จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,666.941.00100.0 %5.0456.89154.0266.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 774,301.5830,540.0058.9 %5.0268.51355.55-32.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,960.296,495.0074.0 %5.061.45108.75-77.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54212.13-9.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,186.692,467.0022.6 %5.0666.0757.5191.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,994.651,583.0047.1 %5.0590.0035.7593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,216.1314,232.0058.4 %5.02,814.88966.4265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,610.46957.0085.5 %5.0280.6590.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,062.18636.0084.3 %5.0223.7350.6277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,911.43448.0088.5 %5.0286.9057.0680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,930.18565.0085.6 %5.0189.4654.8571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,907.96391.0090.0 %5.0176.6554.8968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,903.04349.0091.1 %5.0306.6154.7482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,503.48489.0089.1 %5.0369.1954.7685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,810.92558.0085.4 %5.0380.2654.3985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,946.03589.0085.1 %5.0253.2354.9178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,900.87329.0091.6 %5.0215.6851.0776.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,340.496,220.0015.3 %5.01,190.98472.0360.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,879.942,867.2226.1 %5.0932.29462.0650.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,714.59813.0070.1 %5.0498.08309.7537.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,655.78523.0080.3 %5.0363.66331.388.9 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,150.642,578.0049.9 %5.0970.32286.9070.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,312.471,578.0052.4 %5.0723.12112.8684.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,000.352,130.0029.0 %5.0590.001,247.70-111.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,313.662,959.0031.4 %5.01,122.45466.6158.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,988.333,478.0012.8 %5.0989.34126.6187.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,252.852,634.0049.9 %5.01,419.53404.0671.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,675.59954.0074.0 %5.0856.23128.1485.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,935.3911,438.63-28.0 %0.01,616.87226.7086.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,538.641,377.0061.1 %5.0799.18974.37-21.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,164.571,335.0057.8 %5.0780.1663.5291.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,975.91596.0080.0 %5.0590.00199.1966.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,957.624,064.00-2.7 %0.0952.58166.7582.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,209.21107,873.19-526.8 %0.03,176.182,063.3035.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.386,529.00-41.3 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,577.111,823.0049.0 %5.0761.15273.4764.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,693.869,037.32-92.5 %0.01,160.48325.6071.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,213.942,525.0040.1 %5.0628.04390.5437.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,921.592,449.0037.6 %5.0951.21264.8972.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,975.241,508.0069.7 %5.0723.12672.797.0 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,421.352,428.0045.1 %5.01,141.47390.5665.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,207.252,561.0020.1 %5.0647.0547.1492.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,637.558,923.0023.3 %5.0420.71408.902.8 %1.0
รจจ.จันทบุรี 63,215.6675,921.00-20.1 %0.0915.19451.1450.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 14,015.469,403.6432.9 %5.0505.00480.424.9 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,065.473,331.00-8.7 %0.0551.9776.8286.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,333.683,231.0025.4 %5.01,028.65451.9956.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,339.981,740.0047.9 %5.0723.12341.9952.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,464.192,770.0049.3 %5.01,065.40457.9557.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,906.402,189.0062.9 %5.01,027.37637.5137.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,080.323,207.99-4.1 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)9,438.196,177.1234.6 %5.01,958.34736.3262.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 129,147.6615,683.5946.2 %5.01,002.28469.3853.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 224,357.8411,498.3952.8 %5.01,521.45805.5747.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี7,204.865,120.2628.9 %5.01,808.90397.4578.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,333.6895,287.00-29.9 %0.01,426.661,166.5418.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,763.9114,560.0033.1 %5.0725.62604.2016.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,633.0014,600.0047.2 %5.0698.14365.0947.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,776.3812,957.0049.7 %5.0761.33381.9049.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,222.7122,520.0050.2 %5.01,708.491,744.60-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,285.802,196.0033.2 %5.0704.107.8598.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,788.04761.0072.7 %5.0513.94282.2245.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี133,646.7218,607.1886.1 %5.054,437.662,844.2594.8 %5.0
รวม 821,167 573,592 30.15 % 106,591 26,382 75.25 %