จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,664.641,055.0071.2 %5.0525.76269.1748.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,063.7247,052.00-61.9 %0.0245.87134.5145.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,595.351,631.00-2.2 %0.0933.85247.7473.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,313.432,056.0037.9 %5.0781.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,592.9411,436.009.2 %4.53,158.72996.5368.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,974.88266.0093.3 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,928.84244.0093.8 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,037.04294.0092.7 %5.0207.809.6895.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,109.59817.0080.1 %5.0256.9168.8473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,419.461,906.0056.9 %5.0268.7885.9768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,193.53601.0085.7 %5.0435.2285.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,095.09787.0080.8 %5.0323.5581.7474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,200.81722.0082.8 %5.0356.9032.4690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,990.19268.0093.3 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,058.82238.0094.1 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,011.16239.0094.0 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,011.16291.0092.7 %5.0278.2271.1974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,953.10472.0088.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,032.93295.0092.7 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,032.93334.0091.7 %5.0252.8943.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,022.54319.0092.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,095.09576.0085.9 %5.0264.0024.9990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,120.98490.0088.1 %5.0246.9586.8664.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,669.193,578.4169.3 %5.0971.86523.4546.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,682.771,192.8055.5 %5.0341.63104.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,722.25515.0081.1 %5.0520.72291.6544.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,578.74691.0073.2 %5.0505.95184.3063.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,744.09912.0066.8 %5.0389.42138.7064.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,997.854,235.0429.4 %5.01,295.151,360.02-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,138.361,015.0067.7 %5.0762.70243.2068.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,113.511,384.0055.5 %5.0648.61496.8023.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,185.255,253.6469.4 %5.03,177.741,924.0039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,397.928,044.60-235.5 %0.0592.131,321.90-123.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ6,804.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,401.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,230.373,964.8524.2 %5.01,504.33246.4083.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,921.1113,286.9511.0 %5.01,466.30129.7791.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,897.982,278.0053.5 %5.0971.88751.4422.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,710.021,215.0028.9 %5.065.2789.45-37.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,911.511,160.0070.3 %5.0849.0325.6097.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,062.64541.0082.3 %5.0686.64301.2056.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,378.602,255.9558.1 %5.01,400.50562.4559.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,156.924,997.003.1 %1.51,523.3425.6098.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,948.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,162.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ28,521.0513,489.5052.7 %5.010,383.67191.0498.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,277.161,356.0068.3 %5.0762.70845.50-10.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,787.0511,062.74-192.1 %0.0748.45495.3033.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,286.923,062.6328.6 %5.01,181.06365.7569.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,014.713,634.3054.7 %5.0428.06325.8523.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,689.264,022.3029.3 %5.0556.8539.2293.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,521.912,951.9874.4 %5.0895.82504.4543.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 45,581.2630,396.0033.3 %5.0998.22544.7145.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,814.121,337.0052.5 %5.0572.54151.3173.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,348.273,080.408.0 %4.0819.75307.1862.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,006.95830.0072.4 %5.0648.61228.0064.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,352.264,965.367.2 %3.51,163.19487.3958.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,089.605,139.00-1.0 %0.01,447.30827.7642.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,418.9210,234.41-323.1 %0.01,219.09557.2054.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 163,386.9322,080.6565.2 %5.02,260.83148.5093.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 276,901.0610,483.1486.4 %5.01,088.17892.6118.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3197,230.023,574.0898.2 %5.09,683.04367.6396.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 423,759.2411,512.7451.5 %5.01,467.44428.4070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)89,747.7714,655.0083.7 %5.02,795.22286.7589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,449.116,369.18-84.7 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ204,706.20131,128.0035.9 %5.02,457.392,642.93-7.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,431.1518,462.9732.7 %5.0933.39647.3830.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์115,684.9820,104.6782.6 %5.01,030.302,493.66-142.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ16,666.3028,067.00-68.4 %0.0882.99350.3660.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ115,552.9648,695.0057.9 %5.0852.95315.7463.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,276.6731,179.00-53.8 %0.02,129.001,966.627.6 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,217.792,476.0023.1 %5.0743.69126.0283.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,208.6812,600.0060.9 %5.010,134.313,178.3968.6 %5.0
รวม 1,345,946 585,858 56.47 % 85,742 31,069 63.76 %