.4073.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 15,655.5510,001.1036.1 %5.01,999.091,385.5930.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี9,108.227,719.0015.3 %5.0839.1271.1691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,597.0015,206.0082.8 %5.0760.65684.2010.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,285.0410,128.0044.6 %5.0827.34551.9633.3 %5.0
รจก.ชลบุรี 250,239.77243,313.982.8 %1.02,265.693,077.76-35.8 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา91,743.4794,506.51-3.0 %0.01,440.411,845.00-28.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 224,616.4832,208.0085.7 %5.02,201.44552.6174.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,658.3414,208.009.3 %4.52,071.242,498.27-20.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,733.23777.0079.2 %5.0496.83291.2041.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี10,193.047,815.2423.3 %5.01,645.32371.6177.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,641.303,557.0023.4 %5.01,154.90418.0063.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,340.8611,052.72-6.9 %0.01,942.05567.6870.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,546.261.00100.0 %5.0529.350.9599.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,118.516,679.756.2 %3.0729.22505.4630.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,198.547,423.7127.2 %5.0879.34338.4561.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)14,885.2113,023.3612.5 %5.02,798.68190.4293.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 193,147.0718,375.2480.3 %5.0929.17678.3027.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 267,943.0310,568.0084.4 %5.01,159.09503.7156.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 364,786.5615,001.3476.8 %5.0617.50616.340.2 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,400.3817,159.4045.4 %5.0343.24381.92-11.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,821.856,415.00-127.3 %0.0291.86337.25-15.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,888.5870,422.00-2.2 %0.01,382.601,898.90-37.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ121,219.93775,870.94-540.1 %0.01,519.962,080.35-36.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี110,870.0580,138.9927.7 %5.0761.321,872.45-145.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,255.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน92,149.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,327.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,526.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,608.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,476.9137,730.69-32.5 %0.01,902.082,640.30-38.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,362.684,921.6047.4 %5.03,337.462,916.7012.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี38,646.7636,945.004.4 %2.0553.5611.9997.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,366.311,586.0052.9 %5.01,440.01530.2763.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,767.2316,896.0028.9 %5.0841.26152.4581.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,613.216,179.786.6 %3.01,010.26860.6514.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)44,443.7720,698.0053.4 %5.01,571.42330.2479.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,374.334,434.15-1.4 %0.0974.18237.5075.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,411.204,730.0012.6 %5.01,408.4640.4697.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,332.291,814.9645.5 %5.0485.41163.7566.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2129,029.72425,833.00-230.0 %0.043,852.026,996.7584.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี58,719.7222,390.3761.9 %5.06,902.126,116.4911.4 %5.0
รวม 2,143,882 2,452,885 -14.41 % 167,739 89,384 46.71 %