จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,945.27761.0080.7 %5.0592.85111.2581.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ18,736.498,500.0054.6 %5.0128.45140.60-9.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,039.665,680.38-86.9 %0.0763.99157.2379.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,397.391,950.0042.6 %5.0859.252.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,376.768,516.3240.8 %5.03,064.92846.3272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,488.791,861.0058.5 %5.0375.1365.5582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,919.78464.0088.2 %5.0346.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,876.69464.0088.0 %5.0319.7138.8187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,655.71308.0091.6 %5.0463.2173.1784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,950.31695.0082.4 %5.0422.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,984.87590.0085.2 %5.0307.54111.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,847.51544.0085.9 %5.0203.9843.4678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,803.82379.0090.0 %5.0381.2935.3190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,856.03478.0087.6 %5.0480.9571.7985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,880.04660.0086.5 %5.0334.7665.3980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,628.73397.0091.4 %5.0488.4242.1891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,805.01335.0091.2 %5.0260.6130.4088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,583.531.00100.0 %5.0392.0085.8978.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,385.044,556.55-3.9 %0.01,032.16790.1623.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,317.471.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัสไม่ครบ1,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ299.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,854.011,233.0056.8 %5.0733.73285.0061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,209.585,740.80-36.4 %0.01,125.29890.8120.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,170.641,675.0047.2 %5.0859.07244.8971.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,116.941,561.0049.9 %5.0630.88317.3049.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,275.786,017.0027.3 %5.02,950.832,105.2028.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,247.59468.8279.1 %5.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,020.093,836.0023.6 %5.01,355.32920.2732.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,382.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5878.090.9099.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,467.1313,246.00-39.9 %0.01,522.06106.5093.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,485.152,077.8662.1 %5.01,049.23150.1485.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,589.66820.0048.4 %5.032.89229.17-596.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,370.082,154.0036.1 %5.0878.08132.1584.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ47,922.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,456.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,060.923,192.0071.1 %5.0622.340.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,837.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,981.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,639.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ344.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,913.5013,400.25-242.4 %0.01,049.23115.0589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,825.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,004.86997.0083.4 %5.01,524.63226.3385.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,089.153,805.116.9 %3.01,049.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,257.942,792.7634.4 %5.0725.9673.4189.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ40,565.102,343.0094.2 %5.01,096.53669.4139.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,084.811,487.1551.8 %5.0725.96126.6382.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ756.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,825.191.00100.0 %5.01,353.482.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 134,565.8519,679.9943.1 %5.01,861.78718.7461.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 213,189.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,770.08982.8844.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,055.9694,864.00-20.0 %0.01,720.721,450.9315.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,117.0019,700.0018.3 %5.0973.96765.8321.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ79,216.741,867.0397.6 %5.0945.30522.5044.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์32,038.3716,424.1148.7 %5.0996.9020.3598.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,443.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,119.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5859.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ45,865.5034,523.0024.7 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 527,946 291,047 0.00 % 44,896 15,726 0.00 %