จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี6,327.73751.0088.1 %5.0515.91172.0466.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี10,906.266,560.9039.8 %5.054.50235.82-332.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,431.761,435.0058.2 %5.0369.4489.8275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,192.37936.4482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,610.7311,192.6048.2 %5.03,586.24970.3472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบไม่ครบ1,521.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7355.2183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0267.4347.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,816.27613.0093.0 %5.0352.2959.9883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,049.94212.0094.8 %5.0313.04109.7564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง13,089.311,636.0087.5 %5.0397.61107.9772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,657.881,314.0071.8 %5.0315.6133.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,325.092,287.0063.8 %5.0366.8842.7588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,892.111,274.0081.5 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,918.63100.0094.8 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,520.362,651.0041.4 %5.01,046.89650.9937.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,037.488,394.30-4.4 %0.02,227.12617.5072.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,692.123,951.0030.6 %5.01,314.52239.1181.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,391.942,128.0060.5 %5.0822.96801.852.6 %1.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,879.283,998.8032.0 %5.0897.03716.3620.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,050.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5625.73566.119.5 %4.5
สำนักชลประทานที่ 917,479.9557,226.00-227.4 %0.05,562.4716,091.45-189.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,521.852,649.0041.4 %5.01,086.33714.3534.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,705.863,100.0034.1 %5.01,143.371,030.029.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ3,170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,735.933,583.0037.5 %5.03,908.912,967.2724.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,490.7725,884.00-20.4 %0.01,885.0072.3196.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,796.1212,933.1237.8 %5.03,465.327,248.50-109.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,378.697,162.00-12.3 %0.01,602.661,121.9530.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,863.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)6,428.9012,363.22-92.3 %0.01,971.721,866.915.3 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,846.412,323.0052.1 %5.0782.0773.1290.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,832.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5596.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,726.669,786.00-26.7 %0.01,312.57436.3166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ34,931.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,292.354,560.00-6.2 %0.0698.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,243.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5603.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,674.7422,582.80-160.3 %0.01,859.0236.8198.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 15,443.2710,001.1035.2 %5.01,999.091,385.5930.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,395.6815,206.0082.6 %5.0760.65684.2010.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,037.1110,128.0043.8 %5.0827.34551.9633.3 %5.0
รจก.ชลบุรี 246,846.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,265.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา90,499.5094,506.51-4.4 %0.01,440.411,845.00-28.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 221,570.8332,208.0085.5 %5.02,201.44552.6174.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,446.0214,208.008.0 %4.02,071.242,498.27-20.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,322.527,815.24-23.6 %0.01,645.32371.6177.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,578.373,557.0022.3 %5.01,154.90418.0063.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,200.6511,052.72-8.4 %0.01,942.05567.6870.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,989.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5729.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 267,021.7710,568.0084.2 %5.01,159.09503.7156.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ15,001.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบ13,023.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,974.6217,159.4044.6 %5.0343.24381.92-11.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,954.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,382.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,859.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5900.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี109,366.7380,138.9926.7 %5.0761.321,872.45-145.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,926.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,899.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,686.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,139.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,261.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,235.734,921.6046.7 %5.03,337.462,916.7012.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,320.671,586.0052.2 %5.01,440.01530.2763.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,444.9616,896.0027.9 %5.0841.26152.4581.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,523.546,179.785.3 %2.51,010.26860.6514.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,841.1420,698.0052.8 %5.01,571.42330.2479.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,315.014,434.15-2.8 %0.0974.18237.5075.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)ไม่ครบ4,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 240,765.28425,833.00-944.6 %0.010,259.366,996.7531.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,038,929 999,748 0.00 % 79,690 61,864 0.00 %