จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,784.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5347.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,997.634,229.43-5.8 %0.0727.4292.0687.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,359.8556.0098.3 %5.0499.1893.4681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,333.468,394.1641.4 %5.01,666.04896.1746.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,705.63758.0083.9 %5.0237.4597.4359.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,720.76853.0081.9 %5.0266.0844.5783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,432.37385.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4888.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,632.412,018.1644.4 %5.0670.28435.4135.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,452.561,500.0066.3 %5.0537.26281.7147.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,624.021,895.0047.7 %5.0822.50140.3682.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,331.342,083.0037.5 %5.0556.27205.6163.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,878.421,121.0071.1 %5.0480.21185.6261.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,752.822,284.0082.1 %5.01,012.661,044.42-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,224.081.00100.0 %5.0481.630.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,620.053,070.0033.6 %5.0993.64680.4331.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,738.562,388.8436.1 %5.0670.37213.3868.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,312.4611,041.95-32.8 %0.01,583.1418.2798.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,644.771,349.0063.0 %5.0632.34145.8776.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,238.511,578.0051.3 %5.0613.32152.0075.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,146.65692.0078.0 %5.0480.2195.1380.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,646.842,117.0041.9 %5.0670.37213.6768.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,078.9518,004.00-254.5 %0.01,183.802,218.53-87.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,517.525,942.00-7.7 %0.01,354.95370.1372.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,520.691,553.0065.6 %5.01,050.69212.2779.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก10,329.8515,350.49-48.6 %0.02,267.71108.9295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,057.251,275.0058.3 %5.0499.23327.3934.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,633.042,024.0044.3 %5.0670.33299.6055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,430.021,897.0044.7 %5.0594.31138.4676.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,902.482,027.0058.7 %5.0860.53474.4944.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,318.113,621.00-9.1 %0.0394.46115.5970.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,433.381,510.0056.0 %5.0594.31377.7836.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก746,574.8119,745.0097.4 %5.06,632.981,419.8978.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,839.191,503.0047.1 %5.0366.11164.9554.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,089.551,374.0066.4 %5.0556.27315.7643.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,868.351,379.0051.9 %5.0423.16156.5663.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,819.624,234.1312.1 %5.0765.45312.2459.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,352.52136.0097.5 %5.0841.51755.9610.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,197.023,093.103.3 %1.5480.2136.8392.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,203.30144,432.48-362.9 %0.01,180.351,149.482.6 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกไม่ครบ3,190.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ354.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก65,698.2283,488.00-27.1 %0.01,146.780.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก50,333.8817,615.0065.0 %5.0469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์50,650.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5488.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบ15,759.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,345.171,806.0046.0 %5.0594.31440.5225.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,951.03876.0070.3 %5.0366.11310.1915.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,941.1610,528.0372.3 %5.02,351.727,933.41-237.3 %0.0
รวม 1,108,228 391,228 64.70 % 37,879 22,764 39.90 %