จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,737.27726.0073.5 %5.0734.35245.4666.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,368.6226,242.00-7.7 %0.0141.28263.62-86.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,085.68628.8093.8 %5.0109.4953.0451.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,709.635,626.0027.0 %5.01,456.96295.4579.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,341.471,453.0056.5 %5.01,556.4195.8993.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,241.342,078.0071.3 %5.0417.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,310.278,601.8347.3 %5.03,439.01657.4080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 127,238.1246,200.00-69.6 %0.06,888.281,066.3084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,406.2112,801.004.5 %2.02,887.791.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,906.894,393.3536.4 %5.0477.7695.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3152.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,922.93191.0095.1 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,222.691,227.0070.9 %5.0357.73101.6171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,823.471,012.0079.0 %5.0243.59111.5354.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,178.04523.0087.5 %5.0241.8168.4571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,000.96629.0084.3 %5.0449.5645.9889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,960.61544.0086.3 %5.0259.4333.4187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,001.97747.0081.3 %5.0393.4868.4082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,980.79536.0086.5 %5.0249.7876.8169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,990.89747.0081.3 %5.0278.7283.8769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,946.65595.0084.9 %5.0171.0414.5391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,708.67374.0089.9 %5.0234.6415.2893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,085.89435.0089.4 %5.0421.3629.0393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,991.08621.0084.4 %5.0281.0388.9368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,923.18394.0090.0 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,548.44443.0087.5 %5.0278.1569.3575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,278.14736.0082.8 %5.0332.7571.2778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง10,146.701,125.0088.9 %5.0560.87116.4479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,902.64804.0086.4 %5.01,231.08108.8891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,168.511.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,086.841,134.0072.3 %5.0450.0991.7379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,138.07727.0082.4 %5.0388.36100.0974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,307.08939.0078.2 %5.0403.2087.2778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,920.71523.0086.7 %5.0346.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,644.7793.0097.4 %5.0314.0715.3995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,847.66272.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,327.047,422.3310.9 %5.02,737.821,128.3058.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,033.615,099.2236.5 %5.02,731.03685.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,948.071,113.0062.2 %5.0976.28473.1051.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,755.89976.0064.6 %5.0507.80446.5012.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,929.9321,915.00-648.0 %0.0647.99370.5042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,431.553,639.00-6.0 %0.01,000.57260.3074.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,627.131.00100.0 %5.0390.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,941.96783.0073.4 %5.0635.22323.0049.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,331.712,928.0012.1 %5.0867.46506.4441.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,755.994,740.000.3 %0.51,494.99950.0036.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,354.611,624.5951.6 %5.01,476.71219.4485.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,342.261,042.0068.8 %5.0981.56561.2642.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,032.161.00100.0 %5.025,799.961.85100.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,849.691,891.0050.9 %5.0896.57319.7464.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,070.12681.0077.8 %5.0867.46595.6531.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,262.351.00100.0 %5.04,765.740.95100.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,273.92653,927.50-572.3 %0.03,814.663,995.45-4.7 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,315.125,442.00-2.4 %0.02,355.120.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,693.4315,109.00-10.3 %0.01,754.752,673.77-52.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,601.298,135.32-212.7 %0.0731.071,162.66-59.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,664.16316.0095.3 %5.02,540.87931.0863.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,197.689,724.29-5.7 %0.02,445.79771.7668.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,161.703,012.7627.6 %5.01,441.622,037.33-41.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา13,319.7035,553.42-166.9 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 432,581.8119,983.3395.4 %5.0412.120.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)419,872.7834,550.1291.8 %5.04,454.175,404.55-21.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,513.589,106.0013.4 %5.02,726.60709.6074.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,252.582,626.0038.2 %5.01,369.13436.2068.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,934.011.00100.0 %5.01,304.831.8599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,524.351.00100.0 %5.02,578.900.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,550.8613,642.00-29.3 %0.03,651.352,466.9032.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,976.411.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,320.47726.0078.1 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,764.94443.0074.9 %5.051.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,625.61820.0049.6 %5.030.561.8593.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,193.431.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,561.012,065.0042.0 %5.01,057.6262.2294.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,285.514,181.002.4 %1.01,228.78600.3151.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,956.6011,948.00-50.2 %0.01,894.324,028.14-112.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,039.751.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,922.171.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา26,253.4121,385.7318.5 %5.02,769.06101.7896.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,866.7610,984.00-23.9 %0.03,140.781,264.4559.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,806.922,942.0075.1 %5.01,285.81687.8046.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,992.083,653.008.5 %4.01,228.76975.6920.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,519.693,505.0036.5 %5.01,799.24505.6671.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,383.085,763.00-7.1 %0.01,723.18863.5549.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,958.597,510.00-7.9 %0.01,552.04111.4492.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,602.8826,709.0071.2 %5.0898.28735.8718.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา57,752.061.00100.0 %5.0986.11629.7236.1 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 60,137.3475,373.00-25.3 %0.01,653.33843.9349.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 90,377.851.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 62,757.001.00100.0 %5.01,688.150.9599.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา75,345.391.00100.0 %5.01,865.980.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,035.9920,112.00-82.2 %0.02,795.03491.1382.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,883.661.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,230.831.00100.0 %5.01,554.190.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา370,610.6315,176.0095.9 %5.017,690.90954.8094.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,073.191,314.0067.7 %5.01,133.68653.0542.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,287.4211,430.73-56.9 %0.02,350.72996.5257.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,523.773,937.2013.0 %5.01,418.92234.7783.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,414.656,778.008.6 %4.02,485.511,496.7139.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,010.051.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,167.682,927.3243.4 %5.0865.61196.9477.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา25,047.807,440.0070.3 %5.02,289.00583.3174.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)48,812.0814,400.3670.5 %5.01,039.39354.9265.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 143,866.7917,215.9960.8 %5.01,004.21717.1528.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 234,193.1417,584.8048.6 %5.0625.22539.9013.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,315.5411,500.00-23.4 %0.01,981.87270.7586.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4163,507.5816,072.0090.2 %5.01,682.871,013.8239.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 517,621.9913,674.4022.4 %5.01,595.39429.7373.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 656,280.7414,864.9673.6 %5.01,293.03434.8766.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 731,756.0910,433.3767.1 %5.01,587.28388.6975.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,815.698,543.393.1 %1.5575.97709.30-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา261,296.55125,703.0051.9 %5.02,326.403,353.50-44.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,030.571.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,265.59228.8699.5 %5.01,423.091,565.79-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ51,710.191.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา181,530.72141,721.0021.9 %5.01,475.611,261.4314.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา49,181.301.00100.0 %5.01,020.25319.4468.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,107.6654,584.00-15.9 %0.01,422.16270.4281.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง48,092.6120,626.2657.1 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,930.2459,816.00-39.3 %0.01,444.34746.4548.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,161.191,419.0055.1 %5.01,937.1581.7895.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่94,102.371.00100.0 %5.01,355.851.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา75,446.801.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง119,565.491.00100.0 %5.01,285.382.8599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,880.4244,835.00-28.5 %0.03,071.201.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,490.3712,020.4922.4 %5.06,021.202,511.9358.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา45,108.501.00100.0 %5.01,424.940.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.6743.6796.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,402.101.00100.0 %5.03,779.700.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,835.361.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,168.956,372.0011.1 %5.02,195.75937.3557.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,118.191,463.0053.1 %5.01,461.3570.8395.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,781.132,435.5035.6 %5.01,188.23289.0575.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,485.8330,000.0040.6 %5.016,543.936,598.0060.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,789.1931,144.00-125.9 %0.05,319.065,472.60-2.9 %0.0
รวม 4,079,860 1,892,909 53.60 % 252,164 77,151 69.40 %