จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,630.011,206.0054.1 %5.0139.8266.5552.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,135.614,213.0048.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,326.6581.0097.6 %5.0455.31180.6060.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง5,151.942,507.0051.3 %5.0689.89117.6482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง36,345.7335,802.001.5 %0.53,284.951.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4066.5574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,466.65813.0081.8 %5.0225.3256.3675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,774.261,321.0072.3 %5.0214.9244.8479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,098.111,649.0059.8 %5.0328.71109.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์ไม่ครบ473.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,379.15635.0085.5 %5.0242.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,526.151,408.2874.5 %5.0408.15165.3259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา411.62360.0012.5 %5.0311.9155.4282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,152.58912.0078.0 %5.0158.8353.5266.3 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุดไม่ครบ8,083.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,863.582,702.0044.4 %5.02,044.00746.7063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,791.392,347.0015.9 %5.0732.36483.5534.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,590.653,190.0030.5 %5.0982.23145.0385.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,544.931,320.0071.0 %5.0584.61351.3739.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,517.981,651.0063.5 %5.0641.72317.3050.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,753.3933.0199.4 %5.01,724.89334.4780.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง36,891.072,257.0093.9 %5.013,819.81883.2293.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,986.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5468.161.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง100,401.4114,331.1785.7 %5.038,309.55407.4798.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบ3,154.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ703.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,669.531,959.0046.6 %5.0497.11232.4853.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไม่ครบ15,396.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ146.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,547.384,354.0085.7 %5.011,461.83419.0096.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,161.572,720.0047.3 %5.0945.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,599.434,746.0028.1 %5.01,136.14550.8251.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,638.983,415.8126.4 %5.0811.09145.4682.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง77,876.8423,660.0069.6 %5.0967.05714.8726.1 %5.0
สพ.ระยอง120,114.9614,196.0088.2 %5.0436.09380.9412.6 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,064.891,816.0040.7 %5.0394.48162.6358.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,984.144,880.252.1 %1.01,155.16793.5131.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,976.453,060.0023.0 %5.0850.901.0099.9 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,272.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,611.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,028.351,800.0055.3 %5.0565.66219.8461.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,145.696,449.7042.1 %5.0679.76306.2654.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 128,321.7218,029.4036.3 %5.01,532.701,206.0721.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 249,630.6712,099.0075.6 %5.01,114.261,384.20-24.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,462.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5274.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย106,090.9149,072.0053.7 %5.0838.84864.42-3.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,966.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5603.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง485.45932.10-92.0 %0.0356.48217.9638.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ19,190.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,407.22ประเมินไม่ได้0.0
รวม 708,090 231,928 0.00 % 88,586 12,187 0.00 %