จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,486.21655.0073.7 %5.0570.36513.2710.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,160.7321,253.588.2 %4.076.07253.05-232.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย15,662.4410,193.7134.9 %5.066.57107.92-62.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,575.672,018.0043.6 %5.0741.50207.3572.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,326.521,530.0054.0 %5.0396.3562.9484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย22,651.699,140.3059.6 %5.02,776.42843.8769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,222.11861.0079.6 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,620.86974.0078.9 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,836.62528.0086.2 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,883.57510.0086.9 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,723.93430.0088.5 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,528.405.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,152.641,258.0075.6 %5.0377.6847.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,818.34487.0087.2 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว823.4742.0094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,854.06698.0081.9 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่16,952.8415,744.297.1 %3.51,517.21569.9262.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,915.775,619.815.0 %2.5816.00230.4971.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,300.934,509.0051.5 %5.01,464.121,214.8817.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,670.311,587.0040.6 %5.01,529.33254.6883.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,910.652,202.0043.7 %5.01,102.81964.2512.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,186.09738.0076.8 %5.0817.57299.3063.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,970.76355.1091.1 %5.01,681.46748.6055.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,646.771,883.0059.5 %5.01,007.941,030.75-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,116.711,846.0712.8 %5.0623.34520.7316.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,320.122,851.1446.4 %5.01,673.291,150.3831.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,299.643,422.0020.4 %5.01,273.95285.0577.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,888.8410,104.697.2 %3.51,464.10188.1087.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย52,111.3431,292.5540.0 %5.0585.03397.2632.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,426.591,644.4485.6 %5.0988.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,686.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.572.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,185.111,006.0068.4 %5.0817.1074.5590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,858.50457.0084.0 %5.0684.45316.5553.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,471.942,623.2724.4 %5.0568.33300.2047.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,811.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,806.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,891.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,102.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,622.581,920.0047.0 %5.0988.71229.6176.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย5,924.268,804.99-48.6 %0.01,483.1384.6494.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,174.562,187.0080.4 %5.0912.46282.9069.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,716.833,288.8211.5 %5.01,007.72323.0467.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,828.203,336.0042.8 %5.01,140.8425.2597.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,545.872,441.3746.3 %5.01,273.98387.8469.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,208.453,076.0072.6 %5.0893.63520.8341.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย42,173.2926,361.0637.5 %5.01,065.88345.1467.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,215.30499.0084.5 %5.0589.3764.8389.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,484.25902.0074.1 %5.0893.63374.4558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย791.45959.00-21.2 %0.0703.47212.5469.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,189.814,151.910.9 %0.5950.69389.1159.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,417.183,921.7447.1 %5.01,958.531,559.6720.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)25,624.968,439.8967.1 %5.01,567.23744.9352.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 176,560.6916,250.4878.8 %5.01,705.90463.1272.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,940.6115,914.556.1 %3.01,539.99739.7652.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 335,065.858,605.2375.5 %5.01,629.931,084.3033.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,178.361,496.1595.2 %5.0336.81265.1821.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย76,769.9566,475.0013.4 %5.01,657.291,054.3436.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย88,890.3551,835.3541.7 %5.0988.10697.0429.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย57,248.2915,650.0072.7 %5.01,011.09847.9316.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ11,549.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,455.9315,185.00-45.2 %0.02,190.912,260.64-3.2 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,488.993,170.4029.4 %5.01,102.81401.4463.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,828.471,522.0046.2 %5.0665.43296.1255.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบ8,611.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,730.79ประเมินไม่ได้0.0
รวม 787,905 404,862 48.62 % 54,239 24,669 54.52 %