จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,588.521,121.5368.7 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ10,066.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ311.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,392.312,246.0033.8 %5.0812.5536.2495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,533.939,956.0055.8 %5.02,638.09743.8571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0968.3480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,990.13632.0084.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,984.77631.0084.2 %5.0237.1835.9784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,279.521,043.0075.6 %5.0423.7450.9488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,101.55548.0086.6 %5.0403.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,024.73419.0089.6 %5.0437.8857.9186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,150.21685.0083.5 %5.0367.3887.8176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,030.05567.0085.9 %5.0342.05141.0458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,999.28643.0083.9 %5.0293.5542.7585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,109.71769.0081.3 %5.0308.0822.9392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,985.98594.0085.1 %5.0350.6853.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,911.04421.0089.2 %5.0268.7763.8876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,052.15408.0089.9 %5.0306.2651.2583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,907.73594.0084.8 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,966.47346.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,873.35263.0093.2 %5.0177.678.4595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,889.42319.0091.8 %5.0295.579.4696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,969.82431.0089.1 %5.0376.9033.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,966.91590.0085.1 %5.0308.437.2897.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์4,180.762,610.7937.6 %5.0945.66966.15-2.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,290.461,740.5347.1 %5.0580.82167.2071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,233.95704.0078.2 %5.0581.00237.5059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,941.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ575.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ312.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,422.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,116.811,408.88-26.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,424.01598.0082.5 %5.0812.53956.02-17.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,844.764,514.006.8 %3.01,421.06186.7186.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,106,151.5078,730.0192.9 %5.07,930.16591.9192.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,015.321,130.0062.5 %5.0660.42576.3112.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,482.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,366.04ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,740.72857.2092.7 %5.0907.63789.2713.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,051.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,173.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,098.505,148.1427.5 %5.01,649.25782.7152.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,819.625,003.00-31.0 %0.0774.52107.8186.1 %5.0
สพ.บุรีรัมย์68,760.6110,020.0185.4 %5.0892.66823.287.8 %3.5
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ36,838.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ601.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,457.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,999.631,557.0048.1 %5.0660.42228.4865.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,620.3110,013.82-282.2 %0.01,059.76470.0855.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 181,118.1416,940.0079.1 %5.01,106.10419.0062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,205.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,404.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 317,059.9912,636.8025.9 %5.01,620.56424.0973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,531.937,391.0660.1 %5.02,647.981,027.0061.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ96,209.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,734.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก91,951.7729,344.0068.1 %5.0951.83386.0659.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,672.292,770.0024.6 %5.0926.67857.177.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ556.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,539,222 214,935 0.00 % 37,039 13,210 0.00 %