จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,476.52847.0081.1 %5.0490.56215.3656.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,915.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5189.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,210.081,029.0067.9 %5.0585.64286.6951.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,513.881,282.0063.5 %5.0566.6253.9790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,029.7810,704.0028.8 %5.01,707.57648.8562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,775.061,378.0071.1 %5.0365.85108.6470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,048.65366.0092.8 %5.0220.9762.3371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,008.04567.0085.9 %5.0360.4460.2283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,187.59436.0091.6 %5.0302.5592.6169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,322.27536.0087.6 %5.0262.2988.9566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,728.43444.0092.2 %5.0218.5978.6264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,393.80281.0094.8 %5.0284.7310.6996.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,357.393,858.66-14.9 %0.0680.70308.7554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.5960.8079.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,667.65572.0078.6 %5.0479.99172.9064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,585.58493.5080.9 %5.0399.70198.5550.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,103.431,555.0049.9 %5.0497.78732.15-47.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,356.582,744.0037.0 %5.01,003.981,898.93-89.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,451.374,161.60-69.8 %0.0540.871,019.52-88.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,011.132,514.7149.8 %5.01,327.27695.4047.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,582.525,143.357.9 %3.51,022.99188.2081.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร15,537.9515,347.081.2 %0.55,206.54189.9196.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,833.701,794.0062.9 %5.0813.81661.3518.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,769.55795.0078.9 %5.0680.71144.7778.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,792.481,379.0063.6 %5.0509.56426.0316.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบ2,405.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ209.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,985.04-51.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,385.072,227.006.6 %3.01,118.070.00100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,542.144,189.0036.0 %5.01,859.70398.3078.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,683.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,001.4371.4892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,945.481,659.0066.5 %5.0680.72547.3919.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,717.162,428.0034.7 %5.0832.83172.4379.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,749.274,544.004.3 %2.0748.33500.3833.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,939.553,012.4249.3 %5.01,022.99435.2057.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,415.722,647.0022.5 %5.0509.5538.4892.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,136.782,127.0080.9 %5.0642.67555.7213.5 %5.0
รจจ.ยโสธร38,522.4630,773.5220.1 %5.0759.05582.1423.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,632.96951.0063.9 %5.0395.4824.8793.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,609.542,125.0041.1 %5.0661.70432.3534.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,852.64914.0068.0 %5.0452.52216.0852.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,861.144,985.00-29.1 %0.0832.83251.7569.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,177.911,452.0065.2 %5.0793.05122.4584.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,341.634,997.7462.5 %5.03,837.32255.1793.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 147,191.5716,980.1564.0 %5.03,092.19541.2682.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,663.35133.3598.7 %5.01,303.36293.8877.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,226.422,812.5112.8 %5.0318.63209.0034.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร89,679.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,692.551,117.9333.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา53,309.8124,960.0053.2 %5.0798.19839.16-5.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,733.1022,480.00-190.7 %0.01,555.431,486.534.4 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,327.33148.7095.5 %5.0642.67805.12-25.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,973.54696.0076.6 %5.0452.51289.7536.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,753.4914,193.0062.4 %5.04,043.096,530.44-61.5 %0.0
รวม 395,752 209,663 47.02 % 49,057 27,107 44.75 %