จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,581.55979.0062.1 %5.0531.7249.7290.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,808.535,281.0068.6 %5.0191.57165.2613.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,529.628,720.00-33.5 %0.0110.08190.00-72.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,286.861,740.0047.1 %5.0816.96211.3874.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,221.63420.0087.0 %5.0466.0235.9292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,327.9713,436.0017.7 %5.02,851.651,213.7957.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,761.69224.0094.0 %5.0251.3972.1171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,645.85308.0093.4 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,273.741,044.0080.2 %5.0320.2477.2575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,054.671,225.0069.8 %5.0473.22131.8972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,949.46465.0088.2 %5.0317.1276.9775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,560.72538.0088.2 %5.0280.6776.6172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,588.93256.0092.9 %5.0153.1517.2188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,351.71652.0087.8 %5.0414.6078.4281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว748.701.0099.9 %5.0141.9816.1388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,734.81295.0092.1 %5.0348.1616.0495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,789.56354.0090.7 %5.0191.2216.1591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,094.81515.0087.4 %5.0274.4078.4171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,628.01248.0094.6 %5.0394.5088.9977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,687.44217.0094.1 %5.0398.2560.2084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย834.17532.0036.2 %5.0319.2767.6978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,427.52281.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,840.993,303.1714.0 %5.01,026.11688.3632.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,911.392,176.0044.4 %5.01,102.20844.0523.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,374.561,217.0063.9 %5.0854.99373.7956.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,397.96552.0083.8 %5.0691.17837.06-21.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,380.702,606.0022.9 %5.0969.07810.5116.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,060.161,100.0072.9 %5.0759.87427.5043.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร8,578.994,294.0049.9 %5.01,634.671,387.9315.1 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,451.303,690.0017.1 %5.01,292.36241.1481.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร28,246.4111,572.6159.0 %5.01,100.22351.2068.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร38,859.1873,616.90-89.4 %0.0520.62576.50-10.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,308.8114,863.87-31.4 %0.04,310.354,814.50-11.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,145.391,570.5074.4 %5.04,556.36445.5590.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,063.64326.0069.4 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,111.646,828.50-33.6 %0.083.2181.791.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,308.341,076.0067.5 %5.0632.7031.0795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,907.06745.0074.4 %5.0664.83264.0760.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,421.382,660.0022.3 %5.0874.00329.1162.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร11,412.536,571.0042.4 %5.01,597.591,702.45-6.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,375.187,905.00-47.1 %0.01,383.86712.9648.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,932.041,793.0054.4 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,841.2810,387.00-114.6 %0.0950.8036.2096.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,464.7319,050.28-23.2 %0.02,958.333,408.90-15.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,078.622,206.0080.1 %5.0835.95560.8632.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,019.382,854.9529.0 %5.01,121.21540.5551.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,392.516,171.00-40.5 %0.01,292.23287.8577.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,913.333,512.5240.6 %5.01,444.47558.1661.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,969.083,602.00-21.3 %0.0557.8287.6584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,676.563,394.5670.9 %5.0893.02676.5524.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 77,136.13105,433.00-36.7 %0.01,254.67740.3741.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,180.66883.0059.5 %5.0569.75181.1568.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,822.062,199.5354.4 %5.0969.07359.8162.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,513.71940.0091.1 %5.0683.84290.9357.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,701.613,966.3715.6 %5.0909.78436.1452.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,532.193,604.6844.8 %5.01,270.16277.7178.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,584.016,882.70-50.1 %0.0994.34355.4064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,641.9014,652.0045.0 %5.01,528.74857.7643.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 255,704.4720,083.7063.9 %5.02,636.39826.8868.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3136,459.9415,774.8188.4 %5.02,618.04611.4276.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2338,924.975,806.3585.1 %5.02,400.60211.9391.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,335.453,884.7910.4 %5.0302.53660.79-118.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร96,463.62106,878.00-10.8 %0.01,920.941,033.0046.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร83,088.2319,109.0077.0 %5.0794.271,762.14-121.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,403.0216,944.002.6 %1.0874.152,746.22-214.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน146,302.8138,889.0073.4 %5.01,162.091,221.35-5.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,212.5216,921.39-65.7 %0.02,151.612,448.02-13.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,327.042,921.0012.2 %5.0835.97811.722.9 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,328.421,168.0064.9 %5.0702.86412.6941.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,077.1413,341.2470.4 %5.05,566.304,553.5618.2 %5.0
รวม 1,105,071 637,658 42.30 % 75,047 45,092 39.92 %