จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,318.582,381.0828.3 %5.02,051.53174.3991.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,111.826,476.408.9 %4.01,279.70688.0546.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,768.521,255.0066.7 %5.0576.46179.3468.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น30,525.0925,394.3916.8 %5.0176.78144.1318.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 116,418.7755,831.0052.0 %5.01,887.561.8599.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,698.4118,901.99-231.7 %0.01,755.45326.8981.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,429.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ41.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น28,531.5122,481.0021.2 %5.05,180.511,565.7869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,425.621,292.0076.2 %5.0429.8184.1180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,076.501,370.0073.0 %5.0314.4798.7068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,568.27471.0089.7 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,850.27358.0092.6 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,660.02399.0091.4 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,624.801,015.0078.1 %5.0490.4571.7785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,543.08246.0094.6 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,828.22897.0081.4 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,571.91689.0084.9 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,249.61499.0088.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,891.761,142.0076.7 %5.0371.8495.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,901.291,065.0078.3 %5.0460.3244.9390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,545.90451.0090.1 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,602.62591.0087.2 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,582.88490.0089.3 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,234.01431.0089.8 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,139.01364.0091.2 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,164.58278.0093.3 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,188.14496.0088.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,212.08466.0088.9 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,979.524,538.20-14.0 %0.01,070.88771.8627.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,700.18505.0081.3 %5.0447.10164.0763.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,744.14750.0072.7 %5.0467.61176.2162.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,745.27458.0083.3 %5.0471.43197.3158.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,711.34649.0076.1 %5.0531.58179.9666.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,298.303,259.001.2 %0.5671.54252.7062.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,891.701.00100.0 %5.01,451.201,400.303.5 %1.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,010.822,360.0041.2 %5.01,255.41617.5950.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,701.3360,189.00-117.3 %0.09,963.7211,354.30-14.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,148.401,103.0065.0 %5.0747.61647.5113.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น11,385.973,420.0070.0 %5.03,885.253,983.25-2.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,339.174,857.729.0 %4.51,622.343,037.42-87.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,119.0419,543.707.5 %3.52,784.961,962.8929.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,449.5617,217.1834.9 %5.0972.54363.1362.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,863.697,178.54-47.6 %0.02,660.04799.0570.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,000.436,032.4213.8 %5.02,287.901,101.8551.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,697.846,417.13-36.6 %0.01,318.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,767.461,468.0061.0 %5.01,337.691,533.67-14.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น332,801.91281,891.0015.3 %5.01,929.92572.8570.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,143.6711,334.006.7 %3.03,809.182,568.7032.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,936.9210,415.0038.5 %5.02,520.08142.5094.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,876.272,748.0076.9 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,411.286,578.99-49.1 %0.01,552.60653.4457.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,484.4512,390.180.8 %0.54,644.87598.5087.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 49,623.7914,116.59-46.7 %0.03,651.731,903.0547.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,129.124,504.8744.6 %5.03,115.962,543.5718.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,584.4414,542.0032.6 %5.0323.08195.1139.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,615.39644.0060.1 %5.071.0047.6932.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,551.761,942.0045.3 %5.0918.75136.3985.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,205.091,912.0040.3 %5.0766.62519.5732.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,235.705,738.01-35.5 %0.01,184.97467.4160.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,526.0843,480.00-410.0 %0.02,192.822,051.496.4 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,949.4210,762.00-80.9 %0.01,850.53357.8280.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,272.7023,611.01-92.4 %0.02,516.15107.6495.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,561.671,538.0079.7 %5.02,516.093,000.35-19.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,912.003,298.0015.7 %5.01,051.86255.9875.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,881.175,848.96-19.8 %0.01,299.07203.9284.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,661.124,037.9828.7 %5.01,453.15535.9663.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,987.016,408.00-60.7 %0.012,188.61180.5598.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ682.19ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,609.6913,308.0024.4 %5.0539.04321.2140.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 43,110.526,787.0084.3 %5.0967.54479.9850.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,255.479,113.0019.0 %5.03,279.411,405.0057.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,900.341,210.0058.3 %5.0652.53143.3878.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น27,428.6919,030.0030.6 %5.01,335.90426.5268.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,493.202,747.0021.4 %5.0937.77321.3565.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,917.064,949.0037.5 %5.01,508.25452.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,831.023,663.0024.2 %5.01,432.18374.4973.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,793.622,412.0049.7 %5.01,741.83155.6691.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,405.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,184.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น28,451.366,606.3476.8 %5.0104,742.93544.1499.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,813.779,336.6765.2 %5.02,570.701,203.6353.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 145,703.2218,356.2159.8 %5.01,004.39858.0314.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,115.7614,922.19-34.2 %0.0734.99872.60-18.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 335,286.1516,794.3052.4 %5.01,366.15660.2551.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 444,752.9610,785.4575.9 %5.01,672.36323.0980.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 589,480.2525,908.0071.0 %5.01,632.771,057.1435.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,506.6620,642.00-217.2 %0.0414.30712.50-72.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,102.1423,197.0043.6 %5.0365.42593.59-62.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,121.98126,540.00-40.4 %0.01,946.24501.5174.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,020.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่51,126.9623,464.0054.1 %5.0942.20751.4620.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,077.0830,816.00-239.5 %0.02,570.601,431.6144.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น29,689.0615,622.2547.4 %5.03,630.113,277.549.7 %4.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น42,279.8437,927.0010.3 %5.02,098.11143.1693.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,221.85780.0075.8 %5.01,138.78316.5572.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น146,558.9274,892.9948.9 %5.02,159.781,332.5638.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,543.742,853.0019.5 %5.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,075.6911,614.00-91.2 %0.02,343.60100.7095.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,799.51980.0065.0 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,291.431,696.0048.5 %5.0804.65183.7777.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 480,593.1961,656.4423.5 %5.034,646.082,832.0091.8 %5.0
รวม 1,846,070 1,352,027 26.76 % 284,276 72,227 74.59 %