จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,838.87546.0080.8 %5.0261.9855.5878.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,929.744,705.004.6 %2.0699.35134.3080.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,578.631,628.0054.5 %5.0471.1553.3188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,539.5624,546.03-4.3 %0.03,320.501,253.7362.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,138.7235,491.069.3 %4.55,358.27616.5588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,364.3425,613.266.4 %3.03,757.19502.1786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,085.501.00100.0 %5.0300.0253.8982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,050.613,960.0043.8 %5.0528.2195.0082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,117.153,131.0038.8 %5.0376.08133.0064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,255.484,725.1010.1 %5.0452.1496.3178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,856.002,070.0064.7 %5.0300.0293.8268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,246.371,774.0058.2 %5.0396.5790.9477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,944.772,486.0058.2 %5.0444.60118.3173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,102.582,362.0053.7 %5.0284.2984.5470.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,963.778,417.00-20.9 %0.01,174.85512.2256.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,133.647,585.00-47.8 %0.0837.63804.923.9 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,435.164,352.001.9 %0.5813.45412.3049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,786.581,918.0031.2 %5.0281.00134.9052.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,167.402,604.0017.8 %5.0414.11470.70-13.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,926.341.00100.0 %5.0634.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,799.162,816.00-56.5 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,270.654,703.0010.8 %5.01,079.67739.1031.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,182.7720,387.00-100.2 %0.01,555.07142.8090.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,807.731,926.0049.4 %5.0680.39264.1061.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,132.082,352.0043.1 %5.0756.400.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,194.241,603.0061.8 %5.0357.06140.6060.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,096.405,294.00-3.9 %0.0813.45124.4584.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,695.681.00100.0 %5.01,992.442.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,409.935,710.0010.9 %5.0794.43646.0018.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,301.713,551.0065.5 %5.01,079.6761.3894.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,438.6316,645.00-123.8 %0.01,459.9958.3896.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,137.713,372.0069.7 %5.0471.16139.1570.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,463.004,234.005.1 %2.5642.30152.9576.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,022.673,857.0023.2 %5.0699.3541.1894.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,784.0542,599.91-209.1 %0.01,364.91668.9851.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,788.1716,532.00-185.6 %0.01,212.78119.2290.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,665.4126,203.0014.6 %5.01,086.21874.6419.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,357.1514,970.0069.0 %5.0833.73413.1950.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 144,731.88154,000.00-6.4 %0.02,042.381,890.507.4 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,986.101,569.0047.5 %5.0357.06109.2569.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,329.1411,152.00-52.2 %0.01,459.99326.8077.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,103.501.00100.0 %5.02,322.741.8599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,287.189,115.00-25.1 %0.01,041.63513.0050.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,801.3450,627.0026.4 %5.05,871.701,590.0272.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,552.182,500.0029.6 %5.0509.19247.0051.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ9,112.327,515.0017.5 %5.0623.29415.5533.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,895.2818,508.0011.4 %5.0856.48804.066.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,104.001.00100.0 %5.0864.18545.6436.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,584.519,640.008.9 %4.0306.17140.0054.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,630.75119,296.00-26.1 %0.01,432.37669.1653.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,738.2741,000.00-18.0 %0.0648.182,084.06-221.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,553.8840,313.0043.7 %5.0451.731,200.80-165.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,412.001.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ52,927.559,588.1481.9 %5.016,387.111,824.9588.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย395,216.66367,000.007.1 %3.57,143.931,814.1174.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,116.715,000.00-21.5 %0.0832.46599.1628.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,933.37983.0066.5 %5.0300.02128.8157.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,121.7828,665.0039.2 %5.03,091.935,480.35-77.2 %0.0
รวม 1,406,147 1,191,146 15.29 % 85,272 30,695 64.00 %