จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,428.55847.0080.9 %5.0490.560.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,766.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5189.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,476.231,282.0063.1 %5.0566.6253.9790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,868.7510,704.0028.0 %5.01,707.57648.8562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,723.901,378.0070.8 %5.0365.85108.6470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,994.56366.0092.7 %5.0220.9762.3371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,306.39567.0056.6 %5.0360.4460.2283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,132.01436.0091.5 %5.0302.5592.6169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,275.96536.0087.5 %5.0262.2988.9566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,667.05444.0092.2 %5.0218.5978.6264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,336.00281.0094.7 %5.0284.7310.6996.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,321.413,858.66-16.2 %0.0680.70308.7554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,646.110.00100.0 %5.0290.5960.8079.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ724.02572.0021.0 %5.0479.99172.9064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,070.181,555.0049.4 %5.0497.780.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,309.902,744.0036.3 %5.01,003.981,898.93-89.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,425.104,161.60-71.6 %0.0540.871,019.52-88.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,957.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,327.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,522.705,143.356.9 %3.01,022.99188.2081.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร15,371.4715,347.080.2 %0.55,206.54189.9196.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,781.911,794.0062.5 %5.0813.81661.3518.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,729.16795.0078.7 %5.0680.71144.7778.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,751.841,379.0063.2 %5.0509.56426.0316.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,087.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,308.231,985.04-51.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,359.522,227.005.6 %2.51,118.070.00100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,472.044,189.0035.3 %5.01,859.70398.3078.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,633.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,001.4371.4892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,892.501,659.0066.1 %5.0680.72547.3919.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,698.384,544.003.3 %1.5748.33500.3833.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,875.913,012.4248.7 %5.01,022.99435.2057.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ยโสธร11,017.462,127.0080.7 %5.0642.67555.7213.5 %5.0
รจจ.ยโสธรไม่ครบ30,773.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,604.75951.0063.5 %5.0395.4824.8793.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,570.872,125.0040.5 %5.0661.70432.3534.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,822.08914.0067.6 %5.0452.52216.0852.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,133.151,452.0064.9 %5.0793.05122.4584.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,198.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,837.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 146,685.9416,980.1563.6 %5.03,092.19541.2682.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,549.10133.3598.7 %5.01,303.36293.8877.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร88,718.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,692.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา52,738.6424,960.0052.7 %5.0798.19839.16-5.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,650.2522,480.00-193.8 %0.01,555.431,486.534.4 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,291.68148.7095.5 %5.0642.67805.12-25.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,941.68696.0076.3 %5.0452.51289.7536.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 273,521 142,789 0.00 % 33,919 15,823 0.00 %