จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,694.04545.0079.8 %5.0551.56126.3577.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,728.143,893.0017.7 %5.0833.37388.2653.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,321.670.00100.0 %5.0719.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,153.159,269.1163.1 %5.08,896.251,168.7286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,024.53959.0080.9 %5.0312.8542.1786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,066.95302.0092.6 %5.0323.2971.3677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,722.111,078.0077.2 %5.0256.0271.6772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,144.69532.0087.2 %5.0200.6971.8264.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,396.71519.0088.2 %5.0387.3871.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,291.81489.0088.6 %5.0401.5350.4887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,968.7883.0097.9 %5.0402.0963.7384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,877.33451.0088.4 %5.0248.3953.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,981.08386.0090.3 %5.0377.009.0997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,811.36552.0085.5 %5.0147.427.7294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,936.59481.0087.8 %5.0293.7052.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์12,803.333,886.4569.6 %5.01,303.10962.0926.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,221.783,390.0019.7 %5.01,080.60389.6763.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,146.683,236.0071.0 %5.0861.54513.5040.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,638.422,766.9824.0 %5.0852.48525.6438.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,744.15915.0066.7 %5.0548.13607.56-10.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,782.432,522.3047.3 %5.01,289.851,132.9312.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,674.075,168.34-208.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,370.752,876.0546.4 %5.01,574.99573.3063.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,636.223,056.0034.1 %5.01,221.5634.3997.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,199.3612,245.07-97.5 %0.01,403.95286.8179.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,648.691,740.2652.3 %5.0909.43539.3540.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,589.06352.0077.8 %5.061.3633.1246.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,210.921,122.4765.0 %5.0738.29225.1669.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,993.431,046.0065.1 %5.0586.26416.7628.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,636.733,085.0015.2 %5.0890.52356.6859.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,289.3658,564.00-1,007.2 %0.01,565.122,162.47-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,303.925,019.0020.4 %5.01,194.69238.1380.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,764.372,876.0523.6 %5.0736.19406.8044.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,456.7612,585.78-94.9 %0.01,403.95249.9582.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,032.292,775.1031.2 %5.0871.40496.9443.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,082.432,428.5040.5 %5.0890.52511.9642.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,249.390.00100.0 %5.01,441.91581.5959.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,418.602,150.0051.3 %5.01,105.48434.5660.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,268.674,045.005.2 %2.5700.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,015.533,234.0090.8 %5.0844.29555.3434.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 105,177.6352,270.5450.3 %5.01,277.841,289.95-0.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,184.541,763.0044.6 %5.0491.08140.8871.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,851.332,732.2753.3 %5.0814.45352.5156.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,931.92744.3074.6 %5.0527.86203.8261.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,000.544,925.0717.9 %5.01,312.20697.0046.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,348.512,530.0041.8 %5.01,042.57308.2570.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,082.266,648.006.1 %3.0985.52422.4157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)140,748.559,006.2593.6 %5.02,059.79750.2363.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 147,335.6619,511.0758.8 %5.02,070.75666.4867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 239,797.1511,942.1670.0 %5.01,008.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,278.1410,380.5479.8 %5.01,304.603,135.00-140.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,197.568,169.3833.0 %5.0377.06273.0927.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง26,555.586,000.0077.4 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,131.9624,754.0220.5 %5.0888.80905.66-1.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง51,314.595,152.0090.0 %5.0880.40758.2513.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี58,836.4817,874.0069.6 %5.0823.161,328.10-61.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,825.2014,385.0063.9 %5.0795.01687.3213.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,421.8424,014.00-37.8 %0.01,992.852,294.81-15.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,488.772,859.9018.0 %5.0795.36322.0759.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,910.35193.0093.4 %5.0567.15360.8036.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,014.5514,758.9669.9 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 931,158 401,238 56.91 % 64,307 35,266 45.16 %