จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,625.381,055.0070.9 %5.0525.76269.1748.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,752.3247,052.00-63.6 %0.0245.87134.5145.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,578.251,631.00-3.3 %0.0933.85247.7473.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ2,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,458.0111,436.008.2 %4.03,158.72996.5368.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,076.82490.0088.0 %5.0246.9586.8664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,372.111,906.0056.4 %5.0268.7885.9768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,148.60601.0085.5 %5.0435.2285.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,051.22787.0080.6 %5.0323.5581.7474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,155.80722.0082.6 %5.0356.9032.4690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,947.43268.0093.2 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,015.33238.0094.1 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,968.18239.0094.0 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,968.18291.0092.7 %5.0278.2271.1974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,910.75472.0087.9 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,989.72295.0092.6 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,989.72334.0091.6 %5.0252.8943.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,979.44319.0092.0 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,051.22576.0085.8 %5.0264.0024.9990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,932.29266.0093.2 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,886.74244.0093.7 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,993.79294.0092.6 %5.0207.809.6895.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,065.56817.0079.9 %5.0256.9168.8473.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,544.163,578.4169.0 %5.0971.86523.4546.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,654.031,192.8055.1 %5.0341.63104.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,693.09515.0080.9 %5.0520.72291.6544.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,551.11691.0072.9 %5.0505.95184.3063.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,714.69912.0066.4 %5.0389.42138.7064.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,104.741,015.0067.3 %5.0762.70243.2068.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,080.151,384.0055.1 %5.0648.61496.8023.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,001.125,253.6469.1 %5.03,177.741,924.0039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,372.238,044.60-239.1 %0.0592.131,321.90-123.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ6,804.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,401.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,174.333,964.8523.4 %5.01,504.33246.4083.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,845.502,278.0053.0 %5.0971.88751.4422.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,691.701,215.0028.2 %5.065.2789.45-37.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,869.601,160.0070.0 %5.0849.0325.6097.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,029.83541.0082.1 %5.0686.64301.2056.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,320.972,255.9557.6 %5.01,400.50562.4559.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,101.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,523.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,905.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,162.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ27,994.6013,489.5051.8 %5.010,383.67191.0498.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,231.331,356.0068.0 %5.0762.70845.50-10.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,240.993,062.6327.8 %5.01,181.06365.7569.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,928.843,634.3054.2 %5.0428.06325.8523.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,628.304,022.3028.5 %5.0556.8539.2293.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,398.462,951.9874.1 %5.0895.82504.4543.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 45,092.8930,396.0032.6 %5.0998.22662.0033.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,783.971,174.0057.8 %5.0572.5453.6790.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,312.403,080.407.0 %3.5819.75307.1862.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,974.73830.0072.1 %5.0648.61228.0064.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,294.924,965.366.2 %3.01,163.19487.3958.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,022.955,139.00-2.3 %0.01,447.30827.7642.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,393.0010,234.41-327.7 %0.01,219.09557.2054.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 162,707.7822,080.6564.8 %5.02,260.83148.5093.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3195,116.833,574.0898.2 %5.09,683.04367.6396.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 423,504.6711,512.7451.0 %5.01,467.44428.4070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)88,786.1814,655.0083.5 %5.02,795.22286.7589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,412.166,369.18-86.7 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ202,512.94131,128.0035.2 %5.02,457.392,642.93-7.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,137.2518,462.9732.0 %5.0933.39647.3830.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์114,445.5020,104.6782.4 %5.01,030.302,493.66-142.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ16,487.7328,067.00-70.2 %0.0882.99350.3660.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ114,314.8948,695.0057.4 %5.0852.95315.7463.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,059.4231,179.00-55.4 %0.02,129.001,966.627.6 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,183.312,476.0022.2 %5.0743.69126.0283.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ31,863.5912,600.0060.5 %5.010,134.313,178.3968.6 %5.0
รวม 1,222,394 539,574 55.86 % 79,621 28,185 64.60 %