จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,080.62630.0079.5 %5.0351.75108.2669.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,346.055,961.4069.2 %5.043.4373.76-69.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,707.818,003.00-70.0 %0.069.3265.565.4 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,257.2613,228.0013.3 %5.01,699.18762.9455.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,102.581.00100.0 %5.0219.5534.6784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,020.95419.0089.6 %5.0311.9369.1677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,750.25401.0089.3 %5.0222.7148.9078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,690.14232.0093.7 %5.0150.7265.7756.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,781.84222.0094.1 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้างไม่ครบ246.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,185.883,125.4825.3 %5.01,017.151,064.00-4.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิงไม่ครบ541.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบ1,625.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,755.701,485.0074.2 %5.0786.41517.1534.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ677.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,906.621,260.0074.3 %5.0710.35455.5735.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดไม่ครบ3,091.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ604.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,110.302,698.5013.2 %5.0544.36489.9910.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,412.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5691.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบ2,764.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบ1,852.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ2,997.95923.0069.2 %5.0501.17399.6220.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดไม่ครบ1,527.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,072.861,685.0045.2 %5.0526.25218.2158.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,122.851,770.0043.3 %5.0734.25361.2850.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,007,066.0038,692.8699.2 %5.0549.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สกข.จังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,614.23908.0065.3 %5.0387.08194.4149.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,265.622,777.0047.3 %5.01,109.69466.4558.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,511.642,986.0033.8 %5.0764.76537.2329.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,126.681,356.0056.6 %5.0596.25149.2675.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,099.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5384.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,820.8220,985.12-11.5 %0.0571.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,278.489,171.0054.8 %5.0553.50705.01-27.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,150,573 118,920 0.00 % 11,631 6,841 0.00 %