จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา715.83407.0043.1 %5.0258.65188.5327.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ2,964.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 23,549.783,519.000.9 %0.5696.8418.4197.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,185.741,291.0059.5 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,403.8923,495.62-15.2 %0.04,481.021,089.5775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,664.211,672.0064.2 %5.0335.47109.1667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,195.57843.0079.9 %5.0253.1354.9478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,298.52894.0079.2 %5.0330.7159.3582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,074.91625.0084.7 %5.0369.1273.5080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,370.111,336.0069.4 %5.0257.9145.5082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,464.461,520.0066.0 %5.0190.6558.6269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,165.891,137.0072.7 %5.0265.64126.6052.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,931.86477.0087.9 %5.0219.7846.8678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,912.07195.0095.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,002.16139.0096.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,870.053,332.0031.6 %5.01,248.30735.9741.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,953.362,966.0025.0 %5.01,020.11533.8647.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,388.733,054.009.9 %4.5677.82145.1078.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,176.611,260.0060.3 %5.0601.76633.80-5.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,327.563,682.0014.9 %5.0867.981,258.75-45.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,241.694,437.0015.4 %5.01,871.551,155.3038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,182.182,949.00-35.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,757.533,605.0024.2 %5.01,210.30535.7155.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,536.226,171.00-36.0 %0.01,115.20627.3843.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,394.6119,130.00-127.9 %0.01,153.22379.9067.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,020.722,570.00-27.2 %0.0707.66316.6355.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,509.331,096.0068.8 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,091.262,050.0033.7 %5.0563.73213.2262.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,891.243,663.005.9 %2.5791.9269.5591.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,200.110.00100.0 %5.01,229.291,339.85-9.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,132.646,043.0015.3 %5.01,077.16240.3477.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,570.051,470.0058.8 %5.0753.89216.5671.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา7,769.8915,255.10-96.3 %0.01,552.5662.8496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,845.703,423.0071.1 %5.0792.45311.7760.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,767.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ415.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,470.851,279.0063.2 %5.0715.86190.0073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,187.403,552.0031.5 %5.01,791.17642.1264.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,520.193,946.00-12.1 %0.0677.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.ฉะเชิงเทรา11,898.862,531.0078.7 %5.0791.92285.0064.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 88,930.8263,232.3528.9 %5.01,272.80591.4653.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,306.441,213.0071.8 %5.0552.97104.2381.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,527.205,390.7928.4 %5.01,042.41397.0461.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,686.261,345.0063.5 %5.0791.92487.4438.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,166.7319,472.61-91.5 %0.01,799.301,233.1531.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,270.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,010.8284,748.00-2,013.0 %0.0723.40837.90-15.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,152.576,072.0064.6 %5.01,959.15303.4384.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,466.3621,255.3513.1 %5.01,004.25527.6747.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 224,097.3510,387.3356.9 %5.01,662.38934.2743.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,757.353,279.9012.7 %5.0321.94299.257.0 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบ32,688.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ825.26ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,932.9666,223.01-8.7 %0.01,263.451,470.40-16.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา104,099.548,488.0091.8 %5.0796.52950.00-19.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,700.1511,682.6034.0 %5.0658.93700.29-6.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ36,304.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม92,174.5734,728.0062.3 %5.0753.571,626.59-115.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,826.4520,599.00-133.4 %0.01,734.591,689.722.6 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,037.394,095.00-1.4 %0.0858.18946.01-10.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,929.32883.0069.9 %5.0506.68364.8628.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,091.9811,720.0027.2 %5.03,625.085,963.86-64.5 %0.0
รวม 676,566 509,830 24.64 % 51,783 31,196 39.76 %