จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,076.540.00100.0 %5.0503.61246.9351.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,974.57125.0099.1 %5.0145.92123.5015.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,726.131,300.0097.2 %5.0118.03108.008.5 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,991.874,004.0019.8 %5.0678.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,488.962,890.0017.2 %5.0471.2647.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,687.747,720.0667.4 %5.03,222.911,308.1759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,652.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5231.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,154.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5331.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,941.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.0554.1277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,451.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5184.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,868.00347.0091.0 %5.0123.8145.8363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,262.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,025.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5349.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,604.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5239.2152.5978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,911.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5287.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,010.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,991.42230.0094.2 %5.0180.0515.7391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,435.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5185.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,840.58896.0076.7 %5.0212.2671.7566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,785.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5290.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,874.24162.0095.8 %5.0265.6249.4381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,418.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5230.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,221.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5998.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด625.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5250.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,891.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5320.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,599.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,669.81825.0069.1 %5.0517.16276.4146.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,360.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5841.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,832.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,350.821,034.0076.2 %5.0750.82425.0743.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,381.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,491.224,253.00-70.7 %0.0639.03763.50-19.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,050.554,194.0030.7 %5.01,100.141,622.54-47.5 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,966.0221,070.87-17.3 %0.01,781.35422.5876.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด41,723.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5116.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,456.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,740.17708.0059.3 %5.043.4043.290.3 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,585.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.563.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,301.34805.0075.6 %5.0769.8460.3592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,235.90478.0085.2 %5.0662.38209.0068.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,617.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5845.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,244.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,293.573,938.0025.6 %5.01,226.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,379.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,127.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,996.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,128.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,579.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,055.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,331.832,933.9032.3 %5.01,169.18685.5341.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,946.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,843.153,689.2023.8 %5.01,283.24637.8750.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,616.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5541.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,611.4410,364.0029.1 %5.0509.52441.0113.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,753.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,458.0744,793.4113.0 %5.0997.61218.1778.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด615.95456.0026.0 %5.0238.96187.6321.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,248.801,496.0054.0 %5.0788.86418.2047.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,244.942,311.0045.6 %5.0693.78201.5471.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,874.237,071.15-45.1 %0.01,169.18378.3267.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,193.431,652.0060.6 %5.01,074.10840.4521.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,220.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)55,329.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,272.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 186,743.7617,696.0079.6 %5.01,200.94665.3244.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,064.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,170.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,922.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,445.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,432.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5291.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,466.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด142,614.70100,232.0129.7 %5.01,567.26578.1363.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด138,467.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,025.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,133.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,194.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5905.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,257.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5808.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง190,672.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5916.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด73,330.793,496.0095.2 %5.0760.182,926.13-284.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,201.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,007.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,410.561,814.0046.8 %5.0731.80636.2513.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,251.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,125.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 553,065 252,985 0.00 % 24,166 14,761 0.00 %