จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา691.23407.0041.1 %5.0258.65188.5327.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ2,964.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 2ไม่ครบ3,519.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,076.261,291.0058.0 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,503.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5335.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,051.40843.0079.2 %5.0253.1354.9478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,150.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5330.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,934.87625.0084.1 %5.0369.1273.5080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,219.931,336.0068.3 %5.0257.9145.5082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,311.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5190.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,022.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5265.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,796.75477.0087.4 %5.0219.7846.8678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,777.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5177.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,864.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,702.693,332.0029.1 %5.01,248.30735.9741.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,817.512,966.0022.3 %5.01,020.11533.8647.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,272.283,054.006.7 %3.0677.82145.1078.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,067.451,260.0058.9 %5.0601.76633.80-5.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,178.843,682.0011.9 %5.0867.981,258.75-45.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,061.564,437.0012.3 %5.01,871.551,155.3038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,107.192,949.00-39.9 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,594.043,605.0021.5 %5.01,210.30535.7155.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,380.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,115.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,106.1319,130.00-136.0 %0.01,153.22379.9067.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,388.731,096.0067.7 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,985.032,050.0031.3 %5.0563.73213.2262.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,757.523,663.002.5 %1.0791.9269.5591.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,021.410.00100.0 %5.01,229.291,339.85-9.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,447.371,470.0057.4 %5.0753.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา7,502.8915,255.10-103.3 %0.01,552.5662.8496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,351.581,279.0061.8 %5.0715.86190.0073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ3,552.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,399.233,946.00-16.1 %0.0677.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.ฉะเชิงเทรา11,489.972,531.0078.0 %5.0791.92285.0064.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 85,874.7863,232.3526.4 %5.01,272.80591.4653.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,158.461,213.0070.8 %5.0552.97104.2381.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,268.535,390.7925.8 %5.01,042.41397.0461.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,559.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5791.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,817.3619,472.61-98.3 %0.01,799.301,233.1531.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,270.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,872.9984,748.00-2,088.2 %0.0723.40837.90-15.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ไม่ครบ10,387.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา58,839.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,263.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา100,522.2424,000.0076.1 %5.0796.52950.00-19.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ11,682.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ31.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ36,304.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบ34,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,523.1420,599.00-141.7 %0.01,734.591,689.722.6 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ครบ4,095.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,828.65883.0068.8 %5.0506.68364.8628.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 320,867 300,223 0.00 % 25,933 14,118 0.00 %