จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.72ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์32,772.6418,150.0044.6 %5.0102.71287.37-179.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์10,541.915,749.6945.5 %5.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,586.531.00100.0 %5.0863.011.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,047.181,228.0059.7 %5.0746.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,560.367,849.0161.8 %5.02,363.66816.0565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,440.681,805.0059.4 %5.0255.6666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,404.79732.0083.4 %5.0307.8037.2287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,288.21785.0081.7 %5.0253.7021.1891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,216.43452.0089.3 %5.0246.3810.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,252.3259.0098.6 %5.0242.0413.3594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,223.51387.0090.8 %5.0195.1810.0794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,252.32566.0086.7 %5.0292.3152.9581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,216.43657.0084.4 %5.0364.5512.7396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,252.321,104.0074.0 %5.0301.5081.1173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,252.32556.0086.9 %5.0191.1313.4793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,317.01874.0079.8 %5.0329.7617.6594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,226.71646.0084.7 %5.0302.0313.2895.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,148.051.00100.0 %5.0864.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์3,561.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5577.890.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,207.111.00100.0 %5.0602.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,893.201.00100.0 %5.0584.720.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,218.561,339.0058.4 %5.0784.920.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,729.241.00100.0 %5.02,302.741.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,920.321.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,687.094,008.6029.5 %5.01,792.771,330.9525.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,774.683,796.7920.5 %5.01,355.40125.4390.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,412.0613,752.00-114.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,670.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ356.91ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8950.4029.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4533.9349.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,415.931,124.0067.1 %5.0819.7798.9887.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,975.93375.0087.4 %5.0651.81404.6137.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,616.403,685.46-1.9 %0.0899.02541.5139.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,375.281.00100.0 %5.01,673.811.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,800.874,515.00-18.8 %0.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,687.851.00100.0 %5.0937.050.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,160.6111,691.003.9 %1.53,751.42418.0788.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,102.103,302.0070.3 %5.01,577.55820.1348.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,136.662,367.5753.9 %5.0956.070.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,742.855,256.00-91.6 %0.0203.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,046.886,829.00-12.9 %0.01,735.72669.3361.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,395.213,150.0041.6 %5.0626.84184.0970.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,212.592,643.0076.4 %5.0822.96516.0237.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์51,805.871.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์584.47972.00-66.3 %0.0211.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,882.342,717.2830.0 %5.0880.000.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,264.66950.0070.9 %5.0272.742.8599.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,744.551.00100.0 %5.0708.980.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,741.441.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,598.145,069.4423.2 %5.0975.08360.7163.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,591.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,373.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,218.291.00100.0 %5.02,212.082.8599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,027.0416,772.0052.1 %5.01,290.76406.1968.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 220,676.8512,140.7541.3 %5.01,256.31271.5378.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,904.716,073.0038.7 %5.01,597.44271.3683.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,880.261.00100.0 %5.0392.992.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,484.821.00100.0 %5.0379.090.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์100,937.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,729.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์152,654.2549,110.0067.8 %5.01,309.191,202.998.1 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,947.3619,377.0062.0 %5.0699.12624.9410.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม2,267.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5674.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,884.2924,244.0062.1 %5.0807.13378.5853.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ95,974.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ97,022.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,010.8135,877.63-175.8 %0.02,558.653,582.87-40.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,930.612,372.7239.6 %5.0784.92371.0152.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,485.7312,674.0163.2 %5.09,803.196,415.8634.6 %5.0
รวม 738,238 297,798 59.66 % 60,002 20,565 65.73 %