จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,688.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5347.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,860.254,229.43-9.6 %0.0727.4292.0687.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,244.3956.0098.3 %5.0499.1893.4681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,840.908,394.1639.4 %5.01,666.04896.1746.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4888.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,543.93758.0083.3 %5.0237.4597.4359.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,558.54853.0081.3 %5.0266.0844.5783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,280.05385.0091.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,299.551,500.0065.1 %5.0537.26281.7147.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,499.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5822.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกไม่ครบ2,083.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,121.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ185.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,314.582,284.0081.5 %5.01,012.661,044.42-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,147.651.00100.0 %5.0481.630.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,461.283,070.0031.2 %5.0993.64680.4331.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,610.082,388.8433.8 %5.0670.37213.3868.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,026.8111,041.95-37.6 %0.01,583.1418.2798.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,519.521,349.0061.7 %5.0632.34145.8776.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,127.221,578.0049.5 %5.0613.32152.0075.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,038.52692.0077.2 %5.0480.2195.1380.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกไม่ครบ2,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,327.925,942.00-11.5 %0.01,354.95370.1372.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,365.341,553.0064.4 %5.01,050.69212.2779.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก2,952.191,275.0056.8 %5.0499.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกไม่ครบ2,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,312.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5594.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกไม่ครบ2,027.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกไม่ครบ3,621.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ115.59ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,315.391,510.0054.5 %5.0594.31377.7836.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก720,919.3119,745.0097.3 %5.06,632.981,419.8978.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,503.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,949.021,374.0065.2 %5.0556.27315.7643.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,769.791,379.0050.2 %5.0423.16156.5663.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,168.59136.0097.4 %5.0841.51755.9610.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,131.02144,432.48-379.3 %0.01,180.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก63,440.5583,488.00-31.6 %0.01,146.780.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,604.2017,615.0063.8 %5.0469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์48,909.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5488.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบ15,759.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,230.221,806.0044.1 %5.0594.31440.5225.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,849.62876.0069.3 %5.0366.11310.1915.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,637.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,351.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 975,896 319,712 0.00 % 23,066 8,304 0.00 %