จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,676.151,206.0054.9 %5.0139.8266.5552.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,278.344,213.0049.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,090.2511,248.20-58.6 %0.0150.2356.1462.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,385.0181.0097.6 %5.0455.31180.6060.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง5,242.332,507.0052.2 %5.0689.89117.6482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง38,111.1635,802.006.1 %3.03,284.952,152.6734.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,545.01813.0082.1 %5.0225.3256.3675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,858.021,321.0072.8 %5.0214.9244.8479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,170.011,649.0060.5 %5.0328.71109.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,847.91473.0087.7 %5.0137.8855.2060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,455.98635.0085.7 %5.0242.120.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,623.101,408.2875.0 %5.0408.15165.3259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา418.84360.0014.0 %5.0311.9155.4282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,225.43912.0078.4 %5.0158.8353.5266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4066.5574.7 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,447.578,083.5022.6 %5.01,772.1893.1094.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,948.912,702.0045.4 %5.02,044.00746.7063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,840.362,347.0017.4 %5.0732.36483.5534.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,960.692,688.0032.1 %5.0477.42354.1325.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,671.193,190.0031.7 %5.0982.23145.0385.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,624.661,320.0071.5 %5.0584.61351.3739.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,597.241,651.0064.1 %5.0641.72317.3050.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,981.203,931.4143.7 %5.01,266.891,373.25-8.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,486.623,289.0026.7 %5.0864.25203.9276.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,854.3333.0199.4 %5.01,724.89334.4780.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง37,538.282,257.0094.0 %5.013,819.81883.2293.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,056.841,921.0052.6 %5.0468.16273.2541.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง102,162.8314,331.1786.0 %5.038,309.55407.4798.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,776.563,154.0034.0 %5.01,003.03703.0029.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,616.241,227.0066.1 %5.0546.64341.4637.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง58,838.3634,460.4041.4 %5.024,838.013,023.1587.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,405.226,480.0043.2 %5.01,227.76590.7051.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,733.911,959.0047.5 %5.0497.11232.4853.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,303.0515,396.32-144.3 %0.01,477.53146.4590.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,083.304,354.0086.0 %5.011,461.83419.0096.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,252.132,720.0048.2 %5.0945.98361.8261.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,715.214,746.0029.3 %5.01,136.14550.8251.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,720.363,415.8127.6 %5.0811.09145.4682.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง79,243.1023,660.0070.1 %5.0967.05657.9832.0 %5.0
สพ.ระยอง122,222.2414,196.0088.4 %5.0436.09380.9412.6 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,118.661,816.0041.8 %5.0394.48162.6358.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,071.584,880.253.8 %1.51,155.16793.5131.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,046.213,060.0024.4 %5.0850.90431.1649.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,434.6715,208.00-61.2 %0.01,611.54913.1443.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,099.021,800.0056.1 %5.0565.66219.8461.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,341.226,449.7043.1 %5.0679.76306.2654.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,997.285,908.66-47.8 %0.0816.7954.8093.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 128,818.5918,029.4037.4 %5.01,532.701,206.0721.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 250,501.3912,099.0076.0 %5.01,114.261,384.20-24.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,522.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5274.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบ168,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,974.37ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด58,889.0649,179.0016.5 %5.0563.461,180.83-109.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย107,952.1649,072.0054.5 %5.0838.84864.42-3.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,445.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5659.17587.8410.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,491.8816,112.0047.2 %5.0603.20476.8420.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,689.9823,439.43-250.4 %0.01,549.172,257.20-45.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,620.384,224.008.6 %4.01,098.11706.8835.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง493.97932.10-88.7 %0.0356.48217.9638.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ19,190.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,407.22ประเมินไม่ได้0.0
รวม 961,574 438,351 54.41 % 130,195 28,464 78.14 %