จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,856.58797.0079.3 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,007.345,991.99-19.7 %0.0922.21286.5568.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,123.901,746.0057.7 %5.0522.92105.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,157.2513,529.0916.3 %5.02,595.46649.6975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 239,428.3433,501.0415.0 %5.06,014.651,287.2578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,974.023,941.3043.5 %5.0480.9995.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,771.662,483.0048.0 %5.0276.8671.2574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,220.042,551.1051.1 %5.0473.45114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,794.261,826.0068.5 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,947.69719.0085.5 %5.0354.3695.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,729.562,453.0057.2 %5.0522.71116.4777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,716.771,736.0069.6 %5.0351.65120.5865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,772.591,598.0066.5 %5.0304.6956.3281.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,011.526,959.28-38.9 %0.01,036.15503.2651.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,233.828,133.05-55.4 %0.01,276.08572.8755.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,137.932,454.0052.2 %5.0903.04590.3334.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,554.743,012.5054.0 %5.0815.95708.5613.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,044.401,419.0064.9 %5.0484.79249.7548.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,845.741,031.0073.2 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,654.424,088.1612.2 %5.0903.03911.65-1.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,187.228,252.0041.8 %5.01,887.721,927.04-2.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,403.737,361.88-36.2 %0.01,723.111,077.1237.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,781.22175,524.00-787.3 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,601.388,725.00-55.8 %0.06,289.172,032.6067.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,355.062,807.00-19.2 %0.0380.40399.10-4.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,328.565,814.81-9.1 %0.0975.41695.2428.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,936.962,413.0038.7 %5.0770.13456.9640.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,402.2524,096.57-156.3 %0.01,188.27200.9383.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,892.644,844.5029.7 %5.02,229.87140.6293.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,074.823,813.006.4 %3.0807.96426.7847.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี50,594.011,378.0097.3 %5.019,158.3534.2099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,358.542,293.0047.4 %5.0538.04574.67-6.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,043.375,385.60-33.2 %0.0769.92280.7863.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,403.2624,279.00-279.2 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,310.8213,818.53-220.6 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,350.741,963.0054.9 %5.0484.68212.7456.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,980.0418,954.04-171.5 %0.01,644.6670.9495.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี11,914.2613,219.00-11.0 %0.0886.081,130.85-27.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,067.82483.0095.6 %5.0503.70416.1117.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,114.123,331.0034.9 %5.0769.92408.6946.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,500.562,761.0049.8 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,222.032,548.0651.2 %5.0750.91216.2971.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,380.665,234.002.7 %1.0655.8391.7086.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,604.717,856.0042.3 %5.0580.13373.3535.6 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 51,235.4065,151.42-27.2 %0.0735.22864.48-17.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 131,349.2392,372.5329.7 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี36,653.8518,436.4149.7 %5.0548.51338.0038.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,932.3128,829.2235.8 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,704.36303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,992.5521,564.00-96.2 %0.02,414.162,272.035.9 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,997.041,329.0066.8 %5.0351.78142.4659.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,279.297,747.31-6.4 %0.01,283.36194.5784.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,195.004,369.6815.9 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,665.9318,507.005.9 %2.52,557.43836.0067.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,423.004,794.5125.4 %5.0865.01520.0839.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,220.29109,290.00-201.7 %0.02,052.81728.5264.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,003.983,869.38-28.8 %0.0579.76236.5659.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)32,405.4014,015.0456.8 %5.01,766.181,057.1840.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 140,937.3414,128.0065.5 %5.01,005.48250.5875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,442.9311,687.6747.9 %5.01,072.49701.9534.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,549.404,849.00-90.2 %0.0332.51332.120.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี149,128.1621,204.0085.8 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,801.18114,646.00-43.7 %0.01,419.38769.5045.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,532.4731,774.36-62.7 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,136.6925,520.00-516.9 %0.01,185.221,219.00-2.9 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี370,615.66195,420.0047.3 %5.09,535.621,670.5382.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.33120.7676.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,014.823,412.7015.0 %5.0712.87649.298.9 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,769.56781.0071.8 %5.0313.54293.706.3 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,980.008,576.1661.0 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,496,757 1,269,703 15.17 % 112,214 61,191 45.47 %