จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,700.13697.0074.2 %5.0478.09217.6754.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,683.955,588.0035.7 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,812.95467.8892.0 %5.071.0734.4051.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,364.151,599.0052.5 %5.0725.30217.9070.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,251.181,498.0053.9 %5.0687.2747.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว13,023.294,666.1664.2 %5.01,790.19626.4265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,725.071,043.0077.9 %5.0288.1755.7680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,041.15325.0092.0 %5.0305.2664.0779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,002.92574.0085.7 %5.0444.9354.1087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,064.27647.0084.1 %5.0276.3550.6681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,051.71567.0086.0 %5.0333.2665.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,722.331,439.0069.5 %5.0462.98142.0969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,958.27310.0092.2 %5.0239.1158.3575.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,840.4918,488.0025.6 %5.01,660.272,063.47-24.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,170.532,148.0058.5 %5.01,219.711,724.79-41.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,895.35734.0074.6 %5.0478.09123.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,914.012,045.6070.4 %5.0699.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,247.921,719.0059.5 %5.0991.521,291.92-30.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,230.441,102.0065.9 %5.0687.27295.1357.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,944.431,711.7041.9 %5.0573.17380.7533.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,470.042,458.5645.0 %5.01,105.623,790.02-242.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,278.91541.0076.3 %5.0522.55769.97-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,902.381,274.0067.4 %5.0953.49798.9516.2 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,738.634,640.3931.1 %5.01,143.65776.6532.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,723.3312,179.14-57.7 %0.01,295.78170.2786.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,226.941,145.0078.1 %5.0820.38793.373.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,414.61894.0073.8 %5.0763.3364.8991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,006.05431.0085.7 %5.0554.15437.8521.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,897.563,349.5914.1 %5.0934.4796.6189.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,242.9263,513.27-917.4 %0.01,466.921,643.77-12.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,608.681,756.2368.7 %5.0744.31306.8158.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบ9,567.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,745.66781.0092.7 %5.0649.23331.9248.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,255.702,956.209.2 %4.5782.34314.5159.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,685.491,647.002.3 %1.0915.46449.0351.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,787.281,929.0049.1 %5.0972.50532.0045.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,297.312,649.1219.7 %5.0649.2368.7089.4 %5.0
สพ. สระแก้ว11,515.012,638.0077.1 %5.0763.33823.45-7.9 %0.0
รจจ.สระแก้ว 47,168.2235,825.0024.0 %5.0884.241,158.00-31.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,849.85997.0065.0 %5.0535.7394.1382.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,606.541,763.0061.7 %5.0801.36547.2131.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,997.841,243.0058.5 %5.0592.19172.2770.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,533.056,339.3715.8 %5.0972.51440.6354.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว4,294.221,497.0065.1 %5.01,105.62269.5875.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,381.4317,352.97-52.5 %0.03,672.78773.8178.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว20,230.0210,824.5046.5 %5.0862.12435.5249.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,052.356,528.0050.0 %5.0988.4717.8298.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,973.4115,004.0120.9 %5.01,492.211,232.9517.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,583.713,213.0089.8 %5.0313.1610.1796.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,487.7045,858.01-103.9 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ33,820.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ640.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,167.0515,898.79-281.5 %0.01,774.941,791.35-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,712.793,043.0018.0 %5.0858.41221.1674.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,840.60846.0070.2 %5.0535.14132.8675.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 401,320 318,385 20.67 % 43,771 28,113 35.77 %