จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,236.202,381.0826.4 %5.02,051.53174.3991.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,935.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,279.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,674.981,255.0065.9 %5.0576.46179.3468.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,767.3825,394.3914.7 %5.0176.78144.1318.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 113,528.9455,831.0050.8 %5.01,887.561.8599.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,556.9618,901.99-240.1 %0.01,755.45326.8981.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นไม่ครบ4,538.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ไม่ครบ750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,677.13458.0082.9 %5.0471.43197.3158.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,644.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5531.58179.9666.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,013.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,963.7211,354.30-14.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1,103.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,088.223,420.0066.1 %5.03,466.892,232.5035.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,206.644,857.726.7 %3.01,622.343,275.60-101.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,594.8119,543.705.1 %2.52,784.961,962.8929.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่นไม่ครบ17,217.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,742.967,178.54-51.4 %0.02,660.04799.0570.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ6,032.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,101.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบ6,417.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,673.941,468.0060.0 %5.01,337.691,533.67-14.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ281,891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ572.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,842.2311,334.004.3 %2.03,809.182,568.7032.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,516.5010,415.0036.9 %5.02,520.08142.5094.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,581.472,748.0076.3 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ไม่ครบ12,390.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ598.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.6514,542.0030.9 %5.0323.08195.1139.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.571.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,463.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5918.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,130.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,184.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ10,762.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ357.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1,538.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,000.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,760.015,848.96-22.9 %0.01,299.07203.9284.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ4,037.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ535.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ682.19ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,172.5713,308.0022.5 %5.0539.04321.2140.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ479.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,976.089,113.0017.0 %5.03,279.411,405.0057.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,828.341,210.0057.2 %5.0652.53143.3878.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,747.8419,030.0028.9 %5.01,335.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,747.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ321.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,720.534,949.0035.9 %5.01,508.25452.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,711.103,663.0022.2 %5.01,432.18374.4973.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ155.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น27,745.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5104,742.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,148.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,570.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 144,568.7418,356.2158.8 %5.01,004.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,839.8314,922.19-37.7 %0.0734.99872.60-18.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 432,169.8813,927.0656.7 %5.01,657.35323.0980.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบ25,908.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,057.14ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,081.8723,197.0042.1 %5.0365.42593.59-62.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ไม่ครบ23,464.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ751.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น87,884.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,946.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,250.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ30,816.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,431.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น28,952.1015,622.2546.0 %5.03,630.113,277.549.7 %4.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น41,230.3437,927.008.0 %4.02,098.11143.1693.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,141.88780.0075.2 %5.01,138.78316.5572.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,455.773,381.002.2 %1.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,924.8811,614.00-96.0 %0.02,343.60100.7095.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,209.721,696.0047.2 %5.0804.650.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 552,229 378,273 0.00 % 58,683 34,553 0.00 %