จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,873.71162.1095.8 %5.0356.87158.0955.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,406.0925,882.06-10.6 %0.077.92137.57-76.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,232.06824.0074.5 %5.0591.63221.3062.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,140.011,473.0053.1 %5.0553.5928.7594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,004.549,004.3252.6 %5.02,600.76718.7572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,017.03523.0089.6 %5.0306.4471.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,465.41599.0086.6 %5.0343.4569.7179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,343.33394.0090.9 %5.0430.6871.5883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,701.94856.0081.8 %5.0303.6271.9176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,290.25483.0088.7 %5.0355.0868.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,726.01283.0094.0 %5.0632.3671.5188.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,829.475,523.015.3 %2.51,391.91180.8387.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย56,876.7766,840.46-17.5 %0.02,553.03613.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,485.653,262.3640.5 %5.01,181.13937.6220.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,868.543,259.28-13.6 %0.0435.49340.8121.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,237.333,122.0026.3 %5.0984.40634.4035.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,317.171,024.0069.1 %5.0854.20660.2622.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,133.591,002.0080.5 %5.0530.87286.0946.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,349.613,066.0058.3 %5.01,668.992,098.33-25.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,320.551,560.0063.9 %5.01,005.561,596.00-58.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,246.3619,987.80-370.7 %0.0990.96475.2852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,731.584,492.085.1 %2.5815.20129.6884.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย7,176.8710,368.00-44.5 %0.01,231.61231.8281.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,703.941,002.0072.9 %5.0775.2295.9687.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,594.71531.0066.7 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,323.181,498.0054.9 %5.0623.060.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,511.43536.3478.6 %5.0451.95509.52-12.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,142.995,069.59-22.4 %0.0889.32346.4861.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,375.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,075.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,026.3310,875.59-170.1 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,950.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,486.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,379.842,457.9754.3 %5.01,079.4835.1396.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,567.113,378.245.3 %2.5718.17390.6045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,729.213,152.0053.2 %5.01,028.99107.5289.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,061.312,786.3354.0 %5.0908.33372.7159.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,990.302,607.7334.6 %5.0451.95106.5776.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,353.783,670.0067.7 %5.0667.69539.2519.2 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,036.1935,706.4945.1 %5.0754.43613.5018.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,754.171,245.0054.8 %5.0394.880.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,143.723,541.8014.5 %5.0994.56579.1541.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,005.291,466.0051.2 %5.0489.98152.4568.9 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,068.704,745.456.4 %3.0813.25607.3925.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,847.583,449.0010.4 %5.0699.16134.3080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,171.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5604.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,159.329,131.0430.6 %5.01,424.13539.5062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 144,484.7416,780.4462.3 %5.01,434.85813.1643.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2164,855.2819,120.0088.4 %5.01,493.891,039.2330.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,033.782,669.0047.0 %5.0250.8814.1894.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย69,426.5531,028.0055.3 %5.0580.79418.2728.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,680.0274,779.995.0 %2.51,273.59791.3137.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,715.0919,815.004.3 %2.0628.43494.0021.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,157.4616,204.31-45.2 %0.01,652.881,830.91-10.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,297.902,240.0032.1 %5.0604.08428.2229.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,910.99942.0067.6 %5.0451.95339.1025.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 745,735 444,419 40.41 % 41,721 21,690 48.01 %