จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,074.85761.0081.3 %5.0592.85111.2581.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ19,351.927,543.6861.0 %5.0128.4571.8644.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,139.515,680.38-80.9 %0.0763.99157.2379.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,508.981,950.0044.4 %5.0859.252.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,848.998,516.3242.6 %5.03,064.92846.3272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,636.231,861.0059.9 %5.0375.1365.5582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,048.54464.0088.5 %5.0346.9336.5989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,004.03464.0088.4 %5.0319.7138.8187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,775.79308.0091.8 %5.0463.2173.1784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,080.07695.0083.0 %5.0422.3753.6187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,115.76590.0085.7 %5.0307.54111.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,973.89544.0086.3 %5.0203.9843.4678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,928.76379.0090.4 %5.0381.2935.3190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,982.69478.0088.0 %5.0480.9571.7985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,040.33660.0086.9 %5.0334.7665.3980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,780.77397.0091.7 %5.0488.4242.1891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,929.99335.0091.5 %5.0260.6130.4088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,734.091.00100.0 %5.0392.0085.8978.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,529.074,556.55-0.6 %0.01,032.16790.1623.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,426.441.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,660.851,004.0062.3 %5.0471.74299.2536.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,947.761,233.0058.2 %5.0733.73285.0061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,347.855,740.80-32.0 %0.01,125.29890.8120.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,274.781,675.0048.9 %5.0859.07244.8971.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,219.331,561.0051.5 %5.0630.88317.3049.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,547.616,017.0029.6 %5.02,950.832,105.2028.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,321.42468.8279.8 %5.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,184.983,836.0026.0 %5.01,355.32920.2732.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,493.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5878.090.9099.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,778.0913,246.00-35.5 %0.01,522.06106.5093.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,665.312,077.8663.3 %5.01,049.23150.1485.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,641.87820.0050.1 %5.032.89229.17-596.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,480.772,154.0038.1 %5.0878.08132.1584.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ49,496.29539.0098.9 %5.019,456.90442.2397.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,424.243,192.0072.1 %5.0622.340.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,062.5537,131.00-425.7 %0.01,981.023,062.47-54.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,639.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ344.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,042.0413,400.25-231.5 %0.01,049.23115.0589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,124.571,779.0056.9 %5.0992.19636.0035.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,951.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,202.10997.0083.9 %5.01,524.63226.3385.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,223.463,805.119.9 %4.51,049.20317.9369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,397.802,792.7636.5 %5.0725.9673.4189.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ41,897.532,343.0094.4 %5.01,096.53669.4139.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,619.07911.0065.2 %5.0573.83175.7969.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,805.032,190.9642.4 %5.0992.18290.4270.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,186.141,487.1553.3 %5.0725.96126.6382.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,813.963,876.0019.5 %5.01,448.56756.4047.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,049.371.00100.0 %5.01,353.482.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 135,701.2219,679.9944.9 %5.01,861.78718.7461.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 213,623.1218,343.17-34.6 %0.01,770.08982.8844.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,234.5012,714.9161.7 %5.01,557.66618.6560.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,521.132,444.523.0 %1.5250.57353.75-41.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ81,652.6894,864.00-16.2 %0.01,720.721,450.9315.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,955.7224,718.0042.5 %5.01,029.841,820.00-76.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,909.1619,700.0020.9 %5.0973.96765.8321.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ81,818.751,867.0397.7 %5.0945.30522.5044.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์33,090.7216,424.1150.4 %5.0996.9020.3598.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,655.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,222.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5859.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,372.0334,523.0027.1 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 712,205 395,742 44.43 % 74,700 24,518 67.18 %