จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบ6,841.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ304.44ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารไม่ครบ1,589.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ166.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,411.632,200.0035.5 %5.0667.26101.6584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร18,934.3713,650.0227.9 %5.02,892.13413.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,591.651.00100.0 %5.0394.9474.7081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,052.40333.0091.8 %5.0207.1870.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,090.33297.0092.7 %5.0232.8371.3869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,110.49365.0091.1 %5.0333.7671.1578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,896.431.00100.0 %5.0266.5035.7986.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร32,925.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,333.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,199.112,206.0047.5 %5.01,009.55365.8063.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,947.124,338.00-9.9 %0.0610.19454.9825.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,050.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5591.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,648.042,340.0035.9 %5.0838.40787.406.1 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,196.752,496.00-13.6 %0.0521.80456.0012.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,678.762,532.0045.9 %5.01,294.76270.7579.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ไม่ครบ2,083.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,357.587,980.7035.4 %5.01,142.66173.2484.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,146.341,233.0060.8 %5.0629.20380.0039.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,536.071,366.0011.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร4,133.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5648.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,853.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5515.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ3,442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,106.091,421.0054.3 %5.0667.23399.3840.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,952.942,763.0030.1 %5.0971.49601.4538.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,046.831,344.0066.8 %5.0971.4935,210.80-3,524.4 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,169.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5664.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ127.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ385.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,902.381,069.0063.2 %5.0534.15155.0671.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหารไม่ครบ2,288.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ623.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ883.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,325.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,310.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,145.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,347.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไม่ครบ1,142.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,272.44ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,584.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5308.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,475.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5382.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,119.4216,000.0030.8 %5.0605.612,569.85-324.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,395.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,623.582,674.55-64.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,284.962,079.5036.7 %5.0648.22194.3570.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,488.551,042.0076.8 %5.0458.09157.0465.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 125,698 67,057 0.00 % 17,571 45,692 0.00 %