จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,630.711,050.0060.1 %5.0420.0576.0081.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,365.556,841.0375.9 %5.081.05304.44-275.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,758.891,589.0042.4 %5.0515.13166.6967.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,424.092,200.0035.7 %5.0667.26101.6584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,003.4813,650.0228.2 %5.02,892.13413.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,615.711.00100.0 %5.0394.9474.7081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,067.19333.0091.8 %5.0207.1870.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,105.26297.0092.8 %5.0232.8371.3869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,125.49365.0091.2 %5.0333.7671.1578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,910.651.00100.0 %5.0266.5035.7986.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร33,046.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,333.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,265.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,085.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,843.011,560.0045.1 %5.0458.0828.5093.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,214.442,206.0047.7 %5.01,009.55365.8063.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,961.534,338.00-9.5 %0.0610.19454.9825.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,061.941,250.0059.2 %5.0591.20237.5059.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,661.352,340.0036.1 %5.0838.40787.406.1 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,204.772,496.00-13.2 %0.0521.80456.0012.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,695.842,471.0047.4 %5.01,294.76270.7579.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,652.952,083.0043.0 %5.0876.43284.4067.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,402.687,980.7035.7 %5.01,142.66173.2484.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,157.831,233.0061.0 %5.0629.20380.0039.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,541.681,366.0011.4 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร4,148.71625.0084.9 %5.0648.2256.1291.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,864.19720.0074.9 %5.0515.13218.5057.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,768.003,789.00-0.6 %0.0857.42324.0062.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,686.9629,003.00-111.9 %0.01,427.902,100.21-47.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,484.173,442.0037.2 %5.01,275.77106.5491.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,700.839,668.00-25.5 %0.01,884.2960.1796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,117.431,421.0054.4 %5.0667.23399.3840.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,967.362,763.0030.4 %5.0971.49601.4538.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,490.672,050.0041.3 %5.0762.34190.0075.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,061.601,344.0066.9 %5.0971.49352.1163.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,821.653,121.50-10.6 %0.0477.0725.4094.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,282.872,417.0092.3 %5.0664.15247.0062.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร43,345.8334,492.8020.4 %5.0824.82609.9826.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,826.511,067.0162.2 %5.0496.12127.3274.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,808.434,291.0010.8 %5.01,161.65385.8766.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,912.98955.0067.2 %5.0534.15214.2159.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,714.772,288.8838.4 %5.0838.41623.4925.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,292.48883.0073.2 %5.0686.250.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,362.9210,515.00-1.5 %0.03,310.48237.5092.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,189.535,050.0058.6 %5.01,347.79192.0085.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร69,835.431,142.0098.4 %5.01,722.701,272.4426.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,589.9514,064.0155.5 %5.0382.97235.6038.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,590.666,010.00-277.8 %0.0308.00141.0054.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร132,759.8430,050.0077.4 %5.0760.31285.0062.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,203.806,000.0074.1 %5.0605.61423.8030.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,418.4120,050.00-212.4 %0.01,623.582,674.55-64.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,296.942,079.5036.9 %5.0648.22194.3570.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,504.931,042.0076.9 %5.0458.09157.0465.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร18,741.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,981.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 567,453 255,994 54.89 % 40,178 17,282 56.99 %