จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,560.65581.0077.3 %5.0454.5435.7092.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม320,096.0919,446.0093.9 %5.02,261.93231.9289.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,962.001,952.0034.1 %5.0322.58202.3637.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,104.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5625.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม19,577.168,198.7258.1 %5.02,203.571,000.4654.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,355.71246.0094.4 %5.0514.87102.9580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,746.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.7024.3492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์ไม่ครบ162.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21.80ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครพนม17,278.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,013.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,897.145,077.00-30.3 %0.0720.33399.0044.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,660.171.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,682.50767.5071.4 %5.0382.62107.3771.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,921.830.00100.0 %5.0582.26166.2571.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมไม่ครบ1,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,605.281,060.0077.0 %5.0542.46300.2044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,781.383,377.5050.2 %5.01,842.271,155.7237.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,520.033,113.0011.6 %5.0718.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,406.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,233.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมไม่ครบ2,154.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม68,666.0189,250.52-30.0 %0.0370.43375.53-1.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,303.841,040.0068.5 %5.0758.36468.5538.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,000.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.524.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,127.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5682.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,949.910.00100.0 %5.0606.23321.1047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,123.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5815.41485.1740.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม50,699.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,508.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,736.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5986.54228.9576.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,616.691,365.0070.4 %5.01,024.58217.0978.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,210.9210,888.50-6.6 %0.01,975.38106.3694.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,753.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,278.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,237.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5853.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,645.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,826.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5948.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,723.774,140.95-11.2 %0.0644.26110.7782.8 %5.0
สพ.นครพนม48,287.608,076.0183.3 %5.0783.88555.7029.1 %5.0
รจก.นครพนม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,984.363,864.003.0 %1.5891.47481.2746.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,079.321,634.0046.9 %5.0568.17279.9350.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,727.112,347.00-35.9 %0.0891.47191.2678.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,306.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5661.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ585.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,096.1113,142.9456.3 %5.01,322.14895.8532.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 254,791.2214,591.1073.4 %5.01,522.23747.2050.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม26,077.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ70,378.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33.53ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบ24,768.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,143.72ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ23,445.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ575.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมไม่ครบ17,546.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,934.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,084.892,484.0019.5 %5.0663.25676.53-2.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,525.901,460.0058.6 %5.0549.1810,378.50-1,789.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 612,796 198,104 0.00 % 24,911 20,474 0.00 %