จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,404.821.00100.0 %5.0271.660.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,893.3712,030.0013.4 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,668.441,644.0055.2 %5.0499.85312.4337.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู1,085.722,041.00-88.0 %0.0632.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�ไม่ครบ13,656.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,090.631.00100.0 %5.0137.1854.0460.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,861.71399.0089.7 %5.0277.1677.6972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,757.21450.0088.0 %5.0280.4881.6870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,913.42326.0091.7 %5.0268.4987.8267.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,722.23178.0095.2 %5.0237.2425.2089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,771.43395.0089.5 %5.0344.60114.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,035.792,159.0046.5 %5.0956.24632.1433.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,684.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5842.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,028.031,154.0061.9 %5.0575.92402.8030.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,082.12787.6174.4 %5.0594.93460.5022.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,447.082,296.0033.4 %5.0747.0613,357.00-1,687.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,279.933,501.00-6.7 %0.0772.59510.4233.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,511.752,401.0846.8 %5.01,184.43826.5030.2 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,295.381,527.8764.4 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,973.3910,156.5915.2 %5.02,154.25449.3679.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,162.431,791.0043.4 %5.0632.97377.6940.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,582.19290.5681.6 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,401.19988.0071.0 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,748.05605.0078.0 %5.0461.82346.1625.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,379.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5709.03169.6076.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,907.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,355.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,268.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ747.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,741.581,886.0083.9 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,668.283,750.00-2.2 %0.0709.03358.5849.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,721.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,505.741,350.0070.0 %5.0572.67341.6240.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,862.802,530.0011.6 %5.0480.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,164.131,920.0093.8 %5.0626.36302.4651.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�43,232.8031,979.8826.0 %5.0774.90606.0821.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,577.48851.0067.0 %5.0385.76170.2055.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,243.501,936.0040.3 %5.0476.38256.3146.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,887.13882.0069.5 %5.0518.87187.2563.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,908.143,419.0012.5 %5.0728.05549.6024.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,229.922,135.0033.9 %5.0651.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,426.943,043.0511.2 %5.0709.03665.006.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ17,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ473.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 231,739.9813,152.2958.6 %5.01,076.3044,789.19-4,061.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู38,756.3124,562.1536.6 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง80,308.9813,150.0083.6 %5.0639.67456.0028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,264.2613,500.00-85.8 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,379.321,977.0041.5 %5.0651.98432.0533.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,707.46866.0068.0 %5.0423.79242.4742.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,206.288,644.0049.8 %5.04,062.315,487.63-35.1 %0.0
รวม 391,527 176,656 54.88 % 28,897 74,151 0.00 %