จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,500.592,784.5020.5 %5.02,100.6964.8996.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,314.8648,091.1016.1 %5.0217.97361.07-65.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,683.5338.0099.0 %5.0787.19161.7279.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,547.5448,091.1021.9 %5.0271.37187.9530.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,991.298,052.9086.3 %5.0152.53302.09-98.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,518.967,838.5032.0 %5.059.659.5883.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,663.6615,448.51-480.0 %0.044.31160.17-261.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,524.9717,465.6610.5 %5.02,023.230.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 54,594.982,048.1655.4 %5.01,573.1031.2598.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,436.481,744.0049.3 %5.01,072.4342.6396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,813.1020,697.7545.3 %5.03,646.03399.9589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,941.1213,044.3931.1 %5.05,267.691,314.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,462.263,496.3963.0 %5.02,777.61561.2779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,725.263,080.0064.7 %5.0374.7958.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,489.583,549.0052.6 %5.0317.74100.8768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,563.44518.0088.6 %5.0276.9656.8179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,101.48918.0077.6 %5.0210.0787.7458.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง742.971,020.00-37.3 %0.0262.3247.9481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,009.17472.0088.2 %5.0350.9890.4574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,732.12528.0085.9 %5.0460.81123.9873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,845.47576.0085.0 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,780.13109.0097.1 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,753.71281.0092.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,799.80286.0092.5 %5.0708.25116.7983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,741.56319.0091.5 %5.0240.8455.1577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,735.831,234.5092.6 %5.0266.1190.0466.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,865.381,008.0073.9 %5.0175.2253.2369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,592.63857.0076.1 %5.0265.2175.0371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,108.23945.0077.0 %5.0239.1079.6766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,002.68769.0080.8 %5.0403.9070.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง11,414.471,379.0087.9 %5.0683.66107.3884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,737.03526.0093.2 %5.0520.6625.2895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,868.82312.0091.9 %5.0438.2675.7182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,770.6794.0097.5 %5.0546.49114.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,886.51356.0090.8 %5.0453.4941.6390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,850.37328.0091.5 %5.03,989.9471.5998.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,647.223,742.9967.9 %5.01,034.21137.4286.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,216.082,560.3020.4 %5.01,063.2264.4193.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,971.901,436.0051.7 %5.0727.0855.7892.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,512.716,604.5012.1 %5.01,479.26515.8565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,254.5211,655.00-41.2 %0.02,650.752,437.838.0 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,772.954,040.01-7.1 %0.01,146.93291.0574.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,009.971,570.0068.7 %5.01,252.98955.4423.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1011,794.542,395.0079.7 %5.01,934.5998.3594.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,499.311,872.0046.5 %5.0840.8665.7892.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 140,812.1849,259.65-20.7 %0.013,128.104,248.8567.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.491,178.5535.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่968.77487.0049.7 %5.0920.30812.1911.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,778.503,128.0034.5 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,253.622,889.8645.0 %5.02,429.001,131.2453.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,793.8813,485.90-53.4 %0.02,449.45646.5073.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,074.0826,938.9932.8 %5.02,334.48527.8077.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,906.144,754.223.1 %1.52,702.16186.4093.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,788.165,345.82-41.1 %0.0795.521,195.45-50.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,913.236,617.2133.2 %5.03,392.383,336.701.6 %0.5
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,934.411,361.0065.4 %5.01,357.67347.0074.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,423.612,504.0043.4 %5.02,158.922,630.08-21.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,264.6361,969.29-239.3 %0.03,620.57553.0784.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,414.1123,385.00-51.7 %0.05,682.134,626.8018.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,277.488,177.00-30.3 %0.02,523.74973.7561.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,190.09840.0080.0 %5.01,300.62199.5084.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,519.424,296.0062.7 %5.01,547.8784.6194.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,821.1121,528.00-67.9 %0.04,282.53194.2395.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,190.2512,633.9640.4 %5.0401.35233.2341.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,867.871,825.5036.3 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,370.231,066.0068.4 %5.0641.0176.5788.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,502.642,099.0053.4 %5.01,053.41474.9554.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,719.09320.0091.4 %5.0882.27492.1844.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,572.6274,986.00-326.7 %0.02,251.421,523.9132.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,546.103,210.0051.0 %5.01,243.57660.1946.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,051.8114,563.0014.6 %5.04,177.98106.4597.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,895.142,309.0085.5 %5.01,528.810.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,559.525,998.13-7.9 %0.01,471.76858.7641.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,082.252,171.0064.3 %5.02,126.75371.4282.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,600.635,179.5621.5 %5.02,252.32822.2363.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,073.928,750.00-114.8 %0.01,414.71159.1188.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,703.4513,100.3367.8 %5.01,220.78706.9742.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,753.2311,077.0137.6 %5.0854.37354.5558.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 150,312.23149,513.000.5 %0.52,701.013,386.55-25.4 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 55,882.8943,450.4022.2 %5.01,611.12675.4458.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,486.8115,909.90-2.7 %0.03,355.711,661.4850.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,809.23960.0065.8 %5.0825.22209.5074.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,025.531,540.0069.4 %5.01,395.70763.0545.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,517.64600.0082.9 %5.01,110.46596.6146.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,853.436,760.0023.6 %5.02,802.881,329.0552.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,770.211,672.7155.6 %5.01,225.4641.9696.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,979.7419,134.62-284.2 %0.01,699.95816.0752.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,941.689,061.9324.1 %5.0953.981,042.19-9.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 134,511.877,440.0078.4 %5.02,674.95440.6683.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 257,008.38205.0299.6 %5.01,591.371,240.8322.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,746.819,733.2517.1 %5.02,147.351,160.3146.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 487,672.4616,929.9680.7 %5.01,026.41547.2546.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 690,025.077,824.6391.3 %5.01,727.82749.3656.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,237.943,854.0046.8 %5.04,338.85394.7390.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,152.6414,086.4777.3 %5.02,933.652,079.9629.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,925.447,264.85-85.1 %0.0512.0678.7384.6 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,028.6320,970.00-23.1 %0.0484.37232.4952.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,493.2030,896.004.9 %2.0474.95604.90-27.4 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,420.2213,344.04-16.8 %0.0437.89528.67-20.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่90,712.37104,700.00-15.4 %0.02,087.38772.9763.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,979.366,520.0072.8 %5.01,032.31880.1614.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่133,256.3067,556.0049.3 %5.01,396.45618.1255.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,001.0942,032.0031.1 %5.01,463.991,731.25-18.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่27,203.5767,769.64-149.1 %0.01,198.38475.4860.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,507.3918,275.0063.1 %5.01,148.56633.1544.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,895.702,037.0047.7 %5.0845.14478.5443.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง106,859.3920,778.4280.6 %5.01,548.071,049.4532.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,031.4524,134.0031.1 %5.02,847.031,482.1947.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่39,357.365,713.9085.5 %5.012,577.111,776.4085.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่30,634.4735,880.00-17.1 %0.01,842.63240.7586.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,536.401,046.0070.4 %5.01,611.2981.1695.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่96,839.1742,630.3356.0 %5.04,134.932,104.5649.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,438.176,198.00-14.0 %0.01,395.70837.7440.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,874.2327,587.27-301.3 %0.02,695.23487.7781.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,540.245,511.00-21.4 %0.02,016.99178.5591.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,818.00663.0076.5 %5.01,756.3263.6096.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,257.191,335.0059.0 %5.0939.31670.4028.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 566,226.4147,243.0028.7 %5.022,099.428,795.9060.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่87,212.9518,016.2179.3 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,395,395 1,567,213 34.57 % 236,173 106,858 54.75 %