จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 268,300.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5435.32279.6235.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,165.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5126.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี79,211.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี310,837.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,372.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,377.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5947.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,483.3324,636.0013.5 %5.03,552.871,235.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ2,446.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ100.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,945.37850.0082.8 %5.0294.6080.5672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,030.75552.0086.3 %5.0384.1128.2592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,738.82284.0092.4 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,873.26648.0083.3 %5.0449.47103.0877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,807.40378.0090.1 %5.0266.6054.5179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,606.20585.0087.3 %5.0354.9361.9682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,903.85581.0085.1 %5.0286.4163.2877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผลไม่ครบ773.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,926.26627.0084.0 %5.0498.33106.4478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,899.98384.0090.2 %5.0303.9063.6479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,914.32420.0089.3 %5.0415.0010.5697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,794.22421.0088.9 %5.0190.0210.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,771.76433.0088.5 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,907.18367.0090.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,844.61521.0086.4 %5.0357.5762.5282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,927.53246.0093.7 %5.0211.150.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,607.68222.0093.8 %5.0148.4061.9158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,751.13485.0087.1 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,972.5212,688.30-155.2 %0.01,461.122,107.16-44.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,848.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5414.43143.9265.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,781.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,716.48100.0096.3 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,761.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5584.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,273.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5640.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,304.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,160.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,324.862,931.8911.8 %5.0928.67589.0536.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,957.2324,986.00-39.1 %0.06,128.314,449.2527.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,663.171,794.0051.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,510.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,450.375,150.15-15.7 %0.01,880.04558.5770.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,214.585,445.66-145.9 %0.0560.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,010.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,184.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,258.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,163.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,766.651,322.7164.9 %5.01,080.80161.2385.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,158.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,909.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,165.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,335.453,000.0010.1 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,809.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,639.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,687.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,365.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,550.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,556.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,637.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5966.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,705.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,054.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,946.248,469.27-6.6 %0.02,354.88529.4877.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,703.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,645.3016,538.7435.5 %5.0903.94379.1758.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี70,341.6024,853.0064.7 %5.0664.49622.406.3 %3.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 97,209.8398,106.00-0.9 %0.02,026.78766.9562.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,228.591,358.8957.9 %5.0890.64322.6863.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,120.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,137.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี34,923.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,446.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,612.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,105.356,031.57-94.2 %0.01,192.65728.6038.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,924.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,362.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,032.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,665.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,459.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5797.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 126,191.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,541.84608.0060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 229,094.9216,435.2143.5 %5.01,366.86531.2961.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3104,735.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,186.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบ15,180.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ261.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 564,143.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,151.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม77,844.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,362.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,416.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี99,733.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,438.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ73,907.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,130.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล85,271.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,078.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ73,907.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,100.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,163.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,782.9032,577.78-233.0 %0.03,778.841,407.2462.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,505.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,111.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,494.911,999.0042.8 %5.0644.001.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ38,651.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ728.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ครบ2,227.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ652.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,894.849,372.00-91.5 %0.01,461.12145.5290.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,329.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 396,879 305,800 0.00 % 39,184 16,854 0.00 %