จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.72ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,245.8918,150.0045.4 %5.0102.71287.37-179.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์10,694.145,749.6946.2 %5.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,638.334,184.04-15.0 %0.0863.01137.5784.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,091.191,228.0060.3 %5.0746.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,857.267,849.0162.4 %5.02,363.66816.0565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,287.75646.0084.9 %5.0302.0313.2895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,504.801,805.0059.9 %5.0255.6666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,468.40732.0083.6 %5.0307.8037.2287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,350.13785.0082.0 %5.0253.7021.1891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,277.32452.0089.4 %5.0246.3810.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,313.7259.0098.6 %5.0242.0413.3594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,284.50387.0091.0 %5.0195.1810.0794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,313.72566.0086.9 %5.0292.3152.9581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,277.32657.0084.6 %5.0364.5512.7396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,313.721,104.0074.4 %5.0301.5081.1173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,313.72556.0087.1 %5.0191.1313.4793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,379.35874.0080.0 %5.0329.7617.6594.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,309.031.00100.0 %5.0864.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์3,612.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5577.890.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,253.421.00100.0 %5.0602.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,934.981.00100.0 %5.0584.720.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,265.031,339.0059.0 %5.0784.92629.1319.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,840.851.00100.0 %5.02,302.741.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,962.491.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,769.214,008.6030.5 %5.01,792.771,330.9525.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,843.633,796.7921.6 %5.01,355.40125.4390.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,504.6513,752.00-111.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,670.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ356.91ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4533.9349.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8950.4029.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,465.261,124.0067.6 %5.0819.7798.9887.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,018.91375.0087.6 %5.0651.81404.6137.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,668.623,685.46-0.5 %0.0899.02541.5139.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,467.3420,890.71-223.0 %0.01,673.812,898.48-73.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,855.764,515.00-17.1 %0.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,741.112,218.0040.7 %5.0937.05416.4255.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,151.6911,691.003.8 %1.53,751.42418.0788.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,262.423,302.0070.7 %5.01,577.55820.1348.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,210.832,367.5754.6 %5.0956.070.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,782.465,256.00-88.9 %0.0203.021,152.87-467.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,134.206,829.00-11.3 %0.01,735.72669.3361.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,473.123,150.0042.4 %5.0626.84184.0970.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,374.512,643.0076.8 %5.0822.96516.0237.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์52,553.971.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์592.91972.00-63.9 %0.0211.66251.16-18.7 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,938.402,717.2831.0 %5.0880.000.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,311.80950.0071.3 %5.0272.74262.383.8 %1.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,827.501.00100.0 %5.0708.980.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,795.471.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,693.425,069.4424.3 %5.0975.08360.7163.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,744.942,461.0077.1 %5.01,373.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,394.7312,980.10-4.7 %0.02,212.08734.1266.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,532.8516,772.0052.8 %5.01,290.76406.1968.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 220,975.4312,140.7542.1 %5.01,256.31271.5378.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,047.746,073.0039.6 %5.01,597.44271.3683.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,051.811.00100.0 %5.0392.992.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,576.774,584.8630.3 %5.0379.09358.065.5 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์102,394.77103,666.00-1.2 %0.01,729.48886.0148.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์154,858.6449,110.0068.3 %5.01,309.191,202.998.1 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,683.0719,377.0062.5 %5.0699.12624.9410.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม82,037.4026,226.0068.0 %5.0943.50462.9450.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,806.8124,244.0062.6 %5.0807.13378.5853.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ97,359.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ98,423.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,198.6933,536.21-154.1 %0.02,558.653,704.64-44.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,987.372,372.7240.5 %5.0784.92371.0152.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.22ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,983.7212,674.0163.8 %5.09,803.196,415.8634.6 %5.0
รวม 943,889 472,662 49.92 % 64,463 28,865 55.22 %