จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,666.651,008.0062.2 %5.0467.00188.5859.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม35,043.7612,929.1663.1 %5.0211.98140.5033.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,923.831,444.0050.6 %5.0580.25298.4848.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,207.721,626.0049.3 %5.0638.1411.1698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,234.9116,211.0015.7 %5.03,243.311,010.8268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,461.491,300.0070.9 %5.0286.0655.7080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,975.98553.0086.1 %5.0267.3346.9682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,014.80874.0078.2 %5.0316.3882.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,980.01739.0085.2 %5.0277.8283.8669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,869.60551.0085.8 %5.0278.869.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,795.78394.0089.6 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,469.73512.0088.5 %5.0229.1882.8263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,249.80984.0076.8 %5.0408.7399.5275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,420.51715.0083.8 %5.0321.1581.2374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,861.33347.0091.0 %5.0158.829.9793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,879.82247.0093.6 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,877.09352.0090.9 %5.0184.6210.7194.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,321.344,226.372.2 %1.0809.28421.4147.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,749.34784.2071.5 %5.0485.30381.8321.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,162.231,643.0060.5 %5.0866.33197.2177.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,277.372,083.0036.4 %5.0676.15132.0780.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,164.54928.0070.7 %5.0638.14556.0012.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,522.964,481.3747.4 %5.02,899.461,329.5454.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8,105.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ853.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. มหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,713.662,154.8654.3 %5.0809.28491.9039.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,978.99559.0081.2 %5.0562.07356.2536.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,749.133,162.0015.7 %5.0809.28281.2165.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ28,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,143.789,038.00-11.0 %0.01,914.80256.6186.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,619.341,898.0027.5 %5.0409.95228.0844.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,828.2311,087.40-41.6 %0.02,005.37138.1393.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,013.241,560.0074.1 %5.0714.20718.20-0.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,912.372,806.0028.3 %5.0737.11249.3466.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,642.886,102.00-31.4 %0.0904.36107.6188.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,365.392,404.0055.2 %5.01,018.4471.6193.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,720.783,881.3032.2 %5.0733.45112.1084.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,323.182,262.0080.0 %5.0714.20414.9641.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 49,321.1254,656.01-10.8 %0.0944.771,774.02-87.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,561.723,439.003.4 %1.5600.11482.2019.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,966.363,884.002.1 %1.0540.36405.3025.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,008.811,525.0049.3 %5.0562.08191.2166.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,105.805,447.0010.8 %5.0980.41413.2157.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ2,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,734.376,193.40-65.8 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 142,485.7313,561.4168.1 %5.01,347.97304.4277.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)ไม่ครบ12,186.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ98.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 337,415.9411,569.2469.1 %5.01,059.691,327.87-25.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,724.185,072.0052.7 %5.0362.69314.5213.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม82,051.1285,185.00-3.8 %0.01,545.651,143.3626.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ48,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,843.1334,572.99-2.2 %0.0910.653,054.35-235.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,155.05210.3499.0 %5.0753.17876.66-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย56,646.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5803.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ21,924.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,865.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,412.673,153.007.6 %3.5733.23358.4051.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ1,070.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.32ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 506,928 330,315 0.00 % 37,300 19,772 0.00 %