จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,785.29726.0073.9 %5.0734.35245.4666.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,796.1426,242.00-5.8 %0.0141.28263.62-86.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,262.62628.8093.9 %5.0109.4953.0451.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,844.895,626.0028.3 %5.01,456.96295.4579.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,400.091,453.0057.3 %5.01,556.4195.8993.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,368.382,078.0071.8 %5.0417.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,596.418,601.8348.2 %5.03,439.01657.4080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,866.9612,801.007.7 %3.52,887.79983.6365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 127,715.9846,200.00-66.7 %0.06,888.281,066.3084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,028.074,393.3537.5 %5.0477.7695.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3152.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,991.75191.0095.2 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,296.771,227.0071.4 %5.0357.73101.6171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,908.091,012.0079.4 %5.0243.59111.5354.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,251.34523.0087.7 %5.0241.8169.4471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,071.15629.0084.5 %5.0449.5645.9889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,030.10544.0086.5 %5.0259.4333.4187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,072.18747.0081.7 %5.0393.4868.4082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,050.62536.0086.8 %5.0249.7876.8169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,060.90747.0081.6 %5.0278.7282.7870.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,015.89595.0085.2 %5.0171.0414.5391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,773.74374.0090.1 %5.0234.6415.2893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,157.57435.0089.5 %5.0421.3629.0393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,061.10621.0084.7 %5.0281.0388.9368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,992.01394.0090.1 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,610.69443.0087.7 %5.0278.1569.3575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,353.19736.0083.1 %5.0332.7571.2778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,843.711,125.0076.8 %5.0560.87116.4479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน6,006.19804.0086.6 %5.01,231.08108.8891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,241.64644.0084.8 %5.0519.2672.1986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,158.541,134.0072.7 %5.0450.0991.7379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,210.67727.0082.7 %5.0388.36106.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,382.64939.0078.6 %5.0403.2087.2778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,989.50523.0086.9 %5.0346.8016.2495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,708.7193.0097.5 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,915.16272.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,803.297,422.334.9 %2.02,585.691,128.3056.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,174.555,099.2237.6 %5.02,731.03685.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,999.791,113.0062.9 %5.0976.28473.1051.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,804.24976.0065.2 %5.0507.80446.5012.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,981.3321,915.00-635.1 %0.0647.99370.5042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,491.763,639.00-4.2 %0.01,000.57260.3074.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,673.22843.0068.5 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,993.57783.0073.8 %5.0635.22323.0049.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,390.162,928.0013.6 %5.0867.46506.4441.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,839.424,740.002.1 %1.01,494.99950.0036.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,413.461,624.5952.4 %5.01,476.71219.4485.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,400.891,042.0069.4 %5.0981.56561.2642.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 867,190.6293,147.00-38.6 %0.025,799.9610,450.6059.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,917.221,891.0051.7 %5.0896.57319.7464.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,123.98681.0078.2 %5.0867.46595.6531.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,512.5711,281.5722.3 %5.04,765.745,436.60-14.1 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์98,980.48653,927.50-560.7 %0.03,814.663,995.45-4.7 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,408.375,442.00-0.6 %0.02,355.120.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,933.6613,291.004.6 %2.01,754.752,604.58-48.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,646.938,135.32-207.3 %0.0731.071,162.66-59.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,781.07316.0095.3 %5.02,540.87931.0863.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,359.049,724.29-3.9 %0.02,445.79771.7668.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,234.713,012.7628.9 %5.01,441.622,037.33-41.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา13,553.3835,553.42-162.3 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 440,170.9719,983.3395.5 %5.0412.120.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)427,238.9734,550.1291.9 %5.04,454.175,404.55-21.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,699.589,106.0014.9 %5.02,726.60709.6074.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,327.192,626.0039.3 %5.01,369.13535.2460.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,003.031.00100.0 %5.01,304.831.8599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,656.3511,791.05-54.0 %0.02,578.9019,120.65-641.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,735.9613,642.00-27.1 %0.03,651.352,466.9032.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,133.891.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,795.91443.0075.3 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,654.13820.0050.4 %5.030.561.8593.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,378.72726.0078.5 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,284.541.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,623.492,065.0043.0 %5.01,057.6262.2294.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,360.704,181.004.1 %2.01,228.78600.3151.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา8,096.1911,948.00-47.6 %0.01,894.324,028.14-112.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,145.711.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,008.531,958.0060.9 %5.01,209.75297.0775.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา26,713.9921,385.7319.9 %5.02,769.06101.7896.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา9,022.3210,984.00-21.7 %0.03,140.781,264.4559.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,014.062,942.0075.5 %5.01,285.81687.8046.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,062.123,653.0010.1 %5.01,228.76975.6920.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,616.533,505.0037.6 %5.01,799.24505.6671.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,477.525,763.00-5.2 %0.01,723.18863.5549.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา7,080.677,510.00-6.1 %0.01,552.04111.4492.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา94,227.5026,709.0071.7 %5.0898.28735.8718.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา58,765.253,946.1893.3 %5.0986.11562.5543.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,192.3875,373.00-23.2 %0.01,653.33843.9349.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 91,963.421.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 63,858.001.00100.0 %5.01,688.150.9599.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา76,667.2448,271.0037.0 %5.01,865.98761.4559.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,229.6120,112.00-79.1 %0.02,795.03491.1382.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,934.251.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,340.141.00100.0 %5.01,554.190.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา377,112.5615,176.0096.0 %5.017,690.90954.8094.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,144.651,314.0068.3 %5.01,133.68653.0542.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,415.2711,430.73-54.2 %0.02,350.72996.5257.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,603.143,937.2014.5 %5.01,418.92234.7783.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,544.736,778.0010.2 %5.02,485.511,496.7139.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,115.4910,231.00-67.3 %0.01,437.94764.7546.8 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,258.342,927.3244.3 %5.0865.61196.9477.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา25,487.237,440.0070.8 %5.02,289.00583.3174.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)49,668.4314,400.3671.0 %5.01,039.39354.9265.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,636.3817,215.9961.4 %5.01,004.21717.1528.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 234,793.0217,584.8049.5 %5.0625.22539.9013.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,478.9711,500.00-21.3 %0.01,981.87270.7586.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4166,376.1316,072.0090.3 %5.01,682.871,013.8239.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 517,931.1513,674.4023.7 %5.01,595.39429.7373.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 657,268.1214,864.9674.0 %5.01,293.03434.8766.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 732,313.2210,433.3767.7 %5.01,587.28388.6975.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,970.358,543.394.8 %2.0575.97709.30-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,522.341.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,094.81228.8699.5 %5.01,423.091,565.79-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ52,617.3933,460.0036.4 %5.01,481.66143.5090.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา184,715.47141,721.0023.3 %5.01,475.611,261.4314.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา50,044.131.00100.0 %5.01,020.25319.4468.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,353.9454,584.00-15.3 %0.01,412.00270.4280.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง48,936.3420,626.2657.9 %5.01,261.091,166.017.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,683.4059,816.00-36.9 %0.01,444.34746.4548.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,216.651,419.3355.9 %5.01,937.15215.1888.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่95,753.291.00100.0 %5.01,355.851.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา76,770.431.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง121,663.131.00100.0 %5.01,285.382.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา265,880.69125,703.0052.7 %5.02,326.403,353.50-44.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,974.5844,835.00-21.3 %0.03,071.202,580.9416.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,762.1312,020.4923.7 %5.06,021.202,511.9358.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา46,112.671.00100.0 %5.01,424.940.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.6743.6796.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,882.841.00100.0 %5.03,779.700.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,902.651.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,294.726,372.0012.6 %5.02,195.75937.3557.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,172.891,463.0053.9 %5.01,461.3570.8395.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,847.472,435.5036.7 %5.01,188.23289.0575.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 351,371.5441,344.0019.5 %5.016,543.937,416.2355.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,031.1131,144.00-122.0 %0.05,319.065,472.60-2.9 %0.0
รวม 4,146,627 2,117,998 48.92 % 252,399 120,174 52.39 %