จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,634.27697.0073.5 %5.0478.09217.6754.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,472.155,588.0034.0 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,671.17467.8891.7 %5.071.0734.4051.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,282.101,599.0051.3 %5.0725.30217.9070.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,171.881,498.0052.8 %5.0687.2747.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,705.654,666.1663.3 %5.01,790.19626.4265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,609.831,043.0077.4 %5.0288.1755.7680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,942.59325.0091.8 %5.0305.2664.0779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,905.28574.0085.3 %5.0444.9354.1087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,965.14647.0083.7 %5.0276.3550.6681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,952.88567.0085.7 %5.0333.2665.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,607.151,439.0068.8 %5.0462.98142.0969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,861.73310.0092.0 %5.0239.1158.3575.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,044.422,148.0057.4 %5.01,219.711,724.79-41.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,824.73734.0074.0 %5.0478.09123.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,745.372,045.6069.7 %5.0699.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,144.311,719.0058.5 %5.0991.521,291.92-30.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,151.651,102.0065.0 %5.0687.27295.1357.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,872.611,711.7040.4 %5.0573.17380.7533.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,361.012,458.5643.6 %5.01,105.623,790.02-242.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,223.32541.0075.7 %5.0522.55769.97-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,807.201,274.0066.5 %5.0953.49798.9516.2 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,574.284,640.3929.4 %5.01,143.65776.6532.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,534.9612,179.14-61.6 %0.01,295.78170.2786.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,099.451,145.0077.5 %5.0820.38793.373.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,331.33894.0073.2 %5.0763.3364.8991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,932.73431.0085.3 %5.0554.15437.8521.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,802.493,349.5911.9 %5.0934.4796.6189.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,090.6563,513.27-942.8 %0.01,466.921,643.77-12.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,471.881,756.2367.9 %5.0744.31306.8158.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,483.57781.0092.6 %5.0649.23331.9248.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,176.292,956.206.9 %3.0782.34314.5159.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,644.381,647.00-0.2 %0.0915.46449.0351.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,694.911,929.0047.8 %5.0972.50532.0045.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,216.892,649.1217.6 %5.0649.2368.7089.4 %5.0
สพ. สระแก้ว11,234.162,638.0076.5 %5.0763.33823.45-7.9 %0.0
รจจ.สระแก้ว 46,017.7835,825.0022.1 %5.0884.241,158.00-31.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,780.34997.0064.1 %5.0535.7394.1382.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,494.191,763.0060.8 %5.0801.36547.2131.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,924.721,243.0057.5 %5.0592.19172.2770.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,349.326,339.3713.7 %5.0972.51440.6354.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว4,189.481,497.0064.3 %5.01,105.62269.5875.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว19,736.6110,824.5045.2 %5.0862.12435.5249.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบ6,528.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,510.6415,004.0118.9 %5.01,492.211,232.9517.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,813.373,213.0089.6 %5.0313.1610.1796.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,939.2245,858.01-109.0 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,065.4115,898.79-291.1 %0.01,774.941,791.35-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,622.243,043.0016.0 %5.0858.41221.1674.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,771.32846.0069.5 %5.0535.14132.8675.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 343,459 276,016 19.64 % 37,450 25,257 32.56 %