จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,413.701,153.0066.2 %5.0291.59100.1865.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,457.262,243.0035.1 %5.0437.37101.1076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,555.772,320.0034.8 %5.0519.780.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,032.3333,882.003.3 %1.52,651.57627.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 135,655.6831,702.2811.1 %5.02,942.83760.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,995.32933.0076.6 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,499.512,170.0066.6 %5.0333.3668.4079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,842.262,700.0060.5 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,388.193,065.0052.0 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,103.31957.0076.7 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,452.193,566.0044.7 %5.0300.7195.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,627.812,416.0057.1 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,706.673,154.00-16.5 %0.01,072.92797.0525.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรีไม่ครบ1,892.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี54,823.341,462.0097.3 %5.021,045.14204.3599.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,041.082,443.0039.5 %5.0713.80746.55-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,088.853,049.0025.4 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,505.991,837.0059.2 %5.0957.15635.3333.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,553.931,891.0046.8 %5.0576.83209.3063.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,323.659,063.00-109.6 %0.01,031.39506.4850.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,469.621,445.0058.4 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,668.54813.2069.5 %5.0272.5785.3768.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ4,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ602.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,275.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี5,407.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,280.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,850.631,106.0090.7 %5.0609.06186.1569.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,617.652,348.0035.1 %5.0463.43204.1555.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,626.353,373.0040.0 %5.0652.89301.8053.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ11,813.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.37ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,947.998,000.0033.0 %5.01,040.45468.0955.0 %5.0
รจก.บางขวาง 175,301.34192,184.00-9.6 %0.01,959.67617.0768.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี57,223.9153,477.006.5 %3.0847.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,781.161,065.0061.7 %5.0222.59104.7452.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,777.852,352.0050.8 %5.0976.17336.0065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,564.391,894.0046.9 %5.0519.78391.2324.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,482.0712,619.00-9.9 %0.01,926.97505.5973.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,259.161,686.0048.3 %5.0462.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,607.211,250.0072.9 %5.0582.11185.2568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,006.2916,254.0049.2 %5.0610.22298.5451.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี54,542.1032,815.0039.8 %5.0439.041,147.28-161.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,310.0018,054.00-17.9 %0.02,375.85892.1962.4 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก728,743.63633,462.0013.1 %5.011,783.261,072.0490.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติไม่ครบ140,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ662.47ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันทันตกรรม103,866.8190,000.0013.4 %5.0204.54249.45-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,723.283,093.0016.9 %5.0656.77568.3013.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,175.91732.0077.0 %5.0272.57147.7945.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,491.6532,756.1770.9 %5.051,173.954,684.5090.8 %5.0
รวม 1,555,104 1,220,785 0.00 % 111,941 17,735 0.00 %