จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,513.372,784.5020.7 %5.02,100.6964.8996.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ48,091.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,206.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5152.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,561.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.559.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,673.3815,448.51-477.9 %0.044.31160.17-261.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,596.2317,465.6610.9 %5.02,023.230.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 54,611.752,048.1655.6 %5.01,573.1031.2598.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,951.1020,697.7545.5 %5.03,646.03399.9589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,010.2513,044.3931.4 %5.05,267.691,314.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,496.793,496.3963.2 %5.02,777.61561.2779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,757.103,080.0064.8 %5.0374.7958.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,516.913,549.0052.8 %5.0317.74100.8768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,580.09518.0088.7 %5.0276.9656.8179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,116.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5210.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง745.681,020.00-36.8 %0.0262.3247.9481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,023.80472.0088.3 %5.0350.9890.4574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,793.93109.0097.1 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,767.41281.0092.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,813.67286.0092.5 %5.0708.25116.7983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,755.22319.0091.5 %5.0240.8455.1577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,796.911,234.5092.7 %5.0266.1190.0466.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทรายไม่ครบ1,008.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,605.74857.0076.2 %5.0265.2175.0371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,123.23945.0077.1 %5.0239.1079.6766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,017.29769.0080.9 %5.0403.9070.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง11,456.131,379.0088.0 %5.0683.66107.3884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,765.27526.0093.2 %5.0520.6625.2895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,882.94312.0092.0 %5.0438.2675.7182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,784.4394.0097.5 %5.0546.49114.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,900.69356.0090.9 %5.0453.4941.6390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,864.42328.0091.5 %5.03,989.9471.5998.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,689.733,742.9968.0 %5.01,034.21137.4286.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ครบ2,560.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64.41ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,982.741,436.0051.9 %5.0727.0855.7892.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,284.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,650.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,028.251,570.0068.8 %5.01,252.981,055.4515.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1011,837.593,128.0073.6 %5.01,934.59118.7593.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,512.091.00100.0 %5.0840.862.8599.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 140,961.1349,259.65-20.3 %0.013,128.104,248.8567.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,178.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่972.31487.0049.9 %5.0920.30812.1911.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 53,075,218.002,889.8699.9 %5.01,275,284.001,131.2499.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,825.9713,485.90-52.8 %0.02,449.45646.5073.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,924.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,702.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,801.995,345.82-40.6 %0.0795.521,195.45-50.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,949.416,617.2133.5 %5.03,392.383,336.701.6 %0.5
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,948.771,361.0065.5 %5.01,357.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,439.752,504.0043.6 %5.02,158.922,630.08-21.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,331.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,620.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,470.3625,000.00-61.6 %0.05,682.134,795.0015.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,205.38840.0080.0 %5.01,300.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,561.464,296.0062.8 %5.01,547.8784.6194.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,267.5812,633.9640.6 %5.0401.35233.2341.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,878.331,825.5036.6 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ10,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,519.082,099.0053.6 %5.01,053.41474.9554.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,636.7674,986.00-325.2 %0.02,251.42680.3969.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,569.993,210.0051.1 %5.01,243.57660.1946.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,114.0414,563.0014.9 %5.04,177.98106.4597.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,953.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,528.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,104.452,171.0064.4 %5.02,126.75371.4282.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,624.725,179.5621.8 %5.02,252.32822.2363.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,088.798,750.00-114.0 %0.01,414.71159.1188.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,852.0113,100.3367.9 %5.01,220.78706.9742.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,818.0211,077.0137.8 %5.0854.37354.5558.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 150,860.81149,513.000.9 %0.52,701.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 56,086.8443,450.4022.5 %5.01,611.12675.4458.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,543.3415,909.90-2.4 %0.03,355.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,819.48960.0066.0 %5.0825.22164.0080.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ1,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ763.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,530.48600.0083.0 %5.01,110.46596.6146.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,885.746,760.0023.9 %5.02,802.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,783.971,672.7155.8 %5.01,225.4641.9696.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,985.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5953.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)ไม่ครบ3,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ394.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 134,637.837,440.0078.5 %5.02,674.95440.6683.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 257,216.44205.0299.6 %5.01,591.371,240.8322.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ไม่ครบ9,733.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,160.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,379.4714,086.4777.4 %5.02,933.652,079.9629.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,090.7820,970.00-22.7 %0.0484.37232.4952.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,611.7930,896.005.3 %2.5474.95604.90-27.4 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,461.8913,344.04-16.4 %0.0437.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,043.44104,700.00-15.0 %0.02,087.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ6,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่133,742.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,396.45618.1255.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบ42,032.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,688.0718,275.0063.2 %5.01,148.56633.1544.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,159.3024,134.0031.4 %5.02,847.031,482.1947.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ไม่ครบ35,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ240.75ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,549.301,046.0070.5 %5.01,611.2981.1695.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่97,192.5942,630.3356.1 %5.04,134.932,104.5649.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)ไม่ครบ27,587.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ487.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,556.815,511.00-20.9 %0.02,016.99178.5591.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบ663.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,269.081,335.0059.2 %5.0939.31670.4028.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 566,468.1147,243.0028.9 %5.022,099.428,795.9060.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่87,531.2518,016.2179.4 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 4,456,049 931,678 0.00 % 1,421,264 70,621 0.00 %