จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,043.700.00100.0 %5.0503.61246.9351.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,825.37125.0099.1 %5.0145.92123.5015.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,237.951,300.0097.1 %5.0118.03108.008.5 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,938.584,004.0018.9 %5.0678.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,451.712,890.0016.3 %5.0471.2647.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,434.847,720.0667.1 %5.03,222.911,308.1759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,602.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5231.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,110.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5331.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,899.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.0554.1277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,414.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5184.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,826.70347.0090.9 %5.0123.8145.8363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,217.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,971.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5349.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,566.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5239.2152.5978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,890.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5287.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,967.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,948.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5180.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,388.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5185.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,799.58896.0076.4 %5.0212.2671.7566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,745.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5290.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,832.88162.0095.8 %5.0265.6249.4381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,371.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5230.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,176.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5998.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด619.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5250.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,861.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5320.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,571.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,641.31825.0068.8 %5.0517.16276.4146.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,313.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5841.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,832.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,304.371,034.0076.0 %5.0750.82425.0743.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,303.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,464.624,253.00-72.6 %0.0639.03763.50-19.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,985.964,194.0029.9 %5.01,100.141,622.54-47.5 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,774.2121,070.87-18.5 %0.01,781.35422.5876.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด41,278.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5116.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,419.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,568.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.563.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,721.59708.0058.9 %5.043.4043.290.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,266.10805.0075.4 %5.0769.8460.3592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,201.36478.0085.1 %5.0662.38209.0068.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,578.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5845.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,166.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,237.063,938.0024.8 %5.01,226.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,278.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,127.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,932.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,128.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,455.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,055.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,285.592,933.9031.5 %5.01,169.18685.5341.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,903.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,791.443,689.2023.0 %5.01,283.24637.8750.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,578.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5541.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,455.4410,364.0028.3 %5.0509.52441.0113.4 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 50,908.6944,793.4112.0 %5.0997.61218.1778.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,724.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด609.38456.0025.2 %5.0238.96187.6321.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,214.111,496.0053.5 %5.0788.86418.2047.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,199.622,311.0045.0 %5.0693.78201.5471.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,822.197,071.15-46.6 %0.01,169.18378.3267.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,148.661,652.0060.2 %5.01,074.10840.4521.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,111.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 185,817.6717,696.0079.4 %5.01,200.94665.3244.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 29,957.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,170.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,656.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,445.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)54,739.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,272.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,406.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5291.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,365.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด141,092.14100,232.0129.0 %5.01,567.26578.1363.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด136,989.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,587.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,133.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,946.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5905.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,945.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5808.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง188,636.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5916.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด72,547.903,496.0095.2 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,103.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,007.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,374.151,814.0046.2 %5.0731.80636.2513.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,217.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,125.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 543,211 252,755 0.00 % 23,226 11,819 0.00 %