จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,938.275,991.99-21.3 %0.0922.21286.5568.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,746.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,934.3913,529.0915.1 %5.02,595.46649.6975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 238,884.5033,501.0413.8 %5.06,014.651,287.2578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,650.532,453.0056.6 %5.0522.71116.4777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,637.921,736.0069.2 %5.0351.65120.5865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,706.771,598.0066.0 %5.0304.6956.3281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,877.823,941.3042.7 %5.0480.9995.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,705.842,483.0047.2 %5.0276.8671.2574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,148.042,551.1050.4 %5.0473.45114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,714.341,826.0068.0 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,879.45719.0085.3 %5.0354.3695.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,942.406,959.28-40.8 %0.01,036.15503.2651.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,161.638,133.05-57.6 %0.01,276.08572.8755.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,067.062,454.0051.6 %5.0903.04590.3334.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,564.804,088.1610.4 %5.0903.03911.65-1.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์13,991.538,252.0041.0 %5.01,887.721,927.04-2.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ไม่ครบ7,361.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,076.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1ไม่ครบ8,725.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,322.572,807.00-20.9 %0.0380.40399.10-4.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,255.075,814.81-10.7 %0.0975.41695.2428.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ2,413.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี49,896.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,158.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,987.605,385.60-35.1 %0.0769.92280.7863.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,963.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,883.7718,954.04-175.3 %0.01,644.6670.9495.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,915.16483.0095.6 %5.0503.70416.1117.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี1,678.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5826.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,150.002,548.0650.5 %5.0750.91216.2971.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,306.445,234.001.4 %0.5655.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,417.067,856.0041.4 %5.0580.13373.3535.6 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,178.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,283.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,962.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5579.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)31,958.4314,015.0456.1 %5.01,766.181,057.1840.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบ11,687.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ701.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ114,646.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี365,503.72195,420.0046.5 %5.09,535.620.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.33120.7676.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,731.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 587,505 358,734 0.00 % 26,684 11,103 0.00 %