จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,529.20841.0066.7 %5.0493.17116.4776.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,583.196,818.4028.9 %5.063.13109.45-73.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,379.854,635.00-5.8 %0.0740.43248.9966.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,247.221,913.0041.1 %5.0721.37136.1881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,420.5715,378.7139.5 %5.03,916.05493.4887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,988.26560.0086.0 %5.0286.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,272.18602.0088.6 %5.0211.7757.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,931.01657.0083.3 %5.0182.4725.0386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,730.84565.0084.9 %5.0293.8357.5580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ328.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ45.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,878.12652.0083.2 %5.0325.46106.5067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,873.52334.0091.4 %5.0451.51107.8676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,877.19237.0093.9 %5.0595.76108.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,226.425,080.5361.6 %5.01,388.311,079.2022.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,692.041,407.0047.7 %5.0617.40238.4561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,245.222,231.0057.5 %5.01,063.67452.9057.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,587.271,520.6057.6 %5.0876.84246.9571.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,157.651,388.0056.0 %5.0702.35219.0868.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,339.461,049.0055.2 %5.0417.12359.1413.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,021.932,232.0062.9 %5.0798.761,265.22-58.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,891.132,069.0046.8 %5.0604.05209.6065.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,357.164,138.0043.8 %5.02,413.801,232.1549.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,679.402,901.1856.6 %5.01,145.82518.7054.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,872.6611,904.007.5 %3.51,559.40107.3593.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,111.981,782.0042.7 %5.0797.43492.1038.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,720.29356.0079.3 %5.062.2258.036.7 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,147.92920.0070.8 %5.0805.9853.7893.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,999.07702.5876.6 %5.0626.31230.4563.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,586.492,649.0077.1 %5.0873.52227.2474.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,938.003,272.0078.1 %5.02,014.781,240.9738.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,927.425,399.0022.1 %5.01,120.72362.3167.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,951.11192.0098.2 %5.0778.44455.1541.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,278.699,158.0031.0 %5.01,558.0975.4195.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,899.401,216.0068.8 %5.01,007.98356.6864.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,842.832,260.0041.2 %5.0968.60486.6849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,941.354,475.0024.7 %5.01,367.92302.2177.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์1,541.681,080.0029.9 %5.0835.46258.9069.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,524.593,300.0040.3 %5.0270.411.0099.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,103.091,680.0084.9 %5.0721.39491.9831.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,647.9136,772.5311.7 %5.0890.88302.3966.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,600.14554.0078.7 %5.0474.16118.5175.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,230.451,833.0043.3 %5.0721.39381.9747.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,950.521,245.0057.8 %5.0607.29362.1840.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,771.174,774.11-0.1 %0.01,026.93527.7848.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,152.681,194.0071.2 %5.0760.6656.5792.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,026.164,917.4218.4 %5.0987.61250.4974.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,816.613,505.0077.8 %5.0359.33282.6121.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,757.7618,861.9032.0 %5.01,400.66571.8059.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 227,902.078,504.5569.5 %5.01,882.17516.5372.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,217.075,151.0817.1 %5.0585.58246.4357.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์66,824.2874,850.00-12.0 %0.01,425.88683.9652.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์102,216.6947,035.0054.0 %5.0894.21652.0227.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์547,543.0622,590.5995.9 %5.0733.67906.18-23.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย37,194.399,688.0074.0 %5.0773.40600.2322.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์191,076.9819,227.7189.9 %5.02,397.492,187.858.7 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,710.281,740.0063.1 %5.01,534.66145.1290.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,239.721,096.0066.2 %5.0422.33259.8938.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,692.0311,377.0072.7 %5.05,464.623,420.6637.4 %5.0
รวม 1,378,865 382,472 72.26 % 57,021 25,063 56.05 %