จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,589.31581.0077.6 %5.0454.5435.7092.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม323,679.2819,446.0094.0 %5.02,261.93231.9289.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,995.151,952.0034.8 %5.0322.58202.3637.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,139.081,668.0046.9 %5.0625.2571.1588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม19,796.318,198.7258.6 %5.02,203.571,000.4654.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,350.27253.0096.6 %5.0542.6377.9085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,937.71401.0091.9 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,404.47246.0094.4 %5.0514.87102.9580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,788.37219.0094.2 %5.0313.7024.3492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,508.42438.0090.3 %5.0281.620.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,055.26538.0089.4 %5.0399.18123.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,757.25434.0090.9 %5.0270.47119.2755.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,595.59530.0088.5 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,407.60162.0096.3 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม17,472.3328,896.00-65.4 %0.02,013.82365.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,940.765,077.00-28.8 %0.0720.33399.0044.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,689.951.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,712.53767.5071.7 %5.0382.62107.3771.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,954.53843.0071.5 %5.0582.26166.2571.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,233.801,007.0076.2 %5.0986.54895.839.2 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม7,569.781,317.0082.6 %5.0644.26149.4476.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,656.831,060.0077.2 %5.0542.46300.2044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,857.293,377.5050.7 %5.01,842.271,155.7237.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,559.433,113.0012.5 %5.0718.61444.0738.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,455.333,400.0023.7 %5.01,233.731,418.99-15.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,067.642,154.0057.5 %5.0786.91106.8386.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม69,434.6689,250.52-28.5 %0.0370.43375.53-1.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,340.831,040.0068.9 %5.0758.36468.5538.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,011.731.0099.9 %5.024.9134.74-39.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,162.21511.0083.8 %5.0682.2967.4890.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,982.931,266.0057.6 %5.0606.23321.1047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,169.402,954.0029.2 %5.0815.41485.1740.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม51,266.884,239.0091.7 %5.019,508.131,311.3593.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,778.283,969.00-5.0 %0.0986.54228.9576.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,668.371,365.0070.8 %5.01,024.58217.0978.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,325.2210,888.50-5.5 %0.01,975.38106.3694.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,873.751,099.0089.9 %5.01,278.19374.6770.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,285.084,239.001.1 %0.5853.44546.2536.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,697.574,488.004.5 %2.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,880.381,120.0077.1 %5.0948.52135.8585.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,765.454,140.95-10.0 %0.0644.26110.7782.8 %5.0
สพ.นครพนม48,828.138,076.0183.5 %5.0783.88555.7029.1 %5.0
รจก.นครพนม 92,253.4470,945.0023.1 %5.01,485.031,469.181.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,028.963,864.004.1 %2.0891.47481.2746.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,113.791,634.0047.5 %5.0568.17279.9350.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,148.104,017.7822.0 %5.0796.39655.6217.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,746.442,347.00-34.4 %0.0891.47191.2678.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,354.9128,333.03-550.6 %0.0661.06833.42-26.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)10,541.1010,399.411.3 %0.5443.43585.95-32.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,433.0113,142.9456.8 %5.01,322.14895.8532.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 255,404.5514,591.1073.7 %5.01,522.23747.2050.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม26,369.495,310.0079.9 %5.0313.1495.0069.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม53,242.7870,378.00-32.2 %0.01,147.6833.5397.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,957.2224,768.000.8 %0.5885.891,143.72-29.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม74,197.1823,445.0068.4 %5.0721.13575.4720.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,855.0817,546.00-98.1 %0.01,756.361,934.25-10.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,123.402,484.0020.5 %5.0663.25676.53-2.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,565.371,460.0059.1 %5.0549.1810,378.50-1,789.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,094,980 519,392 52.57 % 66,398 34,949 47.36 %