จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,175.991,730.0045.5 %5.0625.49105.2983.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,230.721,816.5043.8 %5.0644.5134.7694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,441.3115,973.9221.9 %5.02,622.161,107.6257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,001.101,068.0082.2 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,456.811,008.0077.4 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ17,401.891,252.0092.8 %5.0325.57104.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,975.03300.0092.5 %5.0274.5757.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,940.31345.0091.2 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,865.03618.0084.0 %5.0154.3940.6773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,905.65340.0091.3 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,708.331,224.9067.0 %5.0504.08380.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,812.006,609.593.0 %1.51,195.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,873.971,137.0060.4 %5.0625.42572.628.4 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,159.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5568.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,985.242,104.7264.8 %5.01,801.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,943.833,258.84-67.7 %0.0475.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,435.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,806.272,082.0045.3 %5.0834.66343.0758.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,387.2911,191.00-75.2 %0.01,291.05280.5378.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,497.331,451.0058.5 %5.0719.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,731.097,509.9322.8 %5.03,614.56274.5592.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ850.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,428.393,456.00-0.8 %0.0777.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,959.4033,582.10-577.1 %0.01,348.061,611.78-19.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี6,132.9517,464.00-184.8 %0.01,234.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,807.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,783.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,141.401,410.0087.3 %5.0587.45254.5056.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,527.131,632.0064.0 %5.0720.56384.0946.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,676.84384.4491.8 %5.01,233.93406.7567.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,086.663,597.00-16.5 %0.0606.4739.7893.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,979.962,316.0093.2 %5.01,101.98401.7063.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 834,572.3124,416.1497.1 %5.07,695.60703.1390.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,444.2420,021.01-350.5 %0.0310.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,749.461,148.0058.2 %5.0454.34106.5876.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,402.792,637.0022.5 %5.0682.291,350.13-97.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,577.962,055.0055.1 %5.0682.54233.7065.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,743.083,073.0046.5 %5.01,071.30626.8541.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,274.227,442.9439.4 %5.02,887.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 23,980.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,851.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,765.981.00100.0 %5.01,204.700.9599.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,637.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5433.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,807.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5308.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,665.54112,379.00-44.7 %0.01,500.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,127.8526,520.00-5.5 %0.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี242,526.7331,222.0087.1 %5.02,878.03861.6170.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,577.572,141.2040.1 %5.0777.14930.03-19.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,495.44762.0069.5 %5.09,068.05226.9097.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,432,995 358,680 0.00 % 42,922 11,705 0.00 %