จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56143.4373.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,318.548,181.0027.7 %5.081.15195.36-140.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,528.491,857.3071.6 %5.064.6653.2017.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี112,912.905,817.9694.8 %5.04,594.89293.6493.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4105,819.473,459.0196.7 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,253.081,411.0056.6 %5.0839.82110.3086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1032,796.4013,940.8457.5 %5.07,271.76302.2995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี20,821.1420,726.290.5 %0.54,871.21842.1882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,138.764,697.0023.5 %5.0552.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,851.98496.0087.1 %5.0251.00100.4160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,465.681,049.0076.5 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวานไม่ครบ254.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,468.07434.0092.1 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,886.60196.0095.0 %5.0481.2739.4891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,731.55337.0091.0 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,899.29573.0085.3 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,094.66417.0089.8 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,860.02523.0086.5 %5.0326.8957.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,708.99539.0085.5 %5.0442.01112.8374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,853.72422.0089.0 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอมไม่ครบ195.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,706.59374.0092.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,832.38319.0091.7 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,375.93555.0087.3 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,454.488,825.05-61.8 %0.02,401.401,544.1435.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,468.053,921.90-13.1 %0.0934.89599.5635.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,130.351,694.0020.5 %5.0449.48157.7064.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,628.82742.5071.8 %5.0471.40143.8569.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,469.56720.0070.8 %5.0477.56188.9560.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,488.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5447.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,003.132,200.0026.7 %5.0725.72471.4035.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,209.313,108.2626.2 %5.01,201.12968.6419.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,651.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5972.92816.7516.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 542,158.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,244.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,728.961,633.0056.2 %5.01,609.12505.7168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,564.771,311.0063.2 %5.0687.68491.3828.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,253.684,878.52-116.5 %0.0584.77562.433.8 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,450.704,716.6736.7 %5.01,790.611,447.7919.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,634.385,536.001.7 %0.51,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,145.712,388.8442.4 %5.01,722.172,584.18-50.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,128.8729,929.62-74.7 %0.02,247.002.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี274,636.53532,930.31-94.0 %0.01,349.20867.3535.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,448.992,301.0033.3 %5.0934.9072.4192.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,271.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ799.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,832.328,212.0024.2 %5.03,484.151,964.0943.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,310.107,821.0130.8 %5.03,974.392,193.3544.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,595.502,002.0044.3 %5.090.5868.8923.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,479.591,692.0051.4 %5.0858.8371.2991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,032.54806.0073.4 %5.0763.75300.2760.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,707.815,215.26-10.8 %0.0937.96445.4752.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,422.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,370.349,598.00-78.7 %0.01,695.54357.9278.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,582.4617,305.38-63.5 %0.02,478.92169.7493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,216.432,453.0078.1 %5.0877.85727.9117.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,001.133,828.604.3 %2.01,087.02351.3167.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,836.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,885.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,864.902,398.0050.7 %5.01,429.31450.1268.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,777.916,038.0010.9 %5.01,125.0535.9996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,041.0011,490.0047.9 %5.0519.25528.49-1.8 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 95,517.9952,932.9044.6 %5.01,812.51560.8869.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,761.831,222.0055.8 %5.0649.65139.0878.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,265.582,389.8654.6 %5.01,144.07359.8468.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี16,934.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,038.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,211.0711,188.00-9.6 %0.02,670.36403.3784.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,574.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,033.04229.4877.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,880.697,925.63-15.2 %0.01,352.68297.7678.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 125,524.1417,319.2532.1 %5.01,398.08839.8839.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 235,937.8115,367.7357.2 %5.01,481.321,750.40-18.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 331,749.060.00100.0 %5.01,365.150.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 484,623.7612,761.0084.9 %5.01,522.51704.2253.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)23,500.5514,886.0036.7 %5.02,657.03696.0473.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,557.4010,729.3214.6 %5.0468.99559.01-19.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี85,662.98102,060.00-19.1 %0.01,821.18187.8289.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี78,750.4243,248.9945.1 %5.01,099.82480.6656.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบ55,224.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ865.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ26,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ673.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,706.5729,082.0020.8 %5.01,064.26541.9049.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี154,021.8326,901.6382.5 %5.01,006.54622.2238.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ74,972.3720,306.1172.9 %5.01,017.80296.7870.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน100,478.9839,930.0060.3 %5.01,036.98564.9845.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,957.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,790.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,020.282,190.0080.1 %5.04,555.63220.0295.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,684.871,371.7048.9 %5.01,266.34257.4779.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,844.112,526.0047.9 %5.01,068.00574.3946.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,336.899,342.00-75.0 %0.01,877.64844.2755.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,188.631,837.0042.4 %5.01,589.28614.4961.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,314.467,363.0028.6 %5.02,693.24273.8389.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,727.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,310.4818,658.0044.0 %5.03,299.943,391.25-2.8 %0.0
รวม 1,704,566 1,203,559 0.00 % 107,124 37,541 64.96 %