จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,488.491,121.5367.9 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ10,066.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ311.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,297.752,246.0031.9 %5.0812.5536.2495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,905.819,956.0054.6 %5.02,638.09723.4872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0966.5880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,878.91632.0083.7 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,873.70631.0083.7 %5.0237.1835.9784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,160.231,043.0074.9 %5.0423.7450.9488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,987.22548.0086.3 %5.0403.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,912.54419.0089.3 %5.0437.8857.9186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,034.53685.0083.0 %5.0367.3887.8176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,917.72567.0085.5 %5.0342.05141.0458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,887.80643.0083.5 %5.0293.5542.7585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,995.16769.0080.8 %5.0308.0822.9392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,874.88594.0084.7 %5.0350.6853.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,802.03421.0088.9 %5.0268.7763.8876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,939.20408.0089.6 %5.0306.2651.2583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,798.80594.0084.4 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,855.90346.0091.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,765.38263.0093.0 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,781.01319.0091.6 %5.0295.579.4696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,859.16431.0088.8 %5.0376.9033.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,856.34590.0084.7 %5.0308.437.2897.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์4,064.222,610.7935.8 %5.0945.66966.15-2.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,143.80704.0077.6 %5.0581.00237.5059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,859.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ575.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ312.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,328.56598.0082.0 %5.0812.53956.02-17.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,709.724,514.004.2 %2.01,421.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,931.271,130.0061.5 %5.0660.42576.3112.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,482.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,366.04ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,413.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.63789.2713.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,910.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,173.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,713.155,003.00-34.7 %0.0774.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ36,838.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ601.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,547.2710,013.82-293.1 %0.01,059.76470.0855.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 178,857.0116,940.0078.5 %5.01,106.10419.0062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,475.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,404.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 316,584.4512,636.8023.8 %5.01,620.56424.0973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,015.367,391.0659.0 %5.02,647.981,027.0061.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก89,388.6529,344.0067.2 %5.0951.83386.0659.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,569.932,770.0022.4 %5.0926.67857.177.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 329,726 116,882 0.00 % 22,014 8,888 0.00 %