จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,103.52630.0079.7 %5.0351.75108.2669.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,489.885,961.4069.4 %5.043.4373.76-69.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,742.828,003.00-68.7 %0.069.3265.565.4 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,398.60948.0078.4 %5.0475.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,370.7013,228.0013.9 %5.01,699.18762.9455.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,133.081.00100.0 %5.0219.5534.6784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,050.85419.0089.7 %5.0311.9369.1677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,778.13401.0089.4 %5.0222.7148.9078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,717.58232.0093.8 %5.0150.7265.7756.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,809.96222.0094.2 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง6,237.76246.0096.1 %5.0204.58100.4550.9 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,567.5013,194.95-37.9 %0.01,471.60322.3278.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,217.003,125.4825.9 %5.01,017.151,064.00-4.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,693.20541.0079.9 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,743.961,625.0056.6 %5.0558.22305.1145.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,798.491,485.0074.4 %5.0786.41517.1534.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ677.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,943.101,260.0074.5 %5.0710.35455.5735.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด11,784.401,179.0090.0 %5.01,090.67427.0260.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,692.673,091.00-82.6 %0.0403.12604.95-50.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,939.501,244.0068.4 %5.0976.57804.1817.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,133.422,698.5013.9 %5.0544.36489.9910.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,618.2511,313.08-101.4 %0.01,014.61201.0180.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,422.691,164.0018.2 %5.0691.33551.7120.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,224.72647.0079.9 %5.0634.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,076.54701.0077.2 %5.0444.13275.6437.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,394.152,764.2618.6 %5.0691.33326.4652.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,516.8525,656.00-468.0 %0.01,014.611,323.22-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,564.011,852.0048.0 %5.0482.16255.4247.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,020.23923.0069.4 %5.0501.17399.6220.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,429.843,133.608.6 %4.0704.05463.8834.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,148.721,527.0051.5 %5.0342.29505.73-47.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,095.711,685.0045.6 %5.0526.25218.2158.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด646.182,587.80-300.5 %0.0317.4828.7091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,146.071,770.0043.7 %5.0734.25361.2850.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,044,293.0038,692.8699.2 %5.0549.54659.58-20.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,187.514,119.0049.7 %5.0213.3198.8053.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,633.67908.0065.5 %5.0387.08194.4149.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,304.762,777.0047.7 %5.01,109.69466.4558.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,179.101,294.0059.3 %5.0615.27139.6677.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,545.182,986.0034.3 %5.0764.76537.2329.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,149.921,356.0057.0 %5.0596.25149.2675.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,129.982,110.3148.9 %5.0384.39260.7932.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,435.84106.0099.1 %5.01,332.20595.5655.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,724.9635,143.3671.1 %5.0957.991,552.30-62.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,960.7520,985.12-10.7 %0.0571.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,429.259,171.0055.1 %5.0553.50705.01-27.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,156.7713,126.69-60.9 %0.01,342.211,522.12-13.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,639.75788.2670.1 %5.0218.40309.49-41.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,895.5511,809.0134.0 %5.03,550.442,935.7817.3 %5.0
รวม 5,442,316 260,832 95.21 % 32,670 21,414 34.45 %