จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,468.13655.0073.5 %5.0570.36513.2710.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,992.2921,253.587.6 %3.576.07253.05-232.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย15,548.5310,193.7134.4 %5.066.57107.92-62.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,549.672,018.0043.1 %5.0741.50207.3572.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,302.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5396.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย22,486.959,140.3059.4 %5.02,776.42843.8769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,191.40861.0079.5 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,587.25974.0078.8 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,808.71528.0086.1 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,855.32510.0086.8 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,696.84430.0088.4 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,502.745.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,115.171,258.0075.4 %5.0377.6847.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,790.57487.0087.2 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว817.4842.0094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,826.03698.0081.8 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่16,829.5515,744.296.4 %3.01,517.21569.9262.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,872.755,619.814.3 %2.0816.00230.4971.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,233.284,509.0051.2 %5.01,464.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,882.212,202.0043.3 %5.01,102.81964.2512.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,941.88355.1091.0 %5.01,681.46748.6055.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยไม่ครบ1,883.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,101.311,846.0712.1 %5.0573.24520.739.2 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,281.432,851.1446.0 %5.01,673.291,150.3831.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,268.373,422.0019.8 %5.01,273.95285.0577.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,343.481,644.4485.5 %5.0988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,673.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,837.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5684.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,446.692,623.2723.9 %5.0568.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดเลย5,769.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,806.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,863.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,102.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยไม่ครบ1,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย5,881.178,804.99-49.7 %0.01,483.1384.6494.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,093.292,187.0080.3 %5.0912.46282.9069.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,689.803,288.8210.9 %5.01,007.72323.0467.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,512.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,026.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,126.933,076.0072.4 %5.0893.63520.8341.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย41,866.5726,361.0637.0 %5.01,065.88345.1467.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,191.92499.0084.4 %5.0589.3764.8389.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,458.91902.0073.9 %5.0893.63374.4558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย785.69959.00-22.1 %0.0703.47212.5469.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,159.344,151.910.2 %0.5950.690.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,363.233,921.7446.7 %5.01,958.531,559.6720.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ไม่ครบ8,605.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,084.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,817.4115,914.555.4 %2.51,539.99778.3549.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,951.611,496.1595.2 %5.0336.81265.1821.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย88,243.8851,835.3541.3 %5.0988.10697.0429.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,260.64ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,456.353,170.4028.9 %5.01,102.81401.4463.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบ8,611.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,730.79ประเมินไม่ได้0.0
รวม 403,524 216,439 0.00 % 30,073 12,786 0.00 %