จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,682.61362.0086.5 %5.0461.9891.4080.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่157,694.923,309.1997.9 %5.080.96155.88-92.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่9,922.9111,578.00-16.7 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,942.121,591.0045.9 %5.0431.8857.2386.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,281.3020.0099.4 %5.0747.220.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,361.681,273.0070.8 %5.0288.033.5698.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่นไม่ครบ658.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,947.27317.0092.0 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,056.70702.0086.1 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,925.51350.0091.1 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,645.78349.0090.4 %5.0323.4330.4090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,102.08246.0094.0 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,745.865,576.6152.5 %5.0994.432,052.00-106.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,857.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5994.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,426.183,430.78-41.4 %0.0442.95676.40-52.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ไม่ครบ3,614.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,481.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,924.482,344.00-21.8 %0.0460.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่114,439.452,722.5097.6 %5.04,616.78966.5679.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,114.028,750.3242.1 %5.01,355.711,317.722.8 %1.0
ท่าอากาศยานแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)15,304.0721,267.26-39.0 %0.04,156.764,883.95-17.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่2,979.631,904.8536.1 %5.0614.10454.1026.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,735.6016,318.00-39.0 %0.04,132.06764.5081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,119.03254.0091.9 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,030.99339.0088.8 %5.0557.06281.2049.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,907.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,450.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ155.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,184.441,582.0078.0 %5.0861.31303.9264.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,684.157,949.84-3.5 %0.02,401.5935.7198.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,238.631,020.0090.9 %5.0861.31638.0325.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,231.723,019.0128.7 %5.0899.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,092.463,741.008.6 %4.01,051.47299.3571.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,959.202,987.00-0.9 %0.0344.9386.1875.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,812.342,082.0080.7 %5.0823.29389.7052.7 %5.0
รจจ.แพร่ 33,809.1324,094.8328.7 %5.0857.47315.4463.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ไม่ครบ1,253.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ927.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ไม่ครบ6,349.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ627.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,201.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5727.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 242,392.178,355.9980.3 %5.01,576.51949.8039.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่102,507.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,580.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่99,889.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5881.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,213.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5790.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง139,699.0913,775.0090.1 %5.02,173.42457.7578.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,646.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,632.692,728.6024.9 %5.0880.34128.9285.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,579.66570.0092.5 %5.0576.07218.8662.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 658,698 154,910 0.00 % 32,880 15,565 0.00 %