จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,422.441.00100.0 %5.0271.660.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,995.1512,030.0014.0 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,695.311,644.0055.5 %5.0499.85312.4337.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,213.072,041.0036.5 %5.0632.9796.8584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,743.0613,656.00-76.4 %0.01,849.99475.2674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,127.931.00100.0 %5.0137.1854.0460.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,890.00399.0089.7 %5.0277.1677.6972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,784.73450.0088.1 %5.0280.4881.6870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,942.09326.0091.7 %5.0268.4987.8267.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,749.50178.0095.3 %5.0237.2425.2089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,799.06413.0089.1 %5.0344.60114.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,065.362,159.0046.9 %5.0956.24632.1433.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,711.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5842.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,050.211,154.0062.2 %5.0575.92402.8030.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,104.70787.6174.6 %5.0594.93460.5022.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,472.332,296.0033.9 %5.0747.06482.7235.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,303.963,501.00-6.0 %0.0772.59510.4233.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,544.802,401.0847.2 %5.01,184.43826.5030.2 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,326.851,527.8764.7 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,061.1010,156.5915.8 %5.02,154.25449.3679.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,185.601,791.0043.8 %5.0632.97377.6940.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,593.78290.5681.8 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,426.10988.0071.2 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,768.18605.0078.1 %5.0461.82346.1625.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,403.892,366.0030.5 %5.0709.03169.6076.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,943.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,355.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,868.112,268.0053.4 %5.01,317.54747.6843.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,827.601,886.0084.1 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,695.153,750.00-1.5 %0.0709.03358.5849.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,748.923,287.0012.3 %5.0861.16712.7917.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,538.751,350.0070.3 %5.0572.67341.6240.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,883.772,530.0012.3 %5.0480.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,392.441,920.0093.9 %5.0626.36302.4651.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�43,549.5331,979.8826.6 %5.0774.90606.0821.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,596.37851.0067.2 %5.0385.76170.2055.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,267.261,936.0040.7 %5.0476.38256.3146.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,908.28882.0069.7 %5.0518.87187.2563.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,936.773,419.0013.2 %5.0728.05549.6024.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,253.592,135.0034.4 %5.0651.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,452.043,043.0511.8 %5.0709.03665.006.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ17,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ473.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 231,972.5113,152.2958.9 %5.01,076.30467.1956.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,594.083,919.36-51.1 %0.0299.49285.004.8 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,040.2424,562.1537.1 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง80,897.3213,150.0083.7 %5.0639.67456.0028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,317.4813,500.00-84.5 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,404.081,977.0041.9 %5.0651.98432.0533.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,727.30866.0068.2 %5.0423.79242.4742.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,332.338,644.0050.1 %5.04,062.315,487.63-35.1 %0.0
รวม 418,873 202,170 51.73 % 33,859 19,273 43.08 %