จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,791.29162.1095.7 %5.0356.87158.0955.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,908.0925,882.06-13.0 %0.077.92137.57-76.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,163.30824.0074.0 %5.0591.63221.3062.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,073.201,473.0052.1 %5.0553.5928.7594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,600.199,004.3251.6 %5.02,600.76718.7572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,910.29523.0089.3 %5.0306.4471.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,370.40599.0086.3 %5.0343.4569.7179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,250.92394.0090.7 %5.0430.6871.5883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,601.90856.0081.4 %5.0303.6271.9176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,198.97483.0088.5 %5.0355.0868.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,625.45283.0093.9 %5.0632.3671.5188.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,705.445,523.013.2 %1.51,391.91180.8387.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย55,666.6266,840.46-20.1 %0.02,553.03613.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,368.943,262.3639.2 %5.01,181.13937.6220.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,807.503,259.28-16.1 %0.0435.49340.8121.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,147.183,122.0024.7 %5.0984.40634.4035.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,246.591,024.0068.5 %5.0854.20660.2622.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,024.371,002.0080.1 %5.0530.87286.0946.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,193.233,066.0057.4 %5.01,668.992,098.33-25.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,228.631,560.0063.1 %5.01,005.561,596.00-58.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,156.0119,987.80-380.9 %0.0990.96475.2852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,630.914,492.083.0 %1.5815.20129.6884.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย7,024.1710,368.00-47.6 %0.01,231.61231.8281.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,625.141,002.0072.4 %5.0775.2295.9687.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,252.481,498.0053.9 %5.0623.060.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,457.99536.3478.2 %5.0451.95509.52-12.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,054.845,069.59-25.0 %0.0889.32346.4861.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,175.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,075.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,940.6710,875.59-176.0 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,824.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,486.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,265.372,457.9753.3 %5.01,079.4835.1396.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,491.223,378.243.2 %1.5718.17390.6045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,586.033,152.0052.1 %5.01,028.99107.5289.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,932.342,786.3353.0 %5.0908.33372.7159.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,112.213,670.0067.0 %5.0667.69539.2519.2 %5.0
รจจ.หนองคาย 63,652.4435,706.4943.9 %5.0754.43613.5018.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,695.571,245.0053.8 %5.0394.880.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,055.563,541.8012.7 %5.0994.56579.1541.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายไม่ครบ1,466.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.หนองคาย4,960.854,745.454.3 %2.0813.25607.3925.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,146.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5604.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,879.349,131.0429.1 %5.01,424.13539.5062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 143,538.2616,780.4461.5 %5.01,434.85813.1643.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2161,347.7219,120.0088.1 %5.01,493.891,039.2330.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,926.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5250.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,274.3419,815.002.3 %1.0628.43494.0021.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย67,949.3931,028.0054.3 %5.0580.79418.2728.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย77,005.9874,779.992.9 %1.01,273.59791.3137.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,920.0616,204.31-48.4 %0.01,652.881,830.91-10.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,227.732,240.0030.6 %5.0604.08428.2229.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,849.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5451.95339.1025.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 709,919 432,754 39.04 % 39,768 21,282 0.00 %