จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,461.441,153.0066.7 %5.0291.59100.1865.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,505.622,243.0036.0 %5.0437.37101.1076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,605.512,320.0035.7 %5.0519.780.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,716.5221,823.408.0 %4.04,832.61709.9085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 136,154.3631,702.2812.3 %5.02,942.83760.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,522.2933,882.004.6 %2.02,651.57627.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,051.20933.0077.0 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,590.412,170.0067.1 %5.0333.3668.4079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,937.962,700.0061.1 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,477.543,065.0052.7 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,028.704,224.0053.2 %5.0356.9247.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,160.69957.0077.0 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,542.433,566.0045.5 %5.0300.7195.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,706.522,416.0057.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,038.1713,000.00-84.7 %0.01,432.551,297.839.4 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,744.533,154.00-14.9 %0.01,072.92797.0525.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,535.731,892.0058.3 %5.0938.16380.0059.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,138.031,581.0049.6 %5.0386.6766.4682.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี55,590.101,462.0097.4 %5.021,045.14204.3599.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,097.602,443.0040.4 %5.0713.80746.55-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,146.033,049.0026.5 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,569.011,837.0059.8 %5.0957.15635.3333.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี61,929.3724,606.0060.3 %5.01,736.83186.0889.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,603.641,891.0047.5 %5.0576.83209.3063.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,384.129,063.00-106.7 %0.01,031.39506.4850.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,518.151,445.0058.9 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,705.86813.2069.9 %5.0272.5785.3768.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,767.344,992.00-4.7 %0.0715.87188.2473.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,513.5026,129.00-108.8 %0.02,231.251,616.1627.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,085.414,713.007.3 %3.5824.06602.7326.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,275.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,166.9314,987.00-109.1 %0.01,280.42137.0989.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,016.381,106.0090.8 %5.0609.06186.1569.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,668.242,348.0036.0 %5.0463.43204.1555.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,705.043,373.0040.9 %5.0652.89301.8053.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,158.125,318.0013.6 %5.01,072.81398.7762.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,421.7511,813.00-84.0 %0.01,299.44113.3791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,115.108,000.0034.0 %5.01,040.45468.0955.0 %5.0
รจก.บางขวาง 177,753.13192,184.00-8.1 %0.01,959.67617.0768.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,024.2453,477.007.8 %3.5847.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,820.061,065.0062.2 %5.0222.59104.7452.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,844.682,352.0051.5 %5.0976.17336.0065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,614.241,894.0047.6 %5.0519.78391.2324.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,642.6612,619.00-8.4 %0.01,926.97505.5973.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,304.741,686.0049.0 %5.0462.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,671.645,643.00-20.8 %0.0582.11185.2568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 148,608.2915,102.0068.9 %5.0355.45408.36-14.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,453.9316,254.0049.9 %5.0610.22298.5451.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,872.4216,526.00-140.5 %0.0343.81580.60-68.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,260.963,688.0013.4 %5.0308.27256.5016.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี55,304.9332,815.0040.7 %5.0439.041,147.28-161.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,524.1218,054.00-16.3 %0.02,375.85892.1962.4 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก738,935.88633,462.0014.3 %5.011,783.261,072.0490.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ251,499.55140,000.0044.3 %5.0369.21662.47-79.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม105,319.4990,000.0014.5 %5.0204.54249.45-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,775.363,093.0018.1 %5.0656.77568.3013.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,220.33732.0077.3 %5.0272.57147.7945.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี114,064.9632,756.1771.3 %5.051,173.954,684.5090.8 %5.0
รวม 2,039,595 1,535,572 24.71 % 130,425 25,387 80.53 %