จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,665.28545.0079.6 %5.0551.56126.3577.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,677.663,893.0016.8 %5.0833.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์24,884.619,269.1162.8 %5.08,896.251,168.7286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,970.89959.0080.7 %5.0312.8542.1786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,023.53302.0092.5 %5.0323.2971.3677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,671.701,078.0076.9 %5.0256.0271.6772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,100.44532.0087.0 %5.0200.6971.8264.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,349.77519.0088.1 %5.0387.3871.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,245.99489.0088.5 %5.0401.5350.4887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,926.4183.0097.9 %5.0402.0963.7384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,835.94451.0088.2 %5.0248.3953.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,938.58386.0090.2 %5.0377.009.0997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,770.67552.0085.4 %5.0147.427.7294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,894.56481.0087.6 %5.0293.7052.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,176.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,027.673,236.0070.7 %5.0861.54513.5040.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,491.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5852.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,714.86915.0066.3 %5.0548.13607.56-10.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,731.372,522.3046.7 %5.01,289.851,132.9312.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,656.205,168.34-212.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,204.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,574.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,586.723,056.0033.4 %5.01,221.5634.3997.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,133.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,403.95286.8179.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,609.741,740.2651.8 %5.0909.43539.3540.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,572.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.561.3633.1246.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,176.641,122.4764.7 %5.0738.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,961.471,046.0064.7 %5.0586.26416.7628.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,597.913,085.0014.3 %5.0890.52356.6859.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,232.8958,564.00-1,019.2 %0.01,565.122,162.47-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,236.625,019.0019.5 %5.01,194.69238.1380.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,615.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5736.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,989.242,775.1030.4 %5.0871.40496.9443.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,038.852,428.5039.9 %5.0890.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,193.350.00100.0 %5.01,441.91581.5959.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,371.432,150.0050.8 %5.01,105.48434.5660.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,641.703,234.0090.7 %5.0844.29555.3434.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 104,054.7352,270.5449.8 %5.01,277.841,289.95-0.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,788.862,732.2752.8 %5.0814.45352.5156.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,900.62744.3074.3 %5.0527.86203.8261.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)139,245.899,006.2593.5 %5.02,059.79750.2363.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,830.3019,511.0758.3 %5.02,070.75666.4867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 239,372.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,008.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,730.6810,380.5479.5 %5.01,304.603,135.00-140.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,067.348,169.3832.3 %5.0377.06273.0927.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง50,766.755,152.0089.9 %5.0880.40758.2513.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,400.0214,385.0063.5 %5.0795.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,235.8524,014.00-39.3 %0.01,992.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,451.522,859.9017.1 %5.0795.36322.0759.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 647,002 264,826 0.00 % 37,702 18,002 0.00 %