จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,682.61362.0086.5 %5.0461.9891.4080.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่157,694.923,309.1997.9 %5.080.96155.88-92.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่9,922.9111,578.80-16.7 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,942.121,591.0045.9 %5.0431.8857.2386.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,281.301,292.0060.6 %5.0747.2242,822.20-5,630.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,921.1012,008.0129.0 %5.01,983.26360.4181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,361.681,273.0070.8 %5.0288.033.5698.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,883.01658.0083.1 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,947.27317.0092.0 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,056.70702.0086.1 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,925.51350.0091.1 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,855.30529.0086.3 %5.0270.9647.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,645.78349.0090.4 %5.0323.4330.4090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,102.08246.0094.0 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,745.865,576.6152.5 %5.0994.432,052.00-106.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,857.692,697.0030.1 %5.0994.42499.8249.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,953.72756.0074.4 %5.0709.17424.6540.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,426.183,430.78-41.4 %0.0442.95676.40-52.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,018.643,614.2454.9 %5.01,317.681,481.51-12.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,924.482,344.00-21.8 %0.0460.12378.2517.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่114,439.452,722.5097.6 %5.04,616.78966.5679.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,114.028,750.3242.1 %5.01,355.711,317.722.8 %1.0
ท่าอากาศยานแพร่47,103.6727,025.0942.6 %5.0496.6685.5082.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)15,304.0721,267.26-39.0 %0.04,156.764,883.95-17.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่2,979.631,904.8536.1 %5.0614.10454.1026.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,735.6016,318.00-39.0 %0.04,132.06764.5081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,119.03254.0091.9 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,980.66514.0082.8 %5.0660.3071.9189.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,030.99339.0088.8 %5.0557.06281.2049.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,407.072,080.7838.9 %5.0842.3096.1888.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,907.1438,287.73-196.6 %0.01,450.811,798.72-24.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,698.984,021.0014.4 %5.01,279.65155.8087.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,184.441,582.0078.0 %5.0861.31303.9264.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,684.157,949.84-3.5 %0.02,401.5935.7198.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,238.631,020.0090.9 %5.0861.31638.0325.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,231.723,019.0128.7 %5.0899.331,075.06-19.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,410.111,458.0077.3 %5.0809.35402.8550.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,092.463,741.008.6 %4.01,051.47299.3571.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,959.202,987.00-0.9 %0.0344.9386.1875.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,812.342,082.0080.7 %5.0823.29389.7052.7 %5.0
รจจ.แพร่ 33,809.1324,094.8328.7 %5.0857.47315.4463.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,654.97399.0085.0 %5.0294.5380.7672.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,270.591,253.0061.7 %5.0785.25232.9870.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,417.36927.0072.9 %5.0576.07280.6751.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,153.396,349.50-23.2 %0.01,203.60627.0047.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,201.573,444.03-7.6 %0.0727.2347.5793.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,280.3851,738.67-457.5 %0.03,181.17210.6193.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)14,920.0111,617.9622.1 %5.03,265.02547.7683.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 108,754.5513,879.3487.2 %5.01,459.14440.8669.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 242,392.178,355.9980.3 %5.01,576.51949.8039.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,296.663,765.94-64.0 %0.0308.31312.99-1.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่102,507.9786,140.0016.0 %5.01,580.99779.6050.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่99,889.3937,998.0162.0 %5.0881.96943.16-6.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่26,830.403,383.0087.4 %5.0891.871,000.48-12.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,213.0415,513.0045.0 %5.0790.37477.4039.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง27,669.1214,035.0049.3 %5.0712.25684.044.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง139,699.0913,775.0090.1 %5.02,173.42457.7578.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,937.964,213.0071.8 %5.01,865.331,108.7340.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,632.692,728.6024.9 %5.0880.34128.9285.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,579.66570.0092.5 %5.0576.07218.8662.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่50,514.1017,726.0164.9 %5.04,203.763,793.329.8 %4.5
รวม 1,279,206 522,214 59.18 % 67,980 76,871 -13.08 %