จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,700.63352.0087.0 %5.0380.79117.3269.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,228.3613,235.3947.5 %5.0159.85234.14-46.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,973.911,182.0060.3 %5.0494.88111.5677.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,303.942,630.0020.4 %5.0628.0087.3186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,048.887,945.1243.4 %5.01,902.07636.4666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,272.251.00100.0 %5.0212.8075.1164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,062.43450.0088.9 %5.0258.8970.9572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,972.02294.0092.6 %5.0337.1354.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,859.43579.0085.0 %5.0231.1059.2974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,825.80428.0088.8 %5.0215.9972.5466.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,587.561,495.7173.2 %5.0913.24966.98-5.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,649.301,214.0066.7 %5.0818.161,192.85-45.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,281.351.00100.0 %5.0608.990.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,325.87700.0079.0 %5.0589.97502.1114.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,672.762,404.0048.6 %5.01,179.471,329.29-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,313.303,800.00-64.3 %0.0440.72774.46-75.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,386.911,361.0059.8 %5.0666.03546.2518.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,145.312,650.5736.1 %5.0837.18177.9478.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,085.168,152.30-0.8 %0.01,673.88177.4189.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,458.871,401.0059.5 %5.0647.02184.3071.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,481.211,443.0058.5 %5.0647.0217.9997.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,673.23683.0081.4 %5.0608.05428.5629.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,308.391,772.0046.4 %5.0628.00186.8170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,467.122,184.2860.0 %5.01,502.742,836.00-88.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,853.91981.0087.5 %5.01,274.54749.6441.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,506.071,693.0051.7 %5.0704.07353.3149.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,573.1113,179.9320.5 %5.01,845.0357.8696.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ9,230.511,055.0088.6 %5.02,415.51512.4878.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,735.401.00100.0 %5.0799.150.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ4,126.241,939.0053.0 %5.0780.13283.2063.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,867.891,751.0054.7 %5.0856.19363.5557.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,904.882,783.0728.7 %5.0723.0867.6090.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,393.261,126.0090.1 %5.0669.14591.6111.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 36,767.6237,906.99-3.1 %0.0731.63824.41-12.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,573.20837.0067.5 %5.0380.79220.4042.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,089.301,674.9045.8 %5.0513.91186.3063.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,832.64425.0085.0 %5.0437.84229.6647.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,756.86332.0994.2 %5.0834.63565.0732.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,241.85949.0081.9 %5.0570.9576.8486.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,295.793,136.0027.0 %5.0856.19253.6570.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ101,065.9415,344.0084.8 %5.01,452.85892.4338.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,543.162,493.3073.9 %5.0310.73149.2552.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ113,727.6766,803.0041.3 %5.0745.372.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน47,035.517,680.0083.7 %5.0572.43802.42-40.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,036.7014,963.11-24.3 %0.01,500.512,889.37-92.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,806.821,293.0066.0 %5.0608.98465.5523.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,833.54755.0073.4 %5.0437.87287.8834.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,815.4911,276.2532.9 %5.04,521.172,067.6754.3 %5.0
รวม 559,697 246,736 55.92 % 41,125 23,735 42.29 %