จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,511.13841.0066.5 %5.0493.17116.4776.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ไม่ครบ6,818.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบ4,635.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,238.9915,378.7139.1 %5.03,916.05493.4887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,959.77560.0085.9 %5.0286.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,234.52602.0088.5 %5.0211.7757.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,902.93657.0083.2 %5.0182.4725.0386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,704.19565.0084.7 %5.0293.8357.5580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ328.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ45.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,850.42652.0083.1 %5.0325.46106.5067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,845.85334.0091.3 %5.0451.51107.8676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,849.50237.0093.8 %5.0595.76108.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,672.821,407.0047.4 %5.0617.40238.4561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,207.752,231.0057.2 %5.01,063.67452.9057.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,135.101,388.0055.7 %5.0702.35219.0868.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ2,232.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,863.342,069.0046.4 %5.0604.05209.6065.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,304.604,138.0043.4 %5.02,413.801,232.1549.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,631.692,901.1856.3 %5.01,145.82518.7054.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,780.7111,904.006.9 %3.01,559.40107.3593.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,708.00356.0079.2 %5.062.2258.036.7 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,125.43920.0070.6 %5.0805.9853.7893.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,977.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5626.31230.4563.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,503.732,649.0077.0 %5.0873.52227.2474.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,877.945,399.0021.5 %5.01,120.72362.3167.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,872.89192.0098.2 %5.0778.44455.1541.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,815.382,260.0040.8 %5.0968.60486.6849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,898.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,367.92302.2177.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,485.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5270.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,023.781,680.0084.8 %5.0721.39491.9831.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,350.4236,772.5311.1 %5.0890.88302.3966.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,581.57554.0078.5 %5.0474.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,207.371,833.0042.9 %5.0721.39381.9747.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,929.451,245.0057.5 %5.0607.29312.9948.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,123.021,194.0071.0 %5.0760.6656.5792.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,983.124,917.4217.8 %5.0987.61250.4974.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,703.633,505.0077.7 %5.0359.33282.6121.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,559.4918,861.9031.6 %5.01,400.66571.8059.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 227,702.778,504.5569.3 %5.01,882.17516.5372.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,172.665,151.0816.6 %5.0585.58246.4357.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์66,346.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,425.88683.9652.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์101,486.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5894.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์543,632.0622,590.5995.8 %5.0733.67906.18-23.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย36,928.719,688.0073.8 %5.0773.40600.2322.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,676.641,740.0062.8 %5.01,534.66145.1290.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,216.581,096.0065.9 %5.0422.33259.8938.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,394.2311,377.0072.5 %5.05,464.623,420.6637.4 %5.0
รวม 913,782 188,351 0.00 % 40,739 15,657 0.00 %