จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56143.4373.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,607.708,181.0029.5 %5.081.15195.36-140.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,695.271,857.3072.3 %5.064.6653.2017.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,797.545,817.9695.0 %5.04,594.89293.6493.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4108,522.893,459.0196.8 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,336.191,411.0057.7 %5.0839.82110.3086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1033,634.2613,940.8458.6 %5.07,271.76302.2995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,353.0720,726.292.9 %1.04,871.21842.1882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,295.594,697.0025.4 %5.0552.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,950.39496.0087.4 %5.0251.00100.4160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,579.771,049.0077.1 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,651.88254.0093.0 %5.0288.0475.1373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,607.76434.0092.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,985.89196.0095.1 %5.0481.2739.4891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,826.88337.0091.2 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,998.91573.0085.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,199.26417.0090.1 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,958.63523.0086.8 %5.0326.8957.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,803.74539.0085.8 %5.0442.01112.8374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,952.17422.0089.3 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,697.65195.0094.7 %5.0298.762.7799.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,826.83374.0092.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,930.28319.0091.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,487.73555.0087.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,593.828,825.05-57.8 %0.02,401.401,544.1435.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,556.653,921.90-10.3 %0.0934.89599.5635.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,184.781,694.0022.5 %5.0449.48157.7064.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,695.98742.5072.5 %5.0471.40143.8569.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,532.65720.0071.6 %5.0477.56188.9560.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,552.20565.5077.8 %5.0447.06199.4455.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,079.852,200.0028.6 %5.0725.72471.4035.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,316.853,108.2628.0 %5.01,201.12968.6419.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,745.291,479.0060.5 %5.0972.92816.7516.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 543,235.7539,040.009.7 %4.57,244.376,789.756.3 %3.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,824.221,633.0057.3 %5.01,609.12505.7168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,655.841,167.0068.1 %5.0687.68491.3828.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,489.814,323.0054.4 %5.03,330.911,867.3043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,311.264,878.52-111.1 %0.0584.77562.433.8 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,641.054,716.6738.3 %5.01,790.611,447.7919.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,778.335,536.004.2 %2.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,251.622,388.8443.8 %5.01,722.172,584.18-50.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,566.4729,929.62-70.4 %0.02,247.002.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี281,652.78532,930.31-89.2 %0.01,349.20867.3535.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,537.102,301.0034.9 %5.0934.9072.4192.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)12,734.204,271.7666.5 %5.01,155.35835.8127.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,109.058,212.0026.1 %5.03,484.151,964.0943.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,599.047,821.0132.6 %5.03,974.392,193.3544.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,687.362,002.0045.7 %5.090.5868.8923.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,568.481,692.0052.6 %5.0858.8371.2991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,110.01806.0074.1 %5.0763.75300.2760.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,828.085,215.26-8.0 %0.0937.96445.4752.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,507.549,598.00-74.3 %0.01,695.54357.9278.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,852.8117,305.38-59.5 %0.02,478.92169.7493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,502.982,453.0078.7 %5.0877.85727.9117.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,103.353,828.606.7 %3.01,087.02351.3167.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,011.649,159.00-30.6 %0.01,885.69303.8583.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,989.192,398.0051.9 %5.01,429.31450.1268.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,951.076,038.0013.1 %5.01,125.0535.9996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,604.0911,490.0049.2 %5.0519.25528.49-1.8 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 97,958.2352,932.9046.0 %5.01,812.51560.8869.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,832.391,222.0056.9 %5.0649.65139.0878.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,401.602,389.8655.8 %5.01,144.07359.8468.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,367.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,038.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,471.9311,188.00-6.8 %0.02,670.36403.3784.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,717.292,239.0060.8 %5.01,033.04229.4877.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,056.477,925.63-12.3 %0.01,352.68297.7678.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)24,100.9314,886.0038.2 %5.02,657.03696.0473.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 126,176.2217,319.2533.8 %5.01,398.08839.8839.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 236,855.9315,367.7358.3 %5.01,481.321,750.40-18.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,560.170.00100.0 %5.01,365.150.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 486,785.6812,761.0085.3 %5.01,522.51704.2253.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,878.2110,729.3216.7 %5.0468.99559.01-19.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี87,851.45102,060.00-16.2 %0.01,821.18187.8289.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี80,762.2943,248.9946.4 %5.01,099.82480.6656.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี130,438.2555,224.4457.7 %5.01,171.97865.1626.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี71,069.9626,484.0062.7 %5.01,054.10673.7536.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,644.3329,082.0022.7 %5.01,064.26541.9049.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี157,956.6926,901.6383.0 %5.01,006.54622.2238.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,887.7220,306.1173.6 %5.01,017.80296.7870.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,045.9639,930.0061.3 %5.01,036.98564.9845.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,569.3030,997.00-26.2 %0.02,790.353,008.70-7.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,301.822,190.0080.6 %5.04,555.63220.0295.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี49,669.0931,187.0037.2 %5.01,365.10393.7071.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,753.461,371.7050.2 %5.01,266.34257.4779.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,967.862,526.0049.2 %5.01,068.00574.3946.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,473.249,342.00-70.7 %0.01,877.64844.2755.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,270.091,837.0043.8 %5.01,589.28614.4961.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,577.967,363.0030.4 %5.02,693.24273.8389.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,797.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี34,161.4818,658.0045.4 %5.03,299.943,391.25-2.8 %0.0
รวม 2,115,697 1,408,833 33.41 % 128,156 52,556 58.99 %