จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,553.38979.0061.7 %5.0531.7249.7290.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,625.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5191.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,458.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5110.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,251.001,740.0046.5 %5.0816.96211.3874.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครไม่ครบ420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนครไม่ครบ13,436.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,213.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,216.201,044.0080.0 %5.0320.2477.2575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,010.441,225.0069.5 %5.0473.22131.8972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,906.37465.0088.1 %5.0317.1276.9775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,510.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5280.6776.6172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,293.33652.0087.7 %5.0414.6078.4281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว740.541.0099.9 %5.0141.9816.1388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,694.06295.0092.0 %5.0348.1616.0495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,748.22354.0090.6 %5.0191.2216.1591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,050.14515.0087.3 %5.0274.4078.4171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วงไม่ครบ248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ88.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,647.22217.0094.1 %5.0398.2560.2084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย825.07532.0035.5 %5.0319.2767.6978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,368.31281.0094.8 %5.0119.141.0099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,720.66224.0094.0 %5.0251.3972.1171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,595.17308.0093.3 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,799.083,303.1713.1 %5.01,026.11688.3632.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,868.722,176.0043.8 %5.01,102.20844.0523.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,337.741,217.0063.5 %5.0854.99373.7956.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,360.89552.0083.6 %5.0691.17837.06-21.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,343.822,606.0022.1 %5.0969.07810.5116.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,015.871,100.0072.6 %5.0759.87427.5043.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,402.743,690.0016.2 %5.01,292.36241.1481.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสกลนคร38,435.2673,616.90-91.5 %0.0520.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,185.4414,863.87-32.9 %0.04,310.354,814.50-11.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,055.886,828.50-35.1 %0.083.2181.791.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,052.04326.0069.0 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,272.251,076.0067.1 %5.0632.7031.0795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,875.34745.0074.1 %5.0664.83264.0760.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่ครบ2,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,889.151,793.0053.9 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,788.4710,387.00-116.9 %0.0950.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,296.0319,050.28-24.5 %0.02,958.333,408.90-15.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,957.762,206.0079.9 %5.0835.95560.8632.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,975.532,854.9528.2 %5.01,121.21540.5551.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครไม่ครบ3,394.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ676.55ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สกลนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,156.87883.0059.1 %5.0569.75181.1568.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครไม่ครบ2,199.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,399.01940.0091.0 %5.0683.84290.9357.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,650.323,966.3714.7 %5.0909.78436.1452.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,534.006,882.70-51.8 %0.0994.34355.4064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,351.2614,652.0044.4 %5.01,528.74857.7643.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ไม่ครบ20,083.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ826.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3134,971.2715,774.8188.3 %5.02,618.04611.4276.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2338,500.334,387.5388.6 %5.02,400.60498.4679.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,288.163,884.799.4 %4.5302.53660.79-118.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร95,411.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,920.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร82,181.8119,109.0076.7 %5.0794.272,334.95-194.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินไม่ครบ38,889.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,221.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,101.1116,921.39-67.5 %0.02,151.612,448.02-13.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,290.752,921.0011.2 %5.0835.97811.722.9 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,292.111,168.0064.5 %5.0702.86412.6941.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,585.3913,341.2470.1 %5.05,566.304,553.5618.2 %5.0
รวม 550,835 262,056 0.00 % 44,106 29,884 0.00 %