จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,697.961,000.0062.9 %5.0662.4595.0085.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,039.7630,081.0056.4 %5.0435.32279.6235.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,514.07100.0099.7 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,068.96100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี314,204.0620,000.0093.6 %5.01,372.69285.0079.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,413.733,000.0012.1 %5.0947.6995.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,791.8124,636.0014.4 %5.03,552.871,235.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,099.422,446.0052.0 %5.0310.14100.1167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,998.93850.0083.0 %5.0294.6080.5672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,074.40552.0086.5 %5.0384.1128.2592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,779.32284.0092.5 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,915.21648.0083.4 %5.0449.47103.0877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,848.63378.0090.2 %5.0266.6054.5179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,656.09585.0087.4 %5.0354.9361.9682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,916.76422.0089.2 %5.0373.5066.0982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,946.13581.0085.3 %5.0286.4163.2877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,978.05773.0080.6 %5.0369.1164.7882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,983.16367.0090.8 %5.0415.1563.0384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,968.78627.0084.2 %5.0498.33106.4478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,942.21384.0090.3 %5.0303.9063.6479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,956.71420.0089.4 %5.0415.0010.5697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,835.32421.0089.0 %5.0190.0210.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,812.60433.0088.6 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,949.49367.0090.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,886.24521.0086.6 %5.0357.5762.5282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,970.06246.0093.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,646.75222.0093.9 %5.0148.4061.9158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,791.76485.0087.2 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,664.9630,000.00-60.7 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,650.684,000.0039.9 %5.01,165.07475.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,026.3712,688.30-152.4 %0.01,461.122,107.16-44.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,879.771,555.0046.0 %5.0414.43143.9265.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,811.26100.0096.4 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,745.90100.0096.4 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,394.631,000.0081.5 %5.0519.90190.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,791.721,677.9039.9 %5.0584.83332.5043.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,309.35100.0097.0 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,340.463,000.0010.2 %5.0895.73285.0068.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,205.972,871.5931.7 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,360.872,931.8912.8 %5.0928.67589.0536.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,151.7224,986.00-37.7 %0.06,128.314,449.2527.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,753.751,000.0079.0 %5.01,517.47380.0075.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,702.841,794.0051.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,603.163,000.0065.1 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,498.575,150.15-14.5 %0.01,880.04558.5770.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,872.9534,247.05-18.6 %0.02,472.213,288.32-33.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,238.575,445.66-143.3 %0.0560.99944.65-68.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,060.606,887.422.5 %1.02,188.812,199.86-0.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,064.951,000.0080.3 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,327.6022,988.08-72.5 %0.02,316.84333.8285.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี268,900.59282,987.03-5.2 %0.01,459.87950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,353.2021,436.01-73.5 %0.03,878.925,641.15-45.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,315.331,000.0081.2 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,807.441,322.7165.3 %5.01,080.80161.2385.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,208.877,129.38-69.4 %0.01,440.931,843.50-27.9 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,502.4711,415.558.7 %4.04,863.811,759.0063.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,354.9310,000.0045.5 %5.0380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,157.56500.0097.8 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,200.151,000.0068.8 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,371.573,000.0011.0 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,851.061,000.0074.0 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,852.001,000.0095.0 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,727.731,000.0073.2 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,412.493,000.0032.0 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,611.0410,000.00-78.2 %0.01,556.20285.0081.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,763.241,500.0087.2 %5.0966.71475.0050.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,745.222,000.0046.6 %5.01,080.80450.0058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,109.231,000.0080.4 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,032.308,469.27-5.4 %0.02,354.88529.4877.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,743.201,000.0073.3 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,923.0416,538.7436.2 %5.0903.94379.1758.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,103.4224,853.0065.0 %5.0664.49622.406.3 %3.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,262.6498,106.000.2 %0.52,026.78766.9562.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,263.561,358.8958.4 %5.0890.64322.6863.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,165.314,000.004.0 %2.01,137.85950.0016.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี35,302.0920,000.0043.3 %5.01,446.87665.0054.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,298.802,000.0039.4 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,746.886,000.0011.1 %5.01,537.19665.0056.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,662.374,000.0014.2 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,138.996,031.57-92.2 %0.01,192.65728.6038.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,031.7816,815.77-67.6 %0.03,362.721,096.1567.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,140.679,505.466.3 %3.03,665.8050.1598.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,681.113,000.0085.5 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 126,474.953,000.0088.7 %5.01,541.84608.0060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 229,410.0316,435.2144.1 %5.01,366.86531.2961.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3105,869.3712,340.1188.3 %5.03,186.08576.6581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 412,416.2315,180.53-22.3 %0.03,075.00261.2591.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 564,838.3615,584.0076.0 %5.03,151.45716.8577.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม78,687.3930,000.0061.9 %5.01,362.56950.0030.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี55,006.002,000.0096.4 %5.01,211.311,900.00-56.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี100,814.00100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี61,406.805,000.0091.9 %5.01,211.31950.0021.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี53,006.802,000.0096.2 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ74,708.201,000.0098.7 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล86,195.20500.0099.4 %5.01,078.81190.0082.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ74,708.201,000.0098.7 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,404.441,000.0096.5 %5.02,163.64475.0078.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,888.8532,577.78-229.4 %0.03,778.841,407.2462.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,706.2125,000.00-33.6 %0.01,111.06475.0057.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,532.761,999.0043.4 %5.0644.001.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,175.6038,651.00-24.0 %0.02,938.79728.0075.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,014.832,227.0044.5 %5.01,194.90652.6545.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,947.859,372.00-89.4 %0.01,461.12145.5290.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,365.35500.0085.1 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี67,959.1120,542.5869.8 %5.06,449.685,718.0011.3 %5.0
รวม 2,490,420 1,075,431 56.82 % 140,626 59,607 57.61 %