จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,799.72100.0096.4 %5.0261.9895.0063.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,861.754,705.003.2 %1.5699.35134.3080.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,253.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,862.782,486.0057.6 %5.0444.60118.3173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,032.202,362.0053.1 %5.0284.2984.5470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,953.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5528.2195.0082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,046.573,131.0038.0 %5.0376.08133.0064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,775.232,070.0064.2 %5.0300.0293.8268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อไม่ครบ1,774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ90.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,015.361.00100.0 %5.0300.0253.8982.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,867.728,417.00-22.6 %0.01,174.85512.2256.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,136.391,603.0061.2 %5.0357.06140.6060.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,575.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,992.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,321.525,710.009.7 %4.5794.43646.0018.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,984.083,372.0069.3 %5.0471.16139.1570.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,401.444,234.003.8 %1.5642.30152.9576.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ42,599.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ668.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,690.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5833.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจก.สมุทรปราการ 13,355.17154,000.00-1,053.1 %0.0922.631,890.50-104.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,944.911,569.0046.7 %5.0357.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,228.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,459.99326.8077.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ9,115.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ50,627.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ2,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ247.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,986.637,515.0016.4 %5.0623.29415.5533.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ93,325.50119,296.00-27.8 %0.01,432.37111.0092.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,084.06ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการไม่ครบ40,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย389,765.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,143.931,814.1174.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ983.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.81ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 185,717 320,571 0.00 % 18,217 6,957 0.00 %