จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,695.021,008.0062.6 %5.0467.00188.5859.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม35,416.5712,929.1663.5 %5.0211.98140.5033.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,954.941,444.0051.1 %5.0580.25298.4848.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,241.841,626.0049.8 %5.0638.1411.1698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,439.5316,211.0016.6 %5.03,243.311,010.8268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,902.41347.0091.1 %5.0158.829.9793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,921.09247.0093.7 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,918.34352.0091.0 %5.0184.6210.7194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,508.951,300.0071.2 %5.0286.0655.7080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,018.28553.0086.2 %5.0267.3346.9682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,057.51874.0078.5 %5.0316.3882.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,032.99739.0085.3 %5.0277.8280.1471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,910.77551.0085.9 %5.0278.869.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,836.16394.0089.7 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,517.28512.0088.7 %5.0229.1882.8263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,295.01984.0077.1 %5.0408.7399.5275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,467.53715.0084.0 %5.0321.1581.2374.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,367.314,226.373.2 %1.5809.28421.4147.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,778.59784.2071.8 %5.0485.30381.8321.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,213.031,643.0061.0 %5.0866.33197.2177.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,312.242,083.0037.1 %5.0676.15132.0780.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,198.21928.0071.0 %5.0638.14556.0012.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,613.634,481.3748.0 %5.02,899.461,329.5454.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,372.538,105.19-241.6 %0.0490.85853.56-73.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,338.942,824.5047.1 %5.01,474.841,349.938.5 %4.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,030.842,155.0046.5 %5.0934.49415.2755.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,932.7213,678.55-97.3 %0.01,392.79214.8284.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,763.812,154.8654.8 %5.0809.28491.9039.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,611.68508.0068.5 %5.058.1727.0853.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,108.12634.0079.6 %5.0444.9561.3386.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,010.68559.0081.4 %5.0562.07356.2536.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,789.013,162.0016.5 %5.0809.28281.2165.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,549.6828,300.00-332.1 %0.01,817.131,229.3232.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,230.429,038.00-9.8 %0.01,914.80256.6186.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,647.211,898.0028.3 %5.0409.95228.0844.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,911.5111,087.40-40.1 %0.02,005.37138.1393.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,077.211,560.0074.3 %5.0714.20718.20-0.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,954.002,806.0029.0 %5.0737.11249.3466.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,692.276,102.00-30.0 %0.0904.36107.6188.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,422.472,404.0055.7 %5.01,018.4471.6193.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,781.643,881.3032.9 %5.0733.45112.1084.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,443.642,262.0080.2 %5.0714.20414.9641.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 49,845.8254,656.01-9.7 %0.0944.771,774.02-87.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,599.613,439.004.5 %2.0600.11482.2019.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,008.563,884.003.1 %1.5540.36405.3025.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,040.821,525.0049.8 %5.0562.08191.2166.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,170.765,447.0011.7 %5.0980.41413.2157.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ2,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,068.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,774.106,193.40-64.1 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)22,660.6312,186.9646.2 %5.01,807.6998.6194.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 337,813.9811,569.2469.4 %5.01,059.691,327.87-25.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 142,937.7113,561.4168.4 %5.01,347.97304.4277.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2399,475.0019,820.0095.0 %5.018,713.15773.0095.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,838.275,072.0053.2 %5.0362.69314.5213.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม82,924.0085,185.00-2.7 %0.01,545.651,143.3626.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ48,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,203.1734,572.99-1.1 %0.0910.653,054.35-235.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,380.10210.3499.0 %5.0753.17876.66-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย57,248.7624,392.0057.4 %5.0803.991,187.05-47.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ21,924.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,865.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,506.8163,516.62-504.5 %0.01,773.152,653.11-49.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,448.983,153.008.6 %4.0733.23358.4051.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ1,070.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.32ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,207.8013,888.0967.1 %5.05,995.053,272.0045.4 %5.0
รวม 1,074,371 520,324 51.57 % 73,006 31,903 56.30 %