จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ24,958.0513,235.3947.0 %5.0159.85234.14-46.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,942.051,182.0059.8 %5.0494.88111.5677.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,263.002,630.0019.4 %5.0628.0087.3186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,898.357,945.1242.8 %5.01,902.07636.4666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0212.8075.1164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,018.90450.0088.8 %5.0258.8970.9572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,929.46294.0092.5 %5.0337.1354.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,818.08579.0084.8 %5.0231.1059.2974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,784.80428.0088.7 %5.0215.9972.5466.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,527.691,495.7172.9 %5.0913.24966.98-5.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,610.201,214.0066.4 %5.0818.161,192.85-45.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,246.191.00100.0 %5.0608.990.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,290.24700.0078.7 %5.0589.97502.1114.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,622.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,179.471,329.29-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,288.513,800.00-66.0 %0.0440.72774.46-75.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,350.621,361.0059.4 %5.0666.03546.2518.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,100.892,782.4632.1 %5.0837.18165.4980.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,998.538,152.30-1.9 %0.01,673.88177.4189.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,421.81100.0097.1 %5.0647.02184.3071.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,443.911,443.0058.1 %5.0647.0217.9997.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,633.87683.0081.2 %5.0608.05428.5629.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,272.941,772.0045.9 %5.0628.00186.8170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,408.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,502.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,769.76981.0087.4 %5.01,274.54749.6441.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,468.501,693.0051.2 %5.0704.07353.3149.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ9,131.611,055.0088.4 %5.02,415.51512.4878.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,695.371.00100.0 %5.0799.150.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,826.451,751.0054.2 %5.0856.19363.5557.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,271.191,126.0090.0 %5.0669.14591.6111.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 36,373.6837,906.99-4.2 %0.0731.63824.41-12.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,545.63837.0067.1 %5.0380.79220.4042.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,056.201.00100.0 %5.0513.91186.3063.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,802.29425.0084.8 %5.0437.84229.6647.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,185.69949.0081.7 %5.0570.9576.8486.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,249.763,136.0026.2 %5.0856.19253.6570.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,440.912,493.3073.6 %5.0310.73149.2552.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ112,509.1666,803.0040.6 %5.0745.372.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,531.556,864.0085.2 %5.0572.43860.40-50.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ8,710.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5722.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,766.031,293.0065.7 %5.0608.98465.5523.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,803.18755.0073.1 %5.0437.87287.8834.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,635.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,521.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 376,225 178,318 0.00 % 27,584 14,004 49.23 %