จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,735.69780.0071.5 %5.0416.32215.5248.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,289.011,730.0047.4 %5.0625.49105.2983.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,345.691,816.5045.7 %5.0644.5134.7694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,168.7615,973.9224.5 %5.02,622.161,107.6257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,214.661,068.0082.8 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,615.421,008.0078.2 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ18,021.181,252.0093.1 %5.0325.57104.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,116.49300.0092.7 %5.0274.5757.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,080.53345.0091.5 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,002.58618.0084.6 %5.0154.3940.6773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,044.64340.0091.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,224.872,298.0045.6 %5.0712.48442.8937.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,840.291,224.9068.1 %5.0504.08380.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,054.426,609.596.3 %3.01,195.99621.2448.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,976.251,137.0061.8 %5.0625.42572.628.4 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,272.101,162.0064.5 %5.0568.45575.13-1.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,198.242,104.7266.0 %5.01,801.841,542.3114.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,013.013,258.84-61.9 %0.0475.30415.1912.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,606.242,435.7047.1 %5.01,138.91607.8346.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,941.722,082.0047.2 %5.0834.66343.0758.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,614.5911,191.00-69.2 %0.01,291.05280.5378.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,621.791,451.0059.9 %5.0719.91993.98-38.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,377.209,299.8024.9 %5.04,119.51323.0092.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,077.397,509.9325.5 %5.03,614.56274.5592.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ850.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,983.53644.0078.4 %5.0511.40242.5252.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,550.393,456.002.7 %1.0777.61686.4911.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,135.8933,582.10-553.9 %0.01,348.061,611.78-19.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,620.462,110.0041.7 %5.0758.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี6,351.2017,464.00-175.0 %0.01,234.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,298.3515,295.00-7.0 %0.01,783.081,087.4039.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,537.891,410.0087.8 %5.0587.45254.5056.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,688.241,632.0065.2 %5.0720.56384.0946.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,127.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5776.55446.9842.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,843.27384.4492.1 %5.01,233.93406.7567.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,099.443,597.00-16.1 %0.0568.4339.7893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี35,182.842,316.0093.4 %5.01,101.66401.7063.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 864,272.4424,416.1497.2 %5.07,695.60703.1390.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,602.4020,021.01-335.0 %0.0310.44304.941.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,847.311,148.0059.7 %5.0454.34106.5876.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,523.882,637.0025.2 %5.0682.29400.1341.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,740.882,055.0056.7 %5.0682.54233.7065.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,294.744,123.204.0 %2.0986.80551.3544.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,108.502,010.0051.1 %5.0722.51325.3755.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,947.463,073.0048.3 %5.01,071.30626.8541.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,067.042,101.0031.5 %5.0492.37198.2459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,711.027,442.9441.4 %5.02,887.87434.3485.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,718.5112,751.9554.0 %5.01,204.70560.5053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,122.5310,880.85-163.9 %0.01,851.43929.7149.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,907.073,632.92-25.0 %0.0308.52392.48-27.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,044.7720,900.6970.2 %5.0433.65889.13-105.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี80,429.44112,379.00-39.7 %0.01,500.881,804.80-20.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,022.0826,520.00-1.9 %0.0668.38661.471.0 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี251,157.5931,222.0087.6 %5.02,878.03861.6170.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,790.2018,584.00-138.6 %0.01,567.041,565.720.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,704.882,141.2042.2 %5.0777.14930.03-19.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,584.24762.0070.5 %5.09,068.05226.9097.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,265.6024,259.26-70.1 %0.04,309.257,128.00-65.4 %0.0
รวม 1,642,607 491,948 70.05 % 73,920 34,701 53.06 %